دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه دسترسی به منابع، روابط اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

2- نظام شخصیتی 1- ارگانیسم رفتاری

هر نظامی برای زنده ماندن باید چهار کارکرد زیر را انجام دهد:
ا- تطبیق(ارگانیسم رفتاری): هر نظامی باید خودش را با موقعیتی که در آن قرار گرفته است تطبیق دهد، یعنی باید خودش را با محیطش تطبیق دهد ومحیط را نیز با نیازهایش سازگار سازد.
2- دست یابی به هدف(نظام شخصیتی) : یک نظام باید هدفهای اصلی اش را تعیین کند و به آنها دست یابد.
3- یکپارچگی(نظام اجتماعی) : هرنظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند و به رابطه میان چهار تکلیف کارکردیش نیز سر و صورتی بدهد.
4- سکون یا نگهداشت الگو (نظام فرهنگی) : هرنظامی باید انگیزشهای افراد وهمچنین الگوهای فرهنگی آینده و نگهدارنده این ا نگیزشها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند.
2-1-12-2- رز و وو (حمایت اجتماعی)
رز و وو ابتدا حمایت اجتماعی را اینگونه تعریف می کنند که حمایت اجتماعی عبارت است از احساس فرد در مورد اینکه از سوی دیگران مراقبت می شود، دوست داشته می شود و مورد اعتماد بقیه است. به عنوان یک شخص برای وی ارزش قائلند و در نهایت به عنوان بخشی از شبکه ارتباطی محسوب می شود و دارای تعهدات متقابل است و بلافاصله مطرح می کنند که افراد تحصیل کرده از سطوح بالاتری از حمایت اجتماعی برخوردارند. و همین امر سطح سلامت روانی و اجتماعی آنان را ارتقا می دهد (رز و وو، 1995؛ به نقل از خیراله پور، بی تا).
2-1-12-3- اسپینوزا و ولمن : (شیوه های کسب منابع)
افراد براساس روابط اجتماعی و نوع پیوندهایی که دارند از منابع حمایتی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند. به طوری که هراندازه روابط اجتماعی گسترده تر باشد میزان دسترسی به منابع حمایتی3 را بیشتر می کند (اسپینوزا و ولمن، 1999: 146).
اسپینوزا و ولمن در سال 1999 شیوه هایی که منابع مورد نیاز به دست می آید را به شرح زیر بیان نموده اند:
مبادلات بازاری
توزیع های نهادی
به خود اختصاص دادن اجباری
خود تأمینی
مبادلات جامعه ای
در شیوه نخست کالا و خدمات به عنوان منابع عرضه می شوند و استفاده از آن تابع عرضه و تقاضاست. بر اساس تقاضا به منابع موردنظر مراجعه می کنند و بازار تقاضا را برآورده می کند. در این شیوه برخورداری از امکانات مالی توان پاسخگویی را بیشتر می کند.
در شیوه دوم، دولت ها یا نهادهای اداری منابع را به عنوان حقوق شهروندی یا مزایای سازمانی و یا کمک های خدمات اجتماعی در اختیار افراد قرار می دهند.
در شیوه سوم منابع توسط حکومت یا افراد برای استفاه شخصی مانند سرقت و یا عمومی مانند مصادره از صاحبان منابع به کار گرفته می شود.
در شیوه چهارم افراد برای تأمین بخشی از نیازهای خود شخصاً منابع مورد نیاز را به وجود می آورند.
در شیوه پنجم منابع از طریق تعاملات و عضویت افراد در اجتماعات و روابطی که با هم دارند به دست می آید.

]]>