پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع گروه کنترل

مرزه
20/6±94b
لعل
92/9±131a
لعل+مرزه
44/6±128a
کنترل
87/3±100b ایمن
مرزه
86/8±129
لعل
97/11±151
لعل+مرزه
17/7±147
کنترل
20/6±126
فعالیت سیستم کمپلمان(واحد بر میلی لیتر)
غیر ایمن
مرزه
31/14±455
لعل
36/15±431
لعل+مرزه
70/6±440
کنترل
94/8±435 ایمن
مرزه
50/13±460
لعل
04/10±439
لعل+مرزه
84/19±457
کنترل
66/8±435
تیتر آنتی بادی
غیر ایمن
مرزه
31/0±00/1
لعل
37/0±80/0
لعل+مرزه
20/0±80/0
کنترل
54/0±00/1
ایمن
مرزه
37/0±80/4
لعل
83/0±00/4
لعل+مرزه
58/0±2/4
کنترل
66/0±80/3
اعداد دارای علامت دارای اختلاف معنی دار در سطح(05/0P) می باشد.
3-2. قدرت باکتری کشی سرم
نتایج حاصل از آنالیز میزان قدرت باکتری کشی سرم در دو گروه ماهیان آزمایش ایمن شده و غیر ایمن شده به ترتیب در بخش های 3-2-1 و 3-2-2 ارائه شده اند.
3-2-1. قدرت باکتری کشی سرم در گروه ایمن شده
نتایج قدرت باکتری کشی سرم در تیمار های ایمن در شکل 3-3 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در میزان قدرت باکتری کشی سرم در گروه ایمن در تیمارهای مختلف نشان نداد(05/0P). بیشترین میزان باکتری شمارش شده مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره لعل کوهستان(97/11±151)، کمترین میزان آن مربوط به تیمار کنترل(20/6± 126) می‌باشد.
شکل 3-3 میانگین (M±SE) میزان قدرت باکتری کشی سرم در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان ایمن شده بر اساس میانگین تعداد باکتری های زنده 3-2-2. قدرت باکتری کشی سرم در گروه غیر ایمن
نتایج حاصل از آنالیز میزان قدرت باکتری کشی سرم در گروه ماهیان آزمایش غیر ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-4 و جدول 3-1 ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود در تیمار تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان کاهش معنی دار تعداد باکتری شمارش شده نسبت به تیمار تغذیه شده با عصاره لعل کوهستان و ترکیب عصاره لعل و مرزه مشاهده گردید. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در میزان قدرت باکتری کشی سرم در گروه غیرایمن در تیمارهای مختلف نشان داد(05/0P). به طوریکه بیشترین میزان باکتری شمارش شده مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره لعل کوهستان(92/9±131) و کمترین میزان آن مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان(20/6± 94) می‌باشد.
شکل 3-4 میانگین (M±SE) میزان قدرت باکتری کشی سرم در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان غیر ایمن شده بر اساس میانگین تعداد باکتری های زنده (*نتایج تیمارها با علامت مشابه فاقد اختلاف معنی داری می‌باشند) 3-3. فعالیت سیستم کمپلمان
نتایج حاصل از آنالیز میزان فعالیت سیستم کمپلمان در دو گروه ماهیان آزمایش ایمن شده و غیر ایمن شده به ترتیب در بخش های 3-3-1 و 3-3-2 ارائه شده اند. 3-3-1. فعالیت سیستم کمپلمان در گروه ایمن شده
نتایج به دست آمده از میزان فعالیت سیستم کمپلمان در گروه ماهیان آزمایش ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-5 و جدول 3-1 ارائه شده است. میزان فعالیت کمپلمان درگروه ایمن بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را نشان نداد(05/0P). همانطور که در نمودار مشاهده می‌گردد در گروه ایمن شده بیشترین میزان فعالیت سیستم کمپلمان مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان(50/13±460) و کمترین میزان آن مربوط به تیمار کنترل(66/8± 435) می‌باشد. شکل 3-5 میانگین (M±SE) میزان فعالیت سیستم کمپلمان در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان ایمن 3-3-2. فعالیت سیستم کمپلمان در گروه غیر ایمن
نتایج حاصل از آنالیز میزان فعالیت سیستم کمپلمان در گروه ماهیان آزمایش غیر ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-6 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در میزان فعالیت سیستم کمپلمان در گروه غیر ایمن در تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0P). همانطور که مشاهده می‌شود در گروه غیرایمن بیشترین میزان فعالیت سیستم کمپلمان مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان(31/14±455) و کمترین میزان آن مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره لعل کوهستان(36/15± 431) می‌باشد. شکل 3-6 میانگین (M±SE)میزان فعالیت سیستم کمپلمان در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان غیر ایمن
3-4. تیتر آنتی بادی
نتایج حاصل از آنالیز میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در دو گروه ماهیان آزمایش ایمن شده و غیر ایمن شده به ترتیب در بخش های 3-4-1 و 3-4-2 ارائه شده اند. 3-4-1 تیتر آنتی بادی در گروه ایمن
نتایج حاصل از آنالیز میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه ماهیان آزمایش ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-7 و جدول 3-1 ارائه شده است. مقایسه آماری میانگین میزان تیتر آنتی بادی در گروه ایمن تفاوت معنی داری در بین تیمارهای مختلف نشان نداد(05/0P). همانطور که در نمودار مشخص است، در گروه ایمن شده بیشترین میزان تیتر آنتی بادی مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان(37/0±8/4) و کمترین میزان آن مربوط به تیمار کنترل(66/0± 8/3) می‌باشد.
شکل 3-7 میانگین (M±SE) میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان ایمن شده. 3- 4- 2. تیتر آنتی بادی در گروه غیر ایمن
نتایج حاصل از آنالیز میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه ماهیان آزمایش غیر ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-8 و جدول 3-1 ارائه شده است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری را در میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدوفیلا در گروه غیر ایمن در تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0P). مشاهده می‌شود در گروه غیرایمن بیشترین میزان تیتر آنتی بادی مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره مرزه خوزستان(31/0±1)، کمترین میزان آن مربوط به ماهیان تغذیه شده با عصاره لعل کوهستان(37/0± 8/0) می‌باشد.
شکل 3-8 میانگین (M±SE) میزان تیتر آنتی بادی ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان غیر ایمن شده 3-5. اندازه گیری فاکتور های خونی
نتایج حاصل از آنالیز گلبول های خونی در دو گروه ماهیان آزمایش ایمن شده و غیر ایمن شده در بخش 3-5-1 ارائه شده اند. 3-5-1. شمارش تفریقی گلبول های سفید
شمارش تعداد گلبول های سفید و درصد آنها که شامل هتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل بوده در خون ماهیان و در گروههای ایمن و غیر ایمن مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن در شکل های 3-9, 3-10 وجدول 3-2 ارائه شده است. نتایج حاصله نشان داد که عصاره مرزه، لعل و لعل+مرزه بر میزان گلبولهای سفید و نسبت آنها در گروههای ایمن و غیر ایمن تاثیر معنی داری ندارد(05/0P). شکل3-9 میانگین (M±SE) میزان گلبول های سفید در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان ایمن
شکل 3-10 میانگین (M±SE)میزان گلبول های سفید در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان غیر ایمن
جدول 3-2 میانگین و انحراف معیار تعداد کل گلبولهای سفید
نوع پارامتر خون شناسی
گروه
تیمار
میانگین± SE
تعداد کل گلبولهای سفید(عدد در میلی متر مکعب)
غیر ایمن
مرزه
67/0±72/3
لعل
45/0±96/2
لعل+مرزه
33/0±86/3
کنترل
50/0±00/3 ایمن
مرزه
22/0±02/4
لعل
43/0±14/3
لعل+مرزه
38/0±56/3
کنترل
31/0±82/2 جدول 3-3 میانگین و انحراف معیار پارامترهای خونشناسی (گلبولهای سفید)
نوع لکوسیت(عدد در میلی متر مکعب)
گروه
تیمار
میانگین± SE
لنفوسیت(عدد در میلی متر مکعب)
غیر ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/ ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/
هتروفیل(عدد در میلی متر مکعب)
غیر ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/ ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/
ائوزینوفیل(عدد در میلی متر مکعب)
غیر ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/ ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/
مونوسیت(عدد در میلی متر مکعب)
غیر ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/ ایمن
مرزه
/±/
لعل
/±/
لعل+مرزه
/±/
کنترل
/±/ 3-6. میزان بقای نسبی یا RPS
نتایج حاصل از آنالیز میزان بقای نسبی در دو گروه ماهیان آزمایش ایمن شده و غیر ایمن شده به ترتیب در بخش های 3-6-1 و 3-6-2 ارائه شده اند. 3-6-1 میزان بقای نسبی در گروه ایمن
نتایج به دست آمده از میزان بقای نسبی در گروه ماهیان آزمایش ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-12 ارائه شده است. همانطور که در شکل مشاهده می‌گردد در بین گروه ایمن درصد تلفات تجمعی در تیمار مرزه و نیز مرزه + لعل کاهش معنی داری نسبت به تیمار کنترل نشان داد(05/0P)، در صورتیکه در تیمار لعل کوهستان تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد(05/0P).
شکل 3-11 میزان بقای نسبی در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان ایمن 3-6-2. میزان بقای نسبی در گروه غیرایمن
نتایج حاصل از آنالیز میزان بقای نسبی در گروه ماهیان آزمایش غیر ایمن شده در انتهای دوره آزمایش در شکل 3-13 ارائه شده است. همانطور که در نمودار مشخص است، در گروه غیر ایمن فقط تیمار مرزه خوزستان کاهش معنی دار تلفات بعد از چالش را نسبت به تیمار کنترل باعث گردید. بقیه تیمارها با وجود کاهش نسبی تلفات بعد از چالش نتوانستند کاهش معنی داری در درصد تلفات نسبت به تیمار کنترل ایجاد نمایند(05/0P). شکل 3-12 میزان بقای نسبی در انتهای دوره در تیمارهای آزمایش ماهیان غیر ایمن مقایسه درصد تلفات بعد از چالش با باکتری در تیمارهای کنترل ایمن(10±50 درصد) و کنترل غیر ایمن (100 درصد) نیز کاهش معنی دار تلفات در تیمار ایمن کنترل را نسبت به تیمار کنترل غیر ایمن نشان می‌دهد(05/0P). فصل چهارم- بحث و نتیجه گیری
در سال های اخیر توجه به محرک های ایمنی در آبزیان مورد توجه واقع شده استKaratas et al., 2003)). از طرفی تمایل شدید به حذف آنتی بیوتیکها در آبزی پروری باعث شده توجه به محرکهای ایمنی بعنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها بصورت گزینه ای جدی مطرح گردد(Hajto et al., 1968; Lyu, 2000). بررسی تحریک ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماریها پس از تجویز عصاره های گیاهی مختلف در ماهی های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است(قنواتی و همکاران، 1388 Abutbul et al., 2004; Divyagnaneswari et al., 2007; Christybapita et al., 2007; ).
در ایران نیز از دیرباز استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی محوریت داشته است اما با وجود بومی بودن گیاه مرزه خوزستان Satureja khuzestanica و لعل کوهستان Oliveria decumbens تا کنون تحقیق و مطالعه ای درباره فرآورده های این دوگیاه در آبزیان در داخل و خارج از کشور انجام نشده و مطالعات محدودی از اثرات ضد باکتریایی و تحریک سیستم ایمنی انسان و برخی حیوانات آزمایشگاهی بعد از تجویز عصاره این گیاهان صورت گرفته است(محبوبی و همکاران، 1387; Vosough-Ghanbari et al., 2008).
تا کنون تنها یک مطالعه روی خاصیت ضد میکروبی اسانس حاص از لعل کوهستان انجام شده است(2005 ,.Amin et al). اثرات مختلف دارویی عصاره و اسانس این گیاه بیشتر به کارواکرول و تیمول موجود این محصولات وابسته است. (1999 ,.Ultee et al 1999; ,.Cosentino et al). علیرغم عدم گزارش اثرات مستقیم تحریک ایمنی این عصاره، با توجه به مواد موثرهی آن بویژه کارواکرول و تیمول که در بسیاری از تحقیقات اثرات تحریک ایمنی گیاهان به این اجزا نسبت داده شده است، در این تحقیق اثرات تحریک ایمنی آن در ماهی مورد بررسی قرار گرفت(Haeri et al., 2006).
تحقیقات در زمینه مواد محرک سیستم ایمنی رو به پیشرفت بوده و مواد زیادی در حال حاضر در صنعت آبزی پروری استفاده می‌شود. محرکهای ایمنی، عصاره های زیستی و مواد سنتزی می‌باشند که با افزایش عملکرد ایمنی غیر اختصاصی، بیگانه خواری سلول ها و فعالیت باکتری کشی (Cytotoxic) گلبولهای سفید خون را تحریک نموده و بعلاوه گاهی با تحریک تولید آنتی بادی موجب تقویت پاسخ ایمنی اختصاصی می‌گردند(Sakai, 1999).
با توجه به تحقیقات فوق در مطالعه حاضر علاوه بر بررسی اثر تجویز خوراکی این دو عصاره بر ایمنی غیر اختصاصی (میزان فعالیت لایزوزیم سرم، فعالیت کمپلمان، قدرت باکتری کشی سرم)، اثر آنها بر ایمنی اختصاصی (تیتر آنتی بادی ضد آئروموناس هیدروفیلا)، ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر آنها بر فاکتورهای خونی ماهی و میزان بقا بعد از چالش با باکتری آئروموناس هیدروفیلا مورد بررسی قرار گرفت. 4-1. لایزوزیم سرم
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر جدول شماره 3-1 تجویز خوراکی عصاره مرزه خوزستان، در تیمارهای غیر ایمن، افزایش فعالیت لایزوزیم سرم را باعث شده(05/0P)، ولی لعل کوهستان و نیز ترکیب این دو عصاره تاثیری در میزان فعالیت لایزوزیم سرم نداشته است(05/0P). در تیمارهای ایمن علیرغم افزایش ظاهری میزان فعالیت لایزوزیم سرم در تیمار مرزه، تفاوت بین تیمارها در مراحل مختلف نمونه برداری، از نظر آماری معنی دار نبود(05/0P).
لایزوزیم یک آنزیم ضد باکتریایی است که توسط لوکوسیت ها و به خصوص مونوسیت ها، ماکروفاژها و نوتروفیل تولید می‌شود(Sitja-Bobadilla et al., 2008) لایزوزیم پروتئینی با ارزش در ماهی است که یکی از اجزای مهم ایمنی غیر اختصاصی ماهی بوده و باعث تخریب جدار باکتری ها، فعال سازی کمپلمان و افزایش فعالیت بیگانه خواری، به عنوان اپسونین، در ماهی می‌گردد(Sakai, 1999). همچنین به نظر می‌رسد این آنزیم فعالیت ضد ویروسی داشته و در نتیجه به عنوان یک بخش مهم از مکانیزم دفاع غیر اختصاصی به شمار می‌رود (Choi et al., 2008). همچنین مشاهده]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *