دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی

[do_widget id=kl-erq-2]

شورورزی، محمدرضا؛ برومند، راهبه و جواد صادقی پناه (1389). بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایهگذاری و سیاستهای تقسیم سود. مطالعات کمی در مدیریت، شماره 2، صص. 110-130.
طبیبیان، محمد و داود سوری (1375). ریشههای تورم در اقتصاد ایران. پژوهشنامهی بازرگانی، شماره 1، صص. 37-43.
عباسی نژاد، حسین (1380). اقتصادسنجی (مبانی و روشها). چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عبدهتبریزی، حسین و پرویز مشیرزاده مؤیدی (مترجمان) (1384). مدیریت مالی. جلد اول، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
عبدهتبریزی، حسین و فرهاد حنیفی (1386). مدیریت مالی. جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
عربصالحی، مهدی و مجید اشرفی (1390). نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 9، صص. 94-75.
قائمی، محمدحسین و محمدرضا وطنپرست (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، صص. 103-85.
کرمی، غلامرضا؛ تاجیک، کامران و محمد تقی مرادی (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صص. 71-84.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1385). استانداردهای حسابداری. چاپ هشتم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1386). استانداردهای حسابداری. چاپ نهم، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
مجتهدزاده، ویدا و فاطمه احمدی (1388). کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایهای. پیشرفت‏های حسابداری، دوره 1، شماره 1، صص. 147-170.
محمودآبادی، حمید؛ رضایی، غلامرضا و ابوالفضل گرگانی فیروزجاه (1392). بررسی آثار سرمایهی فکری در بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفتهای حسابداری، دوره پنجم، شماره 2، صص. 75-99.
مدرس، احمد و جمال محمدی (1388). بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایهگذاری. پژوهشهای حسابداری، شماره 87، صص. 64-79.
مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران (1383). بازار اوراق بهادار در ایران: چالشها و چشماندازها. صص. 24-1.
مهدوی، غلامحسین و غلامرضا رضایی (1392). بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 17، صص. 1-32.
مهرانی، کاوه؛ بیکبشرویه، سلمان و زهره شهیدی (1393). رابطه ساز و کارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش حسابداری، شماره 12، صص. 1-19.
نمازی، محمد (1382الف). بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران. چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
نمازی، محمد (1382ب). نقش پژوهشهای کیفی در علوم انسانی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، صص. 63-87.
نمازی، محمد (مترجم) (1379). پژوهشهای تجربی در حسابداری: دیدگاه روششناختی، چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
نمازی، محمد و محمد محمدی (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفتهای حسابداری، شماره دوم، صص. 159-194.
نوروش، ایرج و سیدعلی حسینی (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 55، صص. 117-134.
نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی (1388). تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران. فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8، صص. 141-187.
یعقوبنژاد، احمد و علی ذبیحی (1390). بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، تابستان، شماره 10، صص. 217-235.
ب) انگلیسی
]]>