دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره تأمین مالی از طریق بدهی، شرکت‌های پذیرفته شده

[do_widget id=kl-erq-2]

TCAi,t = φ0 + φ1(CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ2(CFOi,t / Aseeti,t) + φ3(CFOi,t+1 / Asseti,t) + εi,t مدل (1)
که در آن:
TCA: عبارت است از کل اقلام تعهدی تقسیم شده بر میانگین کل داراییها.
CFO: عبارت است از جریان نقدی خالص ناشی از فعالیتهای عملیاتی.
Asset: عبارت است از میانگین کل داراییها.
ε: عبارت است از مقدار باقیمانده مدل.
مقدار باقیمانده (ε) در مدل رگرسیون بالا نشاندهنده کیفیت اقلام تعهدی است. بنابراین، در این پژوهش از قدرمطلق مقدار باقیمانده رگرسیون بالا به عنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. مقدار بالاتر باقیمانده، نشاندهنده کیفیت پایینتر اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی ضعیفتر است. لازم به ذکر است که در مدل رگرسیون بالا کل اقلام تعهدی از فرمول زیر محاسبه میشود:
TCAi,t = (OPi,t – CFOi,t) / Asseti,t مدل (2)
که در آن OP عبارت است از سود عملیاتی و مابقی متغیرها مانند مدل 1 بالا است.
لازم بهذکر است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیههای اول و دوم بهعنوان متغیر تعدیلکننده و برای آزمون فرضیه سوم بهعنوان متغیر وابسته بهکار گرفته شده است.
ب) سرمایهگذاری: دومین متغیری که در پژوهش حاضر استفاده شده است، سرمایهگذاری است. برای اندازهگیری این متغیر از کل سرمایهگذاری شرکتها در هر سال که بر کل داراییهای سال قبل تقسیم شده است، استفاده میشود. این متغیر بهعنوان متغیر وابسته در این پژوهش استفاده شد.
ج) تأمین مالی: سومین متغیر به تصمیمهای تأمین مالی شرکتها برمیگردد. پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که کیفیت گزارشگری مالی میتواند هم بر تأمین مالی از طریق بدهی و هم بر تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). همچنین، چانی و همکاران (2012) نشان دادند که تأمین مالی شرکتها به تغییرات در ارزش وثیقه آنها حساس است. بنابراین، در این پژوهش مشابه پژوهشهای لیری و رابرتز (2005)، لمن و رابرتز (2010) و بالاکریشنان و همکاران (2014) از متغیر نسبت کل بدهیهای سال جاری به کل داراییهای سال قبل بهعنوان یکی از متغیرهای مورد استفاده در راستای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. این متغیر بهعنوان متغیر وابسته در این پژوهش استفاده میشود.
تغییرات در ارزش وثیقه: تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییهای وثیقهای شرکتها نیز یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده است. این متغیر عبارت است از تفاوت مجموع داراییهای ثابت مشهود شرکتها در سال جاری نسبت به سال قبل تقسیم بر مجموع داراییهای ثابت مشهود آنها در سال جاری. این متغیر بهعنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است.
د) متغیرهای کنترلی: همچنین، به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. مشابه پژوهشهای ریچاردسون (2006)، آلمیدا و کمپلو (2007)، بیدل و همکاران (2007) و بالاکریشنان و همکاران (2014)، برای آزمون فرضیه دوم از متغیرهای جریانهای نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تقسیم شده بر کل داراییها، کیوتوبین سال قبل (اندازهگیری شده از طریق ارزش بازار کل داراییها به ارزش دفتری کل داراییها)، اندازه شرکت در سال قبل (اندازهگیری شده از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام)، عمر شرکت در سال قبل (اندازهگیری شده از طریق تعداد سالهای فعالیت در بورس، از ابتدا تا سال جاری) و اهرم مالی در سال قبل (اندازهگیری شده از طریق مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییها) بهعنوان متغیر کنترلی استفاده میشود. همچنین، برای آزمون فرضیه اول نیز از تمام متغیرهای ذکر شده در بالا، به جزء متغیر اهرم مالی در سال قبل بهعنوان متغیر کنترلی استفاده میشود. در نهایت، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش مشابه پژوهشهای هیلی و همکاران (1999)، لانگ و لاندهلم (2000)، لئوز و ورچیا (2000) و بالاکریشنان و همکاران (2013) از متغیرهای بازده کل داراییها (اندازهگیری شده از طریق سود عملیاتی قبل از استهلاک تقسیم بر کل داراییها) و اندازه شرکت بهعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
3-4- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه، گروه کوچک تری از جامعه می‏باشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل‏ انتخاب می‏گردد و در صورتی که نمونه با دقت و به روش علمی انتخاب شود، نتایج‏ آن می‏تواند به کل جامعه مربوطه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت عناصر جامعه، کل عناصر جامعه مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند:
با توجه به این که دوره مورد مطالعه در این پژوهش دوره هفت ساله 1386 الی‏ 1392 می‏باشد، شرکت هایی که حداکثر تا تا ریخ 29 اسفندماه سال 1385 در بورس‏ اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عناوین آن ها در تابلوی بورس درج و سهامشان‏ مورد معامله قرار گرفته باشد.
معاملات آن ها نباید به‏طور مداوم متوقف و یا نماد معاملاتی آن ها بسته و یا طبق‏ تصمیمات شورای بورس از لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف و خارج‏ شده باشند.
سال مالی آن ها به پایان اسفندماه ختم شود.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد 65 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1392 حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
3-5- روش گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. برای نگارش و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار تدبیرپرداز گردآوری شده است.
]]>