دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره شرکت‌های پذیرفته شده، کیفیت گزارشگری مالی

[do_widget id=kl-erq-2]

از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی میباشد. تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویههای حسابداری میپردازد. این تئوری برای توضیح و پیشبینی رفتار شرکتهایی که از یک رویه خاص استفاده میکنند، و همچنین شرکتهایی که نمی خواهند از یک رویه مشخص استفاده کنند بکار میرود. این تئوری در مورد اینکه شرکتها از چه رویهای باید استفاده کنند، توضیحی نمیدهد (تئوری دستوری). تئوری اثباتی به روابط میان تأمین کنندگان مختلف منابع واحد تجاری توجه داشته و چگونگی کمک حسابداری در انجام این وظیفه را توضیح میدهد. همچنین، این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می باشد. در واقع تحقیقات شبه تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی بهکار گرفته می شود که امکان کنترل یا به کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده می شود. برای نگارش و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار تدبیرپرداز گردآوری شده است.
1-7-2- متغیرهای پژوهش
1-7-2-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل مورد استفاده در این پژوهش تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها است.
1-7-2-2- متغیرهای وابسته
در این پژوهش متغیرهای تأمین مالی و سرمایهگذاری در خصوص آزمون فرضیههای اول و دوم بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند. افزونبر این، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش میکند.
1-7-2-3- متغیر تعدیلکننده
در این پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش بهعنوان متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته شده است.
1-7-2-4- متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: متغیرهای اندازه شرکت در سال قبل، عمر شرکت در سال قبل، بازده کل داراییها، جریانهای نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تقسیم شده بر کل داراییها، کیوتوبین سال قبل و اهرم مالی شرکت در سال قبل. شرح و دلایل استفاده از این متغیرهای کنترلی در فصل سوم ارائه میشود.
1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه، گروه کوچک تری از جامعه می‏باشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل‏ انتخاب می‏گردد و در صورتی که نمونه با دقت و به روش علمی انتخاب شود، نتایج‏ آن می‏تواند به کل جامعه مربوطه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت عناصر جامعه، کل عناصر جامعه مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند:
با توجه به این که دوره مورد مطالعه در این پژوهش دوره هفت ساله 1386 الی‏ 1392 می‏باشد، شرکت هایی که حداکثر تا تاریخ 29 اسفندماه سال 1385 در بورس‏ اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عناوین آن ها در تابلوی بورس درج و سهامشان‏ مورد معامله قرار گرفته باشد.
معاملات آن ها نباید به‏طور مداوم متوقف و یا نماد معاملاتی آن ها بسته و یا طبق‏ تصمیمات شورای بورس از لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف و خارج‏ شده باشند.
سال مالی آن ها به پایان اسفندماه ختم شود.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد 65 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1392 حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
1-7-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی چندمتغیره و …) استفاده شده است.
در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از نرمافزار Excel نسخه 2007 متغیرهای پژوهش از روی دادههای خام آماده و سپس با استفاده از نرمافزارهایSPSS نسخه 19 و Eviews نسخه 7 تجزیه و تحلیل انجام شده است.
1-8- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که میتواند توسط گروه کثیری از استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری جهت سرمایهگذاری در بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این پژوهش، نتایج آن برای سازمان ها و اشخاص زیر قابل استفاده باشد:
]]>