دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره فراهم آوردن اطلاعات لازم، استانداردهای حسابداری

[do_widget id=kl-erq-2]

دولت و سیاستگذارانی که قادر به تأثیرگذاری بر جهت و ماهیت محیط تجاری کشور هستند، میتوانند از یافتههای این پژوهش برای تعیین تغییرات احتمالی لازم در سیاستهای کنونی استفاده کنند.
سازمان و بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان نهاد ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سهامداران، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شرکتها.
بانکها و سایر گروههای اعتباردهنده به شرکتها.
تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران.
1-9- تعریف واژه های کلیدی
گزارشگری مالی: گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از جمله هدفهای عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی، موثر باشد. بررسی گزارشهای سالانه شرکتها نشان می دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارشهایی متفاوت است و تفاوت در افشای شرکتها به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است. از سوی دیگر، تصمیمهای افشای مالی شرکتها معمولاً در خلاٴ انجام نمی شود و گزارشگری مالی یکی از راههایی است که به وسیله آن اطلاعات  انتقال داده می شود. ترکیب منابع ارتباطی، کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده، تحت تأثیر عوامل زیادی است که برای دریافت فهمی کلی در مورد رویه های افشا، نیازمند بررسی است. نظریه پردازی و ارزیابی تجربی آثار متغیرهای موثر بر افشای اجباری، فضا و حدودی را ایجاد می کند که به بهبود کیفیت افشا کمک می کند (نوروش، 1377).
کیفیت اقلام تعهدی– اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریانهای نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایهگذاران، کیفیت اقلام تعهدی را میتوان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد (فرانسیس و همکاران، 2005).
تأمین مالی: منظور از تأمین مالی عبارت است از تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راهاندازی طرحهای توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی. تأمین مالی عمدتاً از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبارات صورت میگیرد.
سرمایهگذاری: منظور از سرمایهگذاری، صرف هزینهای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده میباشد.
وثیقه: وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه میگذارند. معنای لغوی واژه وثیقه عبارت است از «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکمکاری» است. لازم بهذکر است که در این پژوهش وثیقه تنها در قالب ارزش داراییهای غیرمنقول مورد استفاده قرار گرفته است.
اهرم مالی: به حد و اندازهای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمینمالی نموده است، دلالت دارد (عبده تبریزی و مشیرزاده مؤیدی، 1384). بهعبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینههای ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها در شرکت است (عبده تبریزی و حنیفی، 1386). یکی از مهمترین مقیاسهای اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهیها به دارایی ها بهدست میآید (بزرگاصل، 1385).
1-10- ساختار پایاننامه
در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه ، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش های گذشته است. در ابتدا به تشریح مفاهیم سرمایهگذاری و تأمین مالی پرداخته و پس از آن به بررسی کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها پرداخته شده است. در ادامه، رابطه بین متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و ارزش داراییهای وثیقهای تشریح شده است. همچنین، نقش کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارزش وثیقه با تأمین مالی و سرمایهگذاری ارائه شده است. در نهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه ارائه میشود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیلکننده و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ب یان می شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و Eviews نسخه 7 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافتههای پژوهش، محدودیت های پژوهش بیان شده و در نهایت پیشنهادهای پژوهش بیان می شود.
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
]]>