دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره محدودیت در تأمین مالی، حاکمیت شرکتی و شفافیت

با توجه به نتایج آمار توصیفی پژوهش (مرتبط با متغیرهای تأمین مالی و اهرم مالی) که حاکی از آن است که بیش از نیمی از داراییهای شرکتها از محل بدهی تأمین شده است؛ نشان میدهد که سرمایهگذاران (به غیر از بانکها و مؤسسات اعتباردهی) علاقه چندانی به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران ندارند. شاید دلیل این امر ریسک بالای سرمایهگذاری بازار سرمایه (بورس) نسبت به بازار پول (بانکها) باشد که افراد را به سمت بازار پول سوق میدهد و سپس سرمایههای مورد نیاز شرکتها از طریق بانکها تأمین میشود. این عامل معمولاً باعث افزایش هزینه سرمایه شرکتها به دلیل وجود واسطه میشود. لذا، به مسئولان اقتصادی کشور پیشنهاد میشود که در خصوص رونق و گسترش سرمایهگذاری افراد در بازار بورس از طریق مواردی همچون فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای مناسب در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری در بازار سرمایه، موجبات رشد و رونق اقتصادی کشور را فراهم نمایند. [do_widget id=kl-erq-2]
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
طی انجام هر پژوهش، ابعاد گستردهتر و تازهتری از موضوع نمایان میشود که میتواند نقطه آغازی برای پژوهشهای بعدی باشد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و محدودیتهای آن، پیشنهادهای زیر برای پژوهشهای بعدی ارائه میشود:
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که در پژوهشی مشابه برای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مدلهای دیگری همچون عدم تقارن اطلاعاتی و محافظهکاری استفاده کنند و نتایج آن را با یافتههای پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند.
با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی و لیزینگها) از نمونه این پژوهش حذف شد، پیشنهاد میشود پژوهشگران در آینده همین پژوهش را در این گروه از شرکتها مورد بررسی قرار دهند و نتایج آن را با پژوهش حاضر مقایسه کنند.
5-5- خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها بر اساس تحلیل های آماری انجام شده در فصل قبل، پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی دارای نقش تعدیلکنندگی مثبت بر رابطه بین تغییرات در ارزش داراییهای وثیقهای و تصمیمهای تأمین مالی است اما بر رابطه بین تغییرات در ارزش داراییهای وثیقهای و تصمیمهای سرمایهگذاری تأثیری ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات در ارزش داراییهای وثیقهای و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در ادامه به توجیه نتایج بهدست آمده از پژوهش پرداخته شد. سپس نتایج حاصل شده از سایر پژوهش های خارجی با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان این فصل به بیان محدودیت های پژوهش و همچنین پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی پرداخته شد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
ابزری، مهدی؛ دستگیر، محسن و علی قلیپور (1386). بررسی و تجزیه و تحلیل روشهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 4، شماره 4، صص. 89-73.
احمدپور، احمد و احمد احمدی (1387). استفاده از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، صص. 3-16.
اعتمادی، حسین؛ باباجانی، جعفر؛ آذر، عادل و زهرا دیانتیدیلمی (1388). تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 15، صص. 59-85.
بزرگاصل، موسی (1385). حسابداری میانه-صورتهای مالی. چاپ دوم، تهران: سازمان حسابرسی- مدیریت تدوین استانداردها.
پورحیدری، امید و داود همتی (1383). بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینههای سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صص. 63-47.
تجویدی، الناز (1387). شفافیت و کارایی بازار سرمایه. حسابدار، سال بیست و سوم، شماره 196، صص. 43-34.
جهانخانی، علی (1386). مدیریت سرمایهگذاری در صنعت بیمه ایران. حسابدار، شماره 91-92، صص. 16-25.
حساسیگانه، یحیی و مرشد خیرالهی (1387). حاکمیت شرکتی و شفافیت. حسابدار، شماره 203، صص. 74-79.
حسینیبنهنگی، حسین (1378). اعتبار بازده سرمایهگذاری بهعنوان معیار اندازهگیری عملکرد واحد تجاری. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
خواجوی، شکراله و ابوالفضل گرگانی فیروزجاه (1393). بررسی رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و روشهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 21، صص. 1-23.
خواجوی، شکراله و امین ناظمی (1384 ). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 40، صص. 37-60.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1386). کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب. سایت بورس اوراق بهادار تهران.
ساعی، علی (1377). آمار در علوم اجتماعی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد.
ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا؛ زیاری، سارا و فاطمه کاظمنژاد (1392). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، شماره 19، صص. 21-45.
ستایش، محمدحسین؛ کاظمنژاد، مصطفی و مهدی ذوالفقاری (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره 3، صص. 55-74.
]]>