دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره کیفیت گزارشگری مالی، همبستگی پیرسون

[do_widget id=kl-erq-2]

1
056/0
(231/0)
CFOA
1
جدول بالا ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد. تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش به منظور شناسایی هر گونه خودهمبستگی، بین متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش میباشد. این تجزیه و تحلیل دو متغیره با استفاده از ضریب هبستگی پیرسون انجام شده است. افزون بر این، همخطی چندگانه حاکی از وجود رابطه خطی بین دو یا چند متغیر توضیحی است. همخطی چندگانه باعث ایجاد مشکل در تمایز بین اثرات منحصر به فرد متغیرهای توضیحی و برآوردگرهای رگرسیون میشود که ممکن است باعث جانبداری بیشتر آنها به سمت انحرافهای بزرگتر شود (مورای، 2006؛ نقل از آبوریا، 2012). افزون بر این، در صورت وجود یک رابطه خطی کامل بین متغیرهای توضیحی، برآوردهای مدل رگرسیون نمیتوانند به صورت منحصر به فرد محاسبه شوند.
با توجه به ضرائب همبستگی پیرسون، مندرج در جدول شماره 4-2، میتوان دریافت که بیشترین میزان شدت همبستگی در بین متغیرهای توضیحی، که برابر با 608/0- است، متعلق به همبستگی بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده کل داراییها است. کمترین شدت همبستگی که برابر با 002/0 و 002/0- است، به ترتیب، متعلق به همبستگی بین عمر شرکت و تأمین مالی با عمر شرکت و تغییرات در ارزش وثیقه میباشد. احتمال وجود مشکل همخطی بر اساس ماتریس همبستگی پیرسون، با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 4-2 که حاکی از وجود ضریب همبستگی کمتر از 8/0 در بین متغیرهای توضیحی است، بسیار پایین است. بنابراین، این محدوده همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی، مشکلی در خصوص ایجاد همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی به وجود نمیآورد.
4-2-2- ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
بهمنظور اطمینان از غیرکاذب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از این آزمون در جدول شماره 4-3 ارائه شده است. طبق اطلاعات این جدول، در کلیه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی سطح معناداری در آزمونهای ریشه واحد لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، دیکی فولر تعدیل شده و فیلیپس پرون کوچک تر از 05/0 است که نشان دهنده این است که متغیرها پایا هستند.
جدول ‏43- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
آزمون لوین، لین و چو
آزمون ایم، پسران و شین
آزمون دیکی فولر تعدیل شده
آزمون فیلیپس پرون
متغیرها
آماره آزمون
(سطح معناداری)
آماره آزمون
(سطح معناداری)
آماره آزمون
(سطح معناداری)
آماره آزمون
(سطح معناداری)
FRQ
]]>