دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره کیفیت گزارشگری مالی، مدل اثرات تصادفی

[do_widget id=kl-erq-2]

2747/2
1654/10
0000/0
آزمون چاو
3723/9
سطح معناداری
0000/0
آزمون هاسمن
1403/57
سطح معناداری
0000/0
مقدار آمارههای F مندرج در جدول شماره 4-5، در سطح کلیه شرکتها، که برابر با 8900/11، 6228/11 و 1654/10 است، بیانگر معنادار بودن مدلها در سطح 95 درصد است. افزونبر این، با توجه به مقدار آمارههای دوربین واتسون ارائه شده در جدول شماره 4-5 در سطح کلیه شرکتها که برابر با 2645/2، 2636/2 و 2747/2 است، وجود خود همبستگی سریالی را در اجزای اخلال رگرسیون رد میکند. مقدار R2adj برای مدلهای 3 تا 5، به ترتیب، برابر با 1070/0، 1231/0 و 1238/0 است؛ بنابراین، با توجه به این مقدار میتوان، به ترتیب بر اساس مدلهای 3 تا 5، 70/10، 31/12 و 38/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای توضیحی هر مدل پیشبینی کرد.
جدول شماره 4-5 ضرایب مربوط به مدلهای رگرسیونی مورد استفاده و سطح معناداری مربوط را برای آزمون فرضیه اول نیز نشان میدهد. طبق یافتههای مندرج در این جدول، سطح معناداری مربوط به متغیر تغییرات در ارزش وثیقه نشاندهنده آن است که بین تغییرات در ارزش وثیقه و تأمین مالی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون این مدل نشان میدهد که بین کیفیت گزارشگری مالی شرکتها در سال قبل و تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به معناداری ضریب اثر تعاملی تغییرات در ارزش وثیقه و کیفیت گزارشگری مالی (CVit*FRQit-1) و معنادار بودن ضریب متغیر کیفیت گزارشگری مالی در مدل شماره 5، میتوان بیان کرد که متغیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه و تصمیمهای تأمین مالی، به عنوان یک متغیر شبهتعدیلگر ایفای نقش میکند. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که بین جریانهای نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تقسیم شده بر کل داراییها، اندازه شرکتها و عمر شرکتها با تأمین مالی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود ندارد. اما نتایج مرتبط با متغیر کیوتوبین نشاندهنده آن است که بین متغیر کیوتوبین و تأمین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول شماره 4-6 نتایج مرتبط با آزمون فرضیه دوم را نشان میدهد. طبق اطلاعات این جدول، نتایج آزمون چاو نشاندهنده آن است که از بین مدل دادههای تلفیقی و تابلویی، برای آزمون مدلهای مرتبط با فرضیه دوم باید از مدل دادههای تابلویی استفاده کرد. افزونبر این، نتایج آزمون هاسمن نشاندهنده آن است که از بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی برای آزمون مدلهای مرتبط با این فرضیه باید از مدل اثرات ثابت استفاده کرد.
مقدار آمارههای F مندرج در جدول شماره 4-6، در سطح کلیه شرکتها، که برابر با 0111/2، 9779/1 و 9501/1 است، بیانگر معنادار بودن مدلهای شماره 6 و 7 در سطح 95 درصد است اما مدل شماره 8 معناداری نیست. افزونبر این، با توجه به مقدار آمارههای دوربین واتسون ارائه شده در جدول شماره 4-6 در سطح کلیه شرکتها که برابر با 6373/1، 6377/1 و 6428/1 است، وجود خود همبستگی سریالی را در اجزای اخلال رگرسیون رد میکند. مقدار R2adj برای مدلهای 6 تا 8، به ترتیب، برابر با 1348/0، 1326/0 و 2309/0 است؛ بنابراین، با توجه به این مقدار میتوان، به ترتیب بر اساس مدلهای 6 تا 8، 48/13، 26/13 و 09/23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را بهوسیله متغیرهای توضیحی هر مدل پیشبینی کرد.
جدول ‏46- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم
متغیر وابسته: سرمایهگذاری
متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
سطح معناداری
مدل شماره 6
مقدار ثابت
]]>