دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درمورد عالم غیب، سرمایه

[do_widget id=kl-erq-2]

هان ای کسانی که ایمان آورده اید و از آنچه از زمین برای شما رویانده ایم وروی نیاوردید به پست ( بی ارزش وازدیده ) تا از آن بدهید یا آنکه خود ستاننده آن نیستند مگر با چشم پوشی در آن و بدانید خدا بی نساز و ستوده است.
« حب الدنیا راس کل خطیه »
دوستی و عشق بدنیا سرمایه و اساس هر گناهی است .
ایثار
یکی از ویژگی های انفاق این است که انفاق کننده به آن نیازمند ومحتاج باشد که در اینجا نهایت ایثار واز خود گذشتگی منفق می رساند ، واما بشنویم از کلام وحی :
« ویو ثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه »
آنها دیگران را برخود مقدم می داند هر چند خود ، به آنچه می دهند نیازمند باشند .
در روایات این انفاق از بهترین انفاقها ذکر شده است .
از رسول اکرم سوال شد : چه صدقه ای بهتر است آن حضرت فرمود :
« جهد من مقل یسیر الی فقیر »
صدقه شخص پریشانی که اندکی داشته باشد و آن را ایثار کند و دیگری را برخود مقدم دارد.
« سئل رسول الله (ص) انی الصدقه افضل ؟ قال :
ان تصدق وانت صحیح شحیح تامیل البقا و تخاف الفقر و لاتمهل حتی اذا بلغت الحقوم »
از پیغمبر اکرم پرسیدند : کدام صدقه بهتر است ؟
فرمودند : صدقه ای که شخص سالم و حریص بدهد که آرزومند زندگی جاوید است و از تهیدستی می ترسد و نگذار که روح به گودی گردنش برسد ( و آنگاه از روی در ماندگی انفاق کند .)
کسانی هستند که با دادن وسایل و لوازم و اجناس فرسوده وظیفه انسانی خود را تمام شده می دانند و شاید و به گمان خودش خیلی فرد خیر و نیکو کار است در صورتیکه این کار نه ارزشمند است و خوب بلکه نهایت سستی ایمان و اعتقاد آنان را می رساند و از سویی این گونه اعمال شاید به پای مسایل اسلامی نهاده شود و بعضی افراد ناآگاه از مسایل اسلامی ضعف و سستی در مبانی اعتقادی اسلامی می دانند .
« و یجعلون لله مایکرهون »
آنچه را خود نمی پسندند به تهیدستان می دهند
امام خمینی (ره) می فرماید :
باید دانست که انسان با علاقمندی و محبت به مال منال و زخاف دنیویه بزرگ شده است و ترتیب گردیده و این علاقه در اعماق قلب او جایگزین گردیده و منشا بیشتر مفاسد اخلاقی و اعمالی ، بلکه مفاسد دینی ، همین علاقه است چنانچه در احادیث کثیره وارد است و ما در شرح بعضی احادیث به آن اشاره کردیم .
پس اگر انسان بواسطه صدقات و ایثار برنفس ، این علاقه را بتواند سلب کند . البته قطع ماده فساد وجرثومه قبایح را کرده وطریقه نیل به حصول معارف و انقطاع به عالم غیب و ملکوت و حصول ملکات فاضله و اخلاق کامله را ، برای خود مفتوح نموده و این از نکات بزرگ انفاقات مالیه واجبه و مستحبه است و در مستحبات این نکته کامل تر است چنانچه واضح است .
(( یکی از آموزش های اسلام در این باره است که قصد امداد کننده و پرورش دهنده که همان نیت وتوجه به خداست قطع نشود و بخود بینی و ریا برنگرد ))
کسی که چیزی به دیگری می دهد و منتهی بر او می گذارد و یا با آزار خود او را شکسته دل می سازد در حقیقت چیزی به او نداده است زیرا اگر سرمایه ای به او داده سرمایه ایی هم از او گرفته است و چه بسا آن تحقیر و شکستهای روحی به مراتب بیش از مالی باشد که به او بخشیده است.
چرا منت و اذیت صدقه را باطل می کند ؟
]]>