دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رای دادن، دریاچهها

[do_widget id=kl-erq-2]

هنگامی که پتاسیم به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار گیرد، تشکیل هیدروکربورها و نیتروژن پروتئینی افزایش یافته و از نیتروژن آمیدی کاسته میشود. بدین ترتیب گیاهان دارای پتاسیم فراوان، در مقایسه با گیاهان مبتلا به کمبود، دارای بافت نگهدارنده قویتری خواهند بود. بر اثر وجود این بافتها، خاصیت انباری میوهها و سبزیها افزایش یافته و آلودگی به بیماری قارچی کاهش مییابد (ملکوتی، 1382).
پتاسیم یکی از کاتیونهای است که در محدوده50 تا 150 میلیمولار در بخشهای مایع، سیتوسول و واکوئل گیاه وجود دارد. غلظت پتاسیم در سیتوسول معمولاً به طور ثابت حدود میلیمولار است در حالی که غلظت پتاسیم در واکوئل ممکن است متغیر باشد. پتاسیم به تشکیل 1.2 تا 2% ماده خشک فراوانترین کاتیون در بافت گیاه است و در بین عناصر به استثناء نیتروژن دارای بالاترین غلظت در ماده خشک گیاه است پتاسیم بر خلاف نیتروژن و کلسیم به عنوان یک عنصر ساختاری عمل نمیکند(لی و وین جونز ، 1984؛ لی ،2001).
2-11 نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه:
پتـاسیم بـر فـرایندهای فتـوسنتز در سطـوح مختلف تـاثیر مـیگذارد که به چند مورد اشاره میشود
(مارشنر، 2011) .
سنتز ATP مورد نیاز برای واکنشهای فتوسنتزی
فعالیت و کارآمدی آنزیمهای دخیل در فتوسنتز(مثل روبیسکو)
انتقال دیاکسیدکربن به برگها (باز شدن روزنهها)
تعادل بارالکتریکی مورد نیاز برای فسفوریلاسیون در کلروپلاست
خنثی کردن جریان H+ القاء شده به وسیله نور در غشاء تیلاکوئید
2-12 نقش پتاسیم در انتقال مواد
پتاسیم نقش مهمی در انتقال فرآوردههای فتوسنتزی و عناصر دارد. فرآوردهای فتوسنتزی باید از برگها (محل تولید) به محل مصرف (مخزن) انتقال یابد. پتاسیم انتقال ساکارز و اسیدهای آمینه از طریق آوند آبکش به محلهای مصرف (میوه،ریشه،غده، دانه و بذر) تحریک میکند (منگل، 1997) . پتاسیم یک نقش مثبت در بارگیری ساکارز، افزایش میزان انتقال شیره آوند آبکش و تخلیه آن دارد. این عمل پتاسیم را به سهم آن درپتانسیل اسمزی صفحات غربالی و سنتز ATP که انرژی برای بارگیری مواد قندی سنتزی را فراهم میکند، نسبت میدهند و در گیاهانی که پتاسیم به خوبی فراهم میشود، ارتباط مستقیمی بین غلظت پتاسیم، پتانسیل اسمزی شیره آوند آبکش و حجم جریان دیده میشود. در نتیجه غلظت ساکارز در شیره آوند آبکش افزایش مییابد (مارشنر، 2011).
پتاسیم در غلظتهای پایین بصورت فعال و در غلظتهای بالاتر بصورت غیرفعال (بخش) و تودهای جذب گیاه میشود جذب غیرفعال بستگی به عوامل متعددی دارد از جمله مهمترین این عوامل یون موردنظر میباشد در این نوع جذب، یون در جهت شیب غلظت (الکتروشیمایی) حرکت میکند (منجل و کایرکبی، 1982) .
پتاسیم مانند ازت و فسفر جزء عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه میباشد مقدار پتاسیم موجود در پوسته زمین بطور مستقیم 9/1 درصد است میزان پتاسیم در خاکهای مختلف متفاوت است، لکن آن قسمت از کل پتاسیم موجود در خاک که بصورت قابل تبادل یا قابل استفاده گیاه باشد ناچیزاست (باربر، 1984).
پتاسیم به صورت یون جذب گیاه شده و در خاک پویا است. منتها درجه تحرک ترکیبات آن حد واسط بین ازت و فسفر میباشد. پتاسیم مانند ازت، فسفر و گوگرد جزء لاینفک اندامهای گیاهی نبوده، بلکه نقش آن عمدتاً کاتالیزوری است. منتها بر اثر کمبود پتاسیم، استحکام ساقه غلات کم شده، کمبود پتاسیم مقاومت گیاهان را در برابر بیماریها و آفات کاهش مییابد. با کمبود پتاسیم سوخت وساز فوری کاهش و میزان تنفس افزایش مییابد در نهایت هیدارتهای کربن کاهش مییابند. تجمع ازت غیرپروتئینی در گیاه به علت کمبود پتاسیم است که باعث کاهش پروتئین میگردد (ملکوتی و همائی، 1373).
پتاسیم در ساخت ترکیبات پلیمری در گیاه نقش اساسی دارد در گیاهان دارای کمبود پتاسیم قندهای ساده، ترکیبات ازته محلول و اسید آمینه انباشته شده و از مقدار نشاسته و پروتئین برگها کاسته میشود (باکر و مایهارد، 1969) .
بحرانیترین زمان برای دادن پتاسیم در مراحل اولیه رشد گیاه است. در این زمان ساقه و برگ در حال رشد و توسعه میباشند (سیلان پا، 1982) .
پتاسیم عنصری متحرک بوده و به بافتهای جوان زاینده گیاه منتقل میشود. کمبود پتاسیم ابتدا در
برگهای پائینی و در صورت کمبود بیشتر، در برگهای جوان و بالایی پدیدار میگردد (ملکوتی و همائی، 1373).
طی چند سال گذشته در ارتباط با مصرف کودهای پتاسیمی در ایران، عقیده رایج آن بود که با توجه به جوان بودن غالب خاکهای کشور و شستشوی اندک آنها، هنوز توصیه کودهای پتاسیمی ضرورت نیافته است اما برخی آزمایشات انجام شده در سالهای گذشته نیز نشان دادهاند که مصرف کودهای پتاسیمی پاسخ معنیداری را در برنداشته، اما واقعیت این است که تمام بررسیهای انجام شده بر پایه عملکرد رایج و نه حداکثر، ارائه گردیدهاند چنانچه بنا باشد که کشت در مزارع به صورت متمرکز تحقق یافته و بیشترین محصول نیز به دست آید، مصرف کودهای پتاسیمی الزامی خواهد بود (ملکوتی و همائی، 1373).
ساخت کودهای پتاسیمی عمدتاً بر مبنای استخراج نمکهای پتاسیمی از رسوباتی است که خود از تبخیر دریاچهها، دریاها در دورانهای مختلف زمینشناسی و یا از طریق خشکاندن دریاچههای نمک بوجود آمدهاند. منبع عمده این ذخایر در اتحاد شوروی به کانادا و فرانسه و به مقدار کمی نیز در سایر کشورها یافت میشود (رسموسان و چنل، 1970) .
کوماری و سینگ (1991) تاثیرات 3 سطح کود پتاسیم را در سه سطح رطوبت (درصد ظرفیت زراعی خاک) بر روی عملکر د جو بررسی نموده نتایج وی نشان داد که افزایش مقادیر پتاس در شرایط رطوبت کم خاک باعث افزایش تولید شده است. پتاسیم عنصر اصلی غذایی بوده و نقش اساسی در انتقال مواد ساخته شده در گیاه دارد باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر کم آبی شده و تحمل به شوری را نیز بیشتر میکند (ملکوتی و همائی، 1373). بسفورد و ماو (1975) مشاهده کردند افزایش مقدار پتاسیم تعداد گلهای بازشده بر روی هر خوشه و تعداد گلهایی که به میوه تبدیل میشوند را افزایش می دهد. لستر و همکاران (2006) نیز اعلام کردند که سطح ساکارز، فروکتوزو گلوکز به وسیله تغذیه برگی پتاسیم به طور معمول افزایش مییابد.
]]>