پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی : روش نمونهگیری

3-5-جامعه و نمونه آماری تحقیق
با توجه به روش اجرای تحقیق جامعه آماری در دو حیطه قابل بررسی است . در مرحله کیفی، افراد خبره و به عبارتی صاحبنظران کلیدی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق جهت نمونه گیری نظری و استخراج مفاهیم جامعه آماری تحقیق را تشکیل خواهند داد. هدف از این نمونه گیری این نیست که بتوان استنباط آماری به عمل آورد، بلکه هدف آن است که مناسبترین فرد از مجموعه نمونه های ممکن مشخص شود تا بتواند جوانب پدیده مورد بررسی را به خوبی تشریح نماید و خزانه داده های مورد نیاز را غنی نماید. بدین ترتیب باید افرادی مورد مصاحبه قرار گیرند که “پدیده” مورد نظر را تجربه کرده‌ باشند. همچنین، از آنجاکه به دنبال ساختن الگو و نظریه‌ای بر اساس داده‌های گردآوری شده هستیم، راهبرد مورد استفاده، “نمونه‌گیری هدفمند” و روش آن نیز نمونه گیری گلوله برفی میباشد. در مرحله آزمون کمی الگو جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می باشند که نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین آنها انتخاب شده است.


3-5-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد):
جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران اخلاق حرفه ای و اسلامی و مدیران خبره مدارس میباشد و روش نمونهگیری به صوررت هدفمند و گلوله برفی بود. در فرایند انتخاب یک نمونه محققان کیفی می توانند از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکت کننده در پژوهش ما را به شرکت کنندگان دیگر هدایت می کند. برخلاف نمونهگیری در بررسیهای کمی، نمونهگیری هدفمند نمیتواند قبل از آغاز مطالعه و تدوین نظریه برخاسته از دادهها برنامهریزی شود. بنابراین روش نمونهگیری در طرح کیفی حاضر، نمونهگیری نظری انتخاب هدفمند اطلاعرسانان کلیدی بر اساس اطلاعات خاصی که از موضوع پژوهش دارند بود. نمونهگیری نظری مستلزم جمعآوری دادهها براساس مقولهها برای تدوین نظریه است. نمونه گیری از صاحبنظران در این پژوهش تازمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و تجزیه و تحلیل به نقطه اشباع نظری برسد. اشباع نظری به این صورت بود که محقق با ظهور اکتشافات اولیه سعی کرد که اطلاعات بیشتری را در ادامه گردآوری کند تا ارتباط مقوله های اصلی با مقوله های دیگر وضوح و معنای بیشتری پیدا کند این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که محقق احساس کرد که صاحبنظران دیگر اطلاعات جدیدی ارائه نمی دهند. در این پژوهش برخی از مصاحبه شوندگان نفراتی را که به نوعی با موضوع مورد مطالعه ما مرتبط بودند، معرفی نمودند. با انجام21 مصاحبه، تشخیص محقق این بوده است که اطلاعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه های بیشتر نیست. در انتخاب این تعداد نمونه، مسائلی چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه شوندگان و میزان علاقه مندی آنها برای همکاری نیز مورد توجه بوده است و از نتایج 16 مورد، از مصاحبه ها استفاده شده است و بقیه به علت داشتن محتوای پایین و یا تکرار زیاد حذف گردیدند. در جدول 3-1ویژگی های نمونۀ انتخاب شده در قسمت کیفی پژوهش حاضر درج شده است. در این جدول مدت زمان مصاحبه نیز برای متخصصان هر طبقه درج شده است.
جدول 3-1-ویژگی های نمونۀ انتخاب شده در قسمت کیفی پژوهش
مدت زمان مصاحبه
تخصص
تعداد
گروه
1 ساعت
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


کارشناس ارشد
1
مدیر کل فنی و حرفه ای آموزش و پرورش
1 ساعت
دکتری فقه و حقوق
1
ریاست هیأت امناء مدارس صدرا
4 ساعت و 30 دقیقه
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
4]]>