پایان نامه رشته روانشناسی : کدگذاری محوری

احصاء گزاره های اخلاقی با توجه به آیات وروایات اسلامی
تاثیر آموزش بر پایبندی به استاندارد های اخلاق حرفه ای و آموزشی اخلاق کسب وکار
وجه مشترک این پژ وهشها،اذعان به نقش مثبت وسازنده مدیران برای ایجاد یک فرهنگ اخلاقی در سازمان می باشد واین مهم میسر نمی شود مگر با برداشتن گامهایی اساسی که در این ارتباط قرا ملکی (1388)،ترویج اثر بخش اخلاق را در گرو سه گام عمده می داند.:
1. دانش اخلاق حرفه‌ای
2. گرایش درونی وخود انگیختگی سازمان،مدیران ومنابع انسانی آن نسبت به تحقق اخلاق وارزش‌های اخلاقی درسازمان
3. مهارت عملی تخلق سازمان به اصول اخلاقی
انجمن ملی مدیران مدارس آمریکا نیز استانداردهایی را برای مدیران مدارس تدوین نموده است که استانداردپنجم آن به مسائل اخلاقی مربوط می‌شود مبنی بر اینکه مدیرمدرسه رهبری آموزشی است که موفقیت همه دانش آموزان را به شیوه‌ای اخلاقی بهبود می‌‌بخشد. درذیل این استاندارد به سه حیطه دانش(درک چهارچوب‌ها و چشم‌اندازهای اخلاقی گوناگون دررابطه با اخلاقیات وضوابط اخلاق حرفه‌ای و…)،گرایش‌ها(اعتقادوتعهدبه ارزش‌هایی همچون صرف‌نظرکردن ازعلائق خود درجهت صلاح مدرسه، لحاظ کردن اصول اخلاقی درفرایندتصمیم‌گیری و …)وعملکردها(پذیرفتن مسئولیت فعالیت‌های مدرسه،استفاده ازنفوذ برای پیشبرد برنامه آموزشی ونه منافع فردی،رفتار با افراد به صورت بی‌طرفانه و منصفانه و با احترام و …)پرداخته است(دیپااولا-هوی،2008). براساس هدف این پژوهش که طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای برای مدیران آموزشی است که مولفه‌های آن ازتعالیم اسلامی‌ اتخاذ شده ومنطبق با اقتضائات بومی‌ باشدوبا استفاده ازچهارچوب فوق به دنبال عوامل موثر دردستیابی مدیران به اخلاق حرفه‌ای درسه حیطه دانش،گرایش ورفتاراخلاق حرفه‌ای می‌ باشیم.
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش صاحب نظران روش تحقیق در یک دسته بندی کلی تحقیق را به دو گروه کمی و کیفی تقسیم کرده اند. روش کیفی به دنبال نقد پارادایمهای عینیگرا (اثباتی و پسا اثباتی) به ویژه از دهه 1970 گسترش یافت و از نظر فلسفی و فکری بر رویکردهای ذهنگرا، نسبیگرا و معناگرا استوار است. پژوهشگران کیفی موردها را در بافت خودشان مورد بحث قرار میدهند و نظریههایی را بر پایه دادهها بیان میکنند (بازرگان، 1380). زمانی که تحقیق کیفی به طور کافی و مناسب مسئله را مورد کاوش و بررسی قرار می دهد یک مشکل وجود دارد و آن این است که آیا این کاوش ها و بررسی ها کافی است و برای شناخت بهتر و بیشتر مسئله تحقیق مؤلفه کمی نیز نیاز است یا خیر. اغلب در موقعیت هایی این اتفاق رخ می دهد که تحقیق کیفی می تواند در ابتدا بهترین متغیرها، سازه ها طبقه بندی ها و نظریه ها را برای آزمون شناسایی و کاوش کند و همچنین به شناسایی و تعیین عوامل و مقیاس ها به منظور توسعه ابزارهای کمی کمک کند. در این صورت روش های تحقیق آمیخته برای این نوع مسائل روش خوبی به شمار می رود. با مطالعه کیفی مقوله های مهم مورد شناسایی قرار می گیرند، زیرا برای یک پدیده خاص علل چندگانه وجود دارد و با مطالعه کیفی می توان این علل را شناسایی کرد. در مرحله دوم و با استفاده از روش کمی می توان مقوله های مهم به دست آمده را مورد سنجش قرار داد (دلاور و کوشکی، 1392).
3-1- مراحل انجام تحقیق
پژوهش حاضر در طی سه مرحله اساسی به شرح شکل(3-1) انجام شده است. همان طور که در شکل 3-1 ملاحظه میشود در مرحله اول یا مرحله “شناخت و تبیین طرح تحقیق”، تهیه طرح تحقیق، مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در حوزه های اخلاق حرفه ای و همچنین مفاهیم اصلی اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش مفاهیم و مقوله هایی که می توانست با اخلاق حرفه ای و همچنین رویکرد اسلامی به اخلاق حرفه ای مرتبط شود مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم یعنی مرحله شناسایی مولفه ها و طراحی الگو (تحقیق کیفی) با توجه به یافتههای مرحله اول تحقیق، در ابتدای امر سوالات مصاحبهها تدوین شد. مصاحبه های عمیق با خبرگان نظام آموزشی که دارای اندیشه و اطلاعات در حوزه اخلاق حرفه ای بودند صورت گرفت. انتخاب نمونه ها در این بخش تا مرحله اشباع نظری پیش رفت. در ادامه تحلیل داده های کیفی به روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری صورت گرفت. در پایان این مرحله استخراج مدل مفهومی یعنی الگوی استخراجی از روش تئوری داده بنیاد تدوین شد.
مطالعه مفهوم اخلاق
مطالعه اخلاق حرفه ای
مفهوم اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مرحله دوم شناسایی مولفه ها و طراحی الگو(استفاده از روش داده بنیاد)
مرحله اول شناخت و چارچوب بندی پژوهش
بررسی پیشنه پژوهشی داخلی
بررسی پیشنه پژوهشی خارجی
جمع بندی ادبیات نظری و پژوهشی
انجام مصاحبه، گردآوری داده های کیفی، جمع بندی نهایی داده ها
شناسایی جامعه هدف، نمونه و نحوه نمونه گیری
(انتخاب هدفمند از اطلاع رسانان کلیدی/ رسیدن به اشباع نظری )
تحلیل داده های کیفی
کدگذاری باز،
تولید مفاهیم اولیه
تولید مقوله های عمده
کدگذاری محوری
ارتباط علی بین مقوله ها
تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی
کدگذاری گزینشی
انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری
استخراج مدل مفهومی
شکل 3-1- فرایند تحقیق
انجام مصاحبه، گردآوری داده های کیفی، جمع بندی نهایی داده ها
شناسایی جامعه هدف، نمونه و نحوه نمونه گیری
(انتخاب هدفمند از اطلاع رسانان کلیدی/ رسیدن به اشباع نظری )
کدگذاری باز،
تولید مفاهیم اولیه
تولید مقوله های عمده
کدگذاری محوری
ارتباط علی بین مقوله ها
تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی
کدگذاری گزینشی
انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری
شکل 3-1- فرایند تحقیق تایید یا رد ابعاد استخراج شده در مدل تئوری داده بنیاد با استفاده از روش دلفی
تعیین جامعه، نمونه و نحوه نمونه گیری
تحلیل و تایید مدلهای اندازه گیری پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی
مرحله سوم تدوین ابزار پژوهش و آزمون مدل
تدوین مدل نهایی با توجه به یافته های روش دلفی
آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن
تایید یا رد ابعاد استخراج شده در مدل تئوری داده بنیاد با استفاده از روش دلفی
تعیین جامعه، نمونه و نحوه نمونه گیری
تدوین مدل نهایی با توجه به یافته های روش دلفی
آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن ادامه شکل 3-1: فرایند تحقیق
درمرحله سوم که تدوین ابزار پژوهش و آزمون مدل نام دارد ابتدا مولفه های شناسایی شده به منظور تایید یا رد آنان با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پرسشنامه دلفی طراحی شده و در بین خبرگان به اجرا درآمد. پس از پالایش یافته های دلفی، مدل داده بنیاد مورد ملاحظه مجدد قرار گرفت. در ادامه برای آزمون تجربی مدل اندازه گیری نمونه گیری از مدیران آموزشی به عمل آمده و داده های لازم گرد آوری شده است. در نهایت تحلیل و تایید مدلهای اندازه گیری پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن صورت گرفته است.
3-2-روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ رویکرد پژوهشی از روش پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. بنابراین رویکرد این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی(آمیخته) است که در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله مصاحبه اکتشافی جهت استخراج مولفهها و همچنین سنجههای پژوهش استفاده شده و از روش های کمی برای تایید مدلهای اندازه گیری و آزمون مدل مفهومی استفاده شده است. از آنجا که روشهای تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای مسایل و عناصر تشکیل دهنده نظام های آموزشی را به صورت جامع مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این روش ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است (دلاور و کوشکی 1392). توضیح اینکه پژوهش های آمیخته نوعی استراتژی پژوهشی یا روش شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد(کرسول،2003). از طرف دیگر رویکرد پژوهشی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی، محقق بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین اطلاعات اساسی و دقیقی کشف کند. در طرح تحقیق آمیخته اکتشافی این تحقیق ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین الگوی مفهومی اخلاق حرفه ای گردآوری شده و روابط علی و همچنین شرایط زمینهای آنان مشخص شده است. این شناخت اولیه امکان صورت بندی فرضیه ها و چگونگی تاثیر و تاٌثرات متغیرهای الگوی اخلاق حرفه ای را فراهم میکند. به عبارت دیگر روش شناسی کیفی به پژوهشگر اجازه میدهد تا مبانی نظری را از ویژگیهای عمومی یا کلی یک موضوع که همزمان ریشه در مشاهدات یا دادههای تجربی دارد ارائه دهد.بنابراین در این تحقیق در مرحله طراحی الگو با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی و روش داده بنیاد پدیده اخلاق حرفه ای مورد موشکافی دقیق قرار گرفته و الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی در قالب تبیین شرایط علی،مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای ،راهبردها و در نهایت پیامدهای اخلاق حرفه ای تعیین می شوند. در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط علی بین مقوله ها، تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری استفاده شد. پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوین شده با استفاده از روشهای تحقیق کمی یعنی تحلیل مسیر، دادههای حاصل از مرحله کیفی را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار می دهد. دلیل بکارگیری روشهای کیفی وجود ضعف در پیشینه نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع محققین نسبت به م عیارهای اخلاق حرفه ای بارویکرد اسلامی و همچنین عدم وجود الگوی مناسب در این زمینه میباشد. در مرحله آزمون الگو، صحت معیارهای شناسایی شده ارزیابی میشود و چگونگی ارتباط میان آنها از طریق طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت (1994) توسعه یافت گسترش روشهای رگرسیون، و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی است. هدف آن به دست دادن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعهای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می سازد، تبیین می شود. از طرفی دیگر از آنجایی که در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسایی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی جهت یافتن نقشه راه برای تحقق اخلاق حرفه ای کمک شود، می‏توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد.
3-3-روش پژوهش آمیخته
مراحل پژوهشهای آمیخته با رویکرد اکتشافی در شکل (3-2) منعکس شده است.
مرحله اول : پژوهش کیفی بر مبنای راهبرد نظریه داده بنیاد
بیان سوال کیفی
گردآوری دادههای کیفی
تحلیل دادههای کیفی
مرحله دوم : روش دلفی پژوهش کمی بر مبنای روش همبستگی
طراحی مدل
تهیه پرسشنامه
گردآوری دادههای کمی
تحلیل دادههای کمی
مقایسه و تفسیر یافته ها
تعیین مصاحبه شوندگان
مصاحبه عمیق
کدگذاری باز
کدگذاری محوری
کدگذاری انتخابی
روش دلفی
vvvv
مصاحبه ضبط شده
مصاحبه پیاده شده
متنهای کد گذاری شده
مقولههای توصیف شده
نوشتن گویه برای مقولههای فرعی
انتخاب نمونه کمی و اجرای مقدماتی، توزیع پرسشنامه و تحلیل با نرم افزار,LISREL SPSS
پرسشنامه آماده شده
پرسشنامه تکمیل شده
یافتههای توصیفی و استنباطی، پاسخ به سوالهای کمی
تلخیص و تفسیر یافته های کیفی
تلخیص و تفسیر یافته های کمی
ترکیب یافته های کمی و کیفی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی
مرحله اول : پژوهش کیفی بر مبنای راهبرد نظریه داده بنیاد
بیان سوال کیفی
گردآوری دادههای کیفی
تحلیل دادههای کیفی
مرحله دوم : روش دلفی پژوهش کمی بر مبنای روش همبستگی
طراحی مدل
تهیه پرسشنامه
گردآوری دادههای کمی
تحلیل دادههای کمی
مقایسه و تفسیر یافته ها
تعیین مصاحبه شوندگان
مصاحبه عمیق
کدگذاری باز
کدگذاری محوری
کدگذاری انتخابی
روش دلفی
vvvv
مصاحبه ضبط شده
مصاحبه پیاده شده
متنهای کد گذاری شده
مقولههای توصیف شده
نوشتن گویه برای مقولههای فرعی
انتخاب نمونه کمی و اجرای مقدماتی، توزیع پرسشنامه و تحلیل با نرم افزار,LISREL SPSS
پرسشنامه آماده شده
پرسشنامه تکمیل شده
یافتههای توصیفی و استنباطی، پاسخ به سوالهای کمی
تلخیص و تفسیر یافته های کیفی
تلخیص و تفسیر یافته های کمی
ترکیب یافته های کمی و کیفی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی شکل 3-2- فرآیند پژوهش با استفاده از طرح آمیخته اکتشافی
اقتباس از: ( کرسول و پلانو1387)
در مجموع، پژوهشگرانی که از روش آمیخته استفاده میکنند از دادههای کمی و کیفی برای پاسخگویی به سؤال یا مجموعــــهای از سؤال ها بهـره میگیرند. این ترکیب روشها شـــامل جمعآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی در بررسیهای منفرد یا چند مرحلهای است (هانسونوهمکاران، 2005). روشهای آمیخته، حوزهی غنی برای ترکیب دادهها محسوب میشود. زیرا با این شیوه، واژگان، تصویر و روایتها میتوانند برای اضافه کردن معنا به اعداد به کار روند (جانسون و انوگبوزی، 2004). مفروضۀ اساسی در تعریف روش آمیخته این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل استفاده از یک رویکرد (کمی و کیفی) درک و شناخت بهتری از مسئله تحقیق ارائه می دهد.
3-4- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها
ازآنجا که در پژوهش حاضر از نظریه داده بنیان جهت طراحی الگو استفاده شده است این نظریه به صورت اجمالی معرفی می شود.
نظریه داده بنیان فرایند نظریهسازی از مشاهدههای خاص در قالب نظریهای جامعتر است. نظریهای که در زندگی روزمرهی انسانها نشو و نما مییابد، طی این روش نظریهای با روش استقرایی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج میگردد، که از طریق گردآوری سیستماتیک دادهها و تحلی]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *