علت تشکیل جلسات آموزشی گروهی

ایجاد آشنایی اعضاء با یکدیگر
برقراری روابط صمیمانه بین اعضاء گروه و مربی
تشریح اهداف شرکت در گروه
تشریح وظایف کلی اعضای گروه تا پایان جلسات
تعیین تعداد جلسات ، طول مدت هر جلسه و تواتر جلسات
جلسه دوم :
ارائه اطلاعات و معرفی اجمالی از مفهوم ابراز وجود و اهمیت آن در روابط
آشنایی با ویژگی های رفتاری ابراز وجود و تمرین آن
معرفی انواع سبک های ارتباطی و واکنش به دیگران شامل: منفعل، پرخاشگر، سلطه جو، جراًت ورز
ایجاد خودآگاهی در اعضاء نسبت به سبک های ارتباطی خود
جلسه سوم :
تشخیص حقوق فردی
معرفی اجمالی مفاهیم ابراز وجود، آشنایی با انواع شیوه‏های رفتاری جراًت ورزانه و تمرین آن
جلسه چهارم :
آشنا ساختن اعضاء گروه با یکی از شیوه‏های افزایش ابراز وجود:بازسازی عاطفی
ایجاد جراًت در بیان نکات و ویژگی های مثبت خود و افزایش تظاهرات عاطفی و تمرین آن
آشنایی با مهارت مورد تحسین قرار گرفتن و تمرین آن.
جلسه پنجم :
تمرین تقاضا کردن و رد کردن تقاضا
ابراز احساسات مثبت و منفی در موقعیت های مختلف با بهره گرفتن از کلمه ی من و تمرین آن
تمرین بر روی نه گفتن بدون احساس گناه
جلسه ششم :
تعریف مختصری از اصول منطقی-هیجانی و بررسی افکار غیر منطقی
مهارت کنترل خشم و تمرین آن
آشنایی با مهارت های گوش دادن ، سوال های باز و بسته و تمرین آن ها

جلسه هفتم :
تعریف مختصر از تفاوت های فردی و تمایز افراد از یکدیگر
پذیرفتن و باور تفاوت داشتن با دیگران و بیان آن بدون احساس کمبود
تمرین بر روی ابراز وجود در بیان عقاید حتی عقاید متفاوت با دیگران
جلسه هشتم :
تمرین بر روی تعارف کردن و دریافت تعارف
ایجاد مهارت در شروع و ادامه دادن مکالمه و مواجه با سکوت و مشکلات احتمالی در مباحثات و مکالمات و تمرین آن
جلسه نهم :
کنار آمدن با انتقاد دیگران و تمرین آن
نحوه ی انتقاد از دیگران و تمرین آن
جلسه دهم :
مروری بر کلیه جلسات
تشویق به ادامه دادن تمرین ها
خداحافظی و تعین تاریخ پس آزمون برای دو روز بعد

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده‏های پژوهش

به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامهها استخراج و در جدول اطلاعات کلی یا جدول مادر تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از کامپیوتر و از طریق نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزار SPSS-20 در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی
در جدول (1-4) آمار توصیفی مربوط به نمرات ابعاد سبک های عمومی تصمیم‏گیری به تفکیک برای گروه آزمایش و کنترل نشان داده شده است.
جدول 1-4: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد سبک های عمومی تصمیم‏گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه
میانگین
انحراف معیار
پیش آزمون سبک عقلانی
آزمایش
19.3125
3.43936
کنترل
19.7500
2.43584
کل
19.5312
2.94009
پس آزمون سبک عقلانی
آزمایش
25.0000
4.28952
کنترل
20.1875
2.63865
کل
22.5937
4.27188
پیش آزمون سبک شهودی
آزمایش
21.3125
2.75000
کنترل
20.7500
1.43759
کل
21.0313
2.17737
پس آزمون سبک شهودی
آزمایش
21.8125
2.90330
کنترل
21.0000
1.96638
کل
21.4063
2.47386
پیش آزمون سبک وابستگی
آزمایش
16.6250
4.75920
کنترل
19.1875
3.98696
کل
17.9063
4.51063
پس آزمون سبک وابستگی
آزمایش
12.3750
2.70493
کنترل
19.7500
3.51188
کل
16.0625
4.85225
پیش آزمون سبک آنی
آزمایش
17.2500
5.44671
کنترل
18.5625
4.41163
کل
17.9063
4.92105
پس آزمون سبک آنی
آزمایش
12.9375
3.66003
کنترل
19.4375
3.88104
کل
16.1875

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4.96723
پیش آزمون سبک اجتنابی
آزمایش
14.6875
6.55966
کنترل
14.6875
4.97619
کل
14.6875
5.72734
پس آزمون سبک اجتنابی
آزمایش
11.0000
4.11501
کنترل
14.9375
4.40407
کل
12.9687
4.64539
در نمودار (1-4) به مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون سبک های تصمیم‏گیری به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.
در جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش و پس آزمون در ابعاد کمال‏گرایی نشان داده شده است.
نمودار (1-4): مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون سبک های تصمیم‏گیری در بین دو گروه کنترل و آزمایش
جدول (2-4): میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد کمال‏گرایی گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش و پس آزمون
گروه
میانگین
انحراف معیار
پیش خوشتن مدار
آزمایش
34.8125
5.67120
کنترل
34.3750
4.27200
کل
34.5937
4.94394
پس خویشتن مدار
آزمایش
32.1250
5.98749
کنترل
34.0000
3.74166
کل
33.0625
5.00282
پیش دیگر مدار
آزمایش
33.1250
4.77319
کنترل
33.7500
5.50757
کل
33.4375
5.07961
پس دیگر مدار
آزمایش
27.1875
4.96949
کنترل
34.0000
5.12510
کل
30.5938
6.05278
پیش اجتماع مدار
آزمایش
35.2500
7.43416
کنترل
35.1250
6.02080
کل
35.1875
6.65479
پس اجتماع مدار
آزمایش
28.0625
4.75351
کنترل
35.5000
5.24087

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *