پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

0 Comments

[add_to_cart id=615336]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده                                                                                                                  1
فصل اول: چارچوب تحقیق                                                                                        2 
مقدمه                                                                                                                   3
بیان مسئله                                                                                                             5
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                           10
اهداف تحقیق                                                                                                         12
سؤال‌های تحقیق                                                                                                      13
فرضیه‌های تحقیق                                                                                                    13
تعریف مفاهیم                                                                                                        14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                           16
مقدمه                                                                                                                  17
ماهیت و مفهوم زمان                                                                                                 18
تاریخچه مختصر از زمان                                                                                            20
مفهوم مدیریت زمان                                                                                                 24
مبانی نظری مدیریت زمان                                                                                           24
مفهوم نوجوانی                                                                                                       40
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                40
نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                          42
نظریه‌های رشد نوجوانی                                                                                             44
ویژگی‌های نوجوانی                                                                                                 60
جوانی                                                                                                                 63
جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          63
جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                             64
شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     66
شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  67
شرایط روانی جوانی                                                                                                 68
شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    69
ویژگی‌های رشد جوانی                                                                                              72
رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             75
ویژگی‌های تفکر دوره جوانی                                                                                       76
مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    80
اصول مدیریت زمان                                                                                                  84
دیدگاه‌های مدیریت زمان                                                                                            85
تکنیک‌های مدیریت زمان                                                                                            86
قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       91
نسل‌های مدیریت زمان                                                                                               93
عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان                                                                         95
عوامل اتلاف وقت                                                                                                    99
مبانی نظری رسانه                                                                                                     105
پیشینه تحقیق                                                                                                          114
تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       115
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     122
جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                130
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           137        
مقدمه                                                                                                                  138
روش تحقیق                                                                                                          139
جامعه آماری                                                                                                          140
نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                                            140
حجم نمونه                                                                                                             142
ابزار اندازه‌گیری                                                                                                       142
نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 143
روایی                                                                                                                  143
پایایی                                                                                                                  144
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                        144
روش اجرا                                                                                                          145
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                              147
مقدمه                                                                                                                  148
ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            150
جنسیت                                                                                                               150
سن                                                                                                                    151
میزان تحصیلات                                                                                                        152
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             153
وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            154
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                                                                       155
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      156
بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                                       158
بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              159
بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    160
بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       161
بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان                                                                     162
بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان                                                                       163
بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان                                                                             164
بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       165
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  166
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       169
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   171
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   174
فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج                                                                                 176       
مقدمه                                                                                                                  177
خلاصه نتایج                                                                                                          178
بحث و نتیجه‌گیری                                                                                                   187
پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    190
محدودیت‌های تحقیق                                                                                                192
پیشنهادات                                                                                                             194
منابع ومآخذ                                                                                                            195
منابع فارسی                                                                                                          195
منابع انگلیسی                                                                                                         203
پیوست                                                                                                                  204
فهرست جداول 
جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              150
جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   151
جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    152
جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          153
جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                 154
جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                               155
جدول شماره 4-7توزیع پاسخگویان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                  156
جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                   158
جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          159
جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت                                          160
جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               161
جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                              162
جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                               163
جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها                    164
جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              164
جدول شماره 4-16 رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                165
جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           166
جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های                   168
مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان
جدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           170
جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        171
جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت        173
زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          174
جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت          175
زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان
نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    150
نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           151
نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   152
نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  153
نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         154
نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 155
نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                     157
نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 159
نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         161
نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                                     162
نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                                       163
نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن                       166
نمودار 4-13 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت                   170
 
چکیده
این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران می باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش دیده برروی پاسخگویان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با بهره گرفتن از نرم افزار   SPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت   .
نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
مقدمه
مهمترین چیزدر زندگی انسان که از ارزش والایی برخوردار است،زمان (وقت)می باشد.در واقع وقت شیرازه حیات ما را تشکیل می دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته می شود که خداوند در قرآن کریم سوره ای را به نام “والعصر”یعنی وقت یا زمان نازل کرده ودر جاهای دیگری از قرآن به برهه هایی از زمان اشاراتی داشته است ؛” والضحی والیل اذا سجی”   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گیرد).”والفجر والیال عشر” (به سپیده دم و شب های دهگانه سوگند). در احادیث نیز مواردی در این زمینه آمده است ، اینها بیانگر ارزش و اهمیت زمان می باشد. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتا مدت می‌توان به اطلاعات بی‌شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از پیش انجام داد. لذا تمایل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود. با چنین تمایلی این احساس در افراد بوجود می‌آیدکه از زمان عقب مانده و نمی‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمایه بشری است، زندگی تنها زمانی پربار می‌شود که براساس مفهوم صحیح زمان، بنا شده باشد.( این عقیده که افراد چگونه تصمیم می‌گیرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظریه مدیریت زمان را تشکیل می‌دهد (سواری،1388)).
ضرورت به کارگیری مدیریت زمان وتنظیم منطقی اوقات در اختیار افراد چه در بعد سازمانی و یا خصوصی، به درستی نشانگر این است که زمان منتظر کسی نمی ماند. مدیریت بر وقت ،مدیریت بر کار و مدیریت بر خود سه امر تجزیه ناپذیر هستند و می توان به جرات گفت که مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خود است. اصولاً مدیریت زمان یک امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه‌ای جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعی خود مدیریتی سوق می‌دهد. با استناد به این دیدگاه هدف از مدیریت زمان،جلوگیری از اتلاف وقت و تنظیم زمان کاری است. مسلماً در این حکایت نباید شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگی مدیریت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دلیل ورود به دوره بحرانی با تحولات گستردة فیزیولوژیکی،شناختی،هیجانی و اجتماعی روبرو می شوند واین تغییرات می تواند مشکلاتی را برای نوجوانان فراهم آورد،از این قبیل عوامل می توان به مواردی از قبیل حواسپرتی،دقت کم و غیره اشاره کرد که مدیریت کردن زمان در نوجوانان مهمتر می باشد. مدیریت زمان، فعالیتهای نوجوانان و جوانان را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصی از روز را برای درس خواندن برنامه‌ریزی کنند خیلی زود به آن عادت خواهند کرد.یکی از مهمترین لایه‌های اجتماعی جامعه‌ ما و هر جامعه‌ای، قشر جوان و نوجوانان می‌باشند که سعی می‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ ها در مدیریت زمان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق میزان مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان با تأکید بر چگونگی پرداختن به فعالیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق به عنوان تلاشی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهای معینی در زمینه هدایت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهی گردد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com