دانشجویی

پایان نامه سازگاری زناشویی/:تعارض

حل تعارض

تعارض

تعارض یک پدیده طبیعی اجتناب ناپذیر در همه حوزه ها و فعالیت های انسانی است (برهنام[1] و همکاران 2005). تعارض در سطح کوچک بصورت عدم توافق بین دو یا چند نفر است که مانع از رسیدن افراد به اهدافشان می شود و در سطح وسیعتر بصورت جنگ آشکار درون و بین سازمانهای اجتماعی میشود (رحیم، 2002).

تعارض در روابط وقتی بروز می کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نیاید (دیویس[2]، ترجمه بهاری، 1382). تعارض هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی وجود دارد که می تواند باعث روابط مثبت هم باعث اختلاف شود. نظریه پردازان کلاسیک معتقدند که تعارض ناکارآمد نا مطلوب مضر بوده و باید به حداقل برسد (ستین، هایسفاز لی اقلو[3]، 2004).

تعارض به طور طبیعی در تمام زمینه های شغلی، تحصیلی، خانوادگی، ازدواج و در سطح فردی و جمعی روی می دهد. تعارض در روابط صمیمی امری طبیعی است و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست زیرا تعاملات مکرر و مختلف زوجین زمینه های بیشماری را برای تعارض فراهم می کند ( لیم هونگ[4]، 2000 به نقل از ویکس[5] 2001).

بروز اختلاف و عدم تفاهم در خانواده امری شایع است و هیچ خانواده ای از این امر مستثنی نیست اما گاهی این اتفاقات به تعارض های شدید منجر می شود. امروزه خانواده ها درگیر انواع مختلفی از تعارضات و اختلافات شدید هستند که این اختلافات باعث عدم کارکرد خوب و سالم نهادی است که وظیفه اصلی آن ایجاد روحیه و شخصیت سالم است( حسینی، 2005).

تعریف تعارض و حل تعارض

در فرهنگ لغت فارسی تعارض به معنای معترض و مزاحم یکدیگر شدن ،با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن است. رابینز[6] در تعریفی می گوید : تعارض فرآیندی است که در آن شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده، سبب ناکامی شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش می گردد وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی، مخالفت، کمیابی و بازدارندگی نشان دهنده ماهیت تعارض هستند سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است                ( فرهنگی، 1378). رحیم (2002) تعارض را یک فرآیند تعاملی آشکار می داند که به صورت ناسازگاری اختلاف نظر بین افراد وجود دارد

[1] Brahnam

[2] Divis

[3] Getin & Hacifazliogla

[4] Lim hong

[5] Weeks

[6] Robinz

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

92