دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی

[do_widget id=kl-erq-2]

آیا فعالیت یا حساب مشتری از نوعی است که احتمال می رود در برگیرنده ی فعالیتی غیر قانونی باشد؟
آیا فعالیت مشتری در حوزه ای که دارای قوانین رازداری بانکی بوده به ثبت رسیده است یا وضعیتی دارد که باید احتیاط بیشتری را در مورد وی به کار گرفت ؟
ممکن است با توجه با ارزیابی مسئولان ، علاوه بر رعایت اصول معمول برای انواع حساب ها، احتیاط بیشتری برای ارزیابی ریسک ضرورت یابد.
روش های منطقی شناخت مشتری مبنای محکمی را برای شناسایی معاملات غیر عادی یا مشکوک، فراهم می سازد یک رابطهء تجاری، معامله یا سفارش مشکوک، اغلب به گونه ای است که با معاملات مشروع و شناخته شده ءمشتری یا فعالیت های تجاری وی، هماهنگ نیست. بنابراین ، رمز شناسایی موارد مشکوک، داشتن اطلاعات کافی درباره ی مشتری و فعالیت های عادی اوست.
موقعیت هایی که ممکن است موجب برانگیخته شدن شک نسبت به مشتری یا فعالیت تجاری خاصی شود به شرح زیر است.
– معاملاتی که هدف و توجیه اقتصادی مشخصی برای آنها متصور نیست؛
– هنگامی که مشتری بدون ارائه توضیحی معقول و خارج از محدودهء عادی خدماتی که به طور معمول توسط مؤسسه انجام می شود، خواستار انجام معامله ای ویژه باشد یا در خواست وی از حیطهء تجارب مؤسسهءمزبور خارج باشد؛
– هنگامی که بدون توجیهی معقول ، میزان و الگوی معاملات کنونی مشتری با الگوهای قبلی، ناهماهنگ باشد؛
– هنگامی که مشتری بدون عذر موجه ، از ارائه اطلاعات خواسته شده خودداری کند؛
– هنگامی که مشتری از رابطه تجاری ایجاد شده برای انجام یک معامله یا تنها برای دوره ای بسیار کوتاه استفاده کند.
– نقل انتقال غیرضروری وجوه به حساب اشخاص ثالث توسط مشتری .
– سرمایه گذاری بدون انگیزه ی سود آوری مشخص توسط مشتری .
مهارت کارکنان مؤسسه در تشخیص ماهیت معاملات از جمله موضوع های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این امر جز با آموزش کارکنان که سبب افزایش آگاهی و قضاوت صحیح،کار آمد و مسئولانه تر آنها درباره معاملات می شود، مسیر نخواهد بود.
در بیانیه ی کمیته بال* از بانک ها خواسته شده است که تلاش لازم را برای تعیین هویت حقیقی همه مشتریان به کارگیرند و سیاست روشنی را انتخاب کنند تا با کمک آن، معاملات تجاری بزرگ با
_____________________________________________________________
*Basle committee on banking regulations and supervisory paraces, (prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering) December1988
مشتریانی که از ارائه مدارک مستند شناسایی خود داری می کنند ، انجام نگیرید و بدانند که کوتاهی در کسب این گونه اطلاعات ، کوشش های مؤسسه را برای منع سوء استفاده از تسهیلات ارائه شده، خنثی می کند و از اثر بخشی همکاری مؤسسه یا مقام های پلیس می کاهد.
اقدام های مربوط به شناسایی، در مواردی که مشتریان از طریق وکیل عمل می کنند یا در مورد معامله ای که برای افراد ذی نفع گمنام انجام می شود، بسیار دشوارتر و پیچیده تر است.
بنابراین، به منظور شناسایی بیشتر و دقیق تر مشتریان، باید حساب های شخصی آنان، حساب های خارجیان غیر مقیم، نهادهای داخلی، نهادهای خارجی، تراست های برون مرزی، شرکت های سرمایه گذاری خاص یا شرکت های سهامی خاص،حساب های نهادی، وجوه سرمایه گذاری و سایر روابط واسطه ای، حساب های گشایش یافته از طریق اینترنت و انواع دیگر حساب ها باید مورد بررسی قرارگیرد.
حساب های شخصی :
مؤسسه در آغاز ارتباط تجاری خود، باید تلاش هایی را به منظور اخذ اطلاعات برای حساب هایی که توسط یک فرد گشوده می شود، به کار ببندد:
]]>