پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در بانکداری

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 
عنوان :
شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری  (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)
 
زمستان 93
 
 
 
 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………………………….2
مقدمه.——————————————————————————————————-3
1-1. بیان مسأله 3
1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش– 5
1-3.اهداف پژوهش– 6
1-3-1. هدف کلی- 6
1-3-2. اهداف جزئی- 6
1-4.سوالات پژوهش– 6
1-4-1. سوال اصلی- 7
1-4-2. سوالات فرعی- 7
1-5. تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش– 8
1-5-1. تعاریف نظری- 8
1-5-2. تعاریف عملیاتی- 9
1-6. مدل مفهومی پژوهش حاضر- 11
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………14
مقدمه…………………………………………………………….…………………………..15
2-1. کارآفرینی- 15
2-1-1. سیر نظریه های کارآفرینی- 16
2-1-1-2. رهیافت روانشناسی- 17
2-1-1-3. رهیافت جامعه شناختی- 17
2-1-1-4. رهیافت سازمانی- 17
2-1-2. تعاریف کارآفرینی- 18
2-2-1. فعالیتهای کارآفرینانه 19
2-2-2. مدلهای  فعالیت کارآفرینانه 21
2-2-3. ابعاد فعالیتهای کارآفرینانه 23
2-2-4. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه 24
2-3. سرمایه 25
2-3-1. انواع سرمایه 26
2-3-2. مفاهیم و تعاریف سرمایه فکری- 27
2-3-3. مدلهای مختلف سرمایه فکری- 29
2-3-3-1.  مدل بونتیس (1998 ) 30
2-3-3-2. مدل استوارت (1997) 31
2-3-3-3. مدل روس و همکاران (1997) 31
2-3-3-4. مدل اسویبی (1997) 31
2-3-3-5. مدل ادوینسون و مالونه (1997) 32
2-3-3-6.مدل چن و همکاران (2004) 32
2-3-3-7.مدل هانس و لاواندال (1997) 33
2-3-3-8. مدل پتی و گوتری (2000) 33
2-3-3-9.مدل لیم و دالیمور (2004) 34
2-3-3-10.مدل نورتون و کاپلان (1992) 34
2-3-3-11. مدل سالیوان (2000) 35
2-3-4.ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدلهای ارائه شده 36
2-3-4-1.سرمایه انسانی- 37
2-3-4-2.سرمایه ساختاری- 38
2-3-4-3.سرمایه ارتباطی(مشتری) 38
2-3-5. دلایل توجه شرکتها به سرمایه فکری- 39
2-4.سرمایه اجتماعی- 40
2-4-1.نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی- 41
2-4-1-1.منابع اجتماعی لین- 41
2-4-1-2.پیوندهای ضعیف گرانوتر- 41
2-4-1-3.شکاف ساختاری برت– 42
2-4-1-4.سرمایه اجتماعی استون و هیوز 42
2-4-1-5.چارچوب تعامل سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در سازمان- 42
2-4-1-6.سرمایه اجتماعی هیسل و همکاران- 43
2-4-1-7.سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال- 43
2-4-2.ابعاد سرمایه اجتماعی- 43
2-4-2-1.بعد ساختاری- 44
2-4-2-2.بعد شناختی- 44
2-4-2-3.بعد رابطهای- 45
2-5.سرمایه انسانی- 46
2-5-1.تعاریف سرمایه انسانی- 47
2-5-2.ابعاد سرمایه انسانی- 50
2-5-3.سرمایه انسانی و کارآفرینی- 51
2-6.مدیریت دانش– 52
2-6-1.تعاریف مدیریت دانش– 53
2-6-2.اهمیت بکارگیری مدیریت دانش– 54
2-6-3.مدیریت دانش و یادگیری سازمانی- 55
2-6-4.فرایند مدیریت دانش– 55
2-6-5.مدلهای دانش و مدیریت دانش– 56
2-6-5-1.مدل جریان و پردازش اطلاعات– 58
2-6-5-2.مدل مفهومی مدیریت دانش– 58
2-6-5-3.مدل حلزونی دانش– 58
2-6-6.ابعاد مدیریت دانش– 59
2-7.فرهنگ– 60
2-7-1.ویژگیهای فرهنگ سازمانی- 62
2-7-2.ارزشهای محوری- 63
2-7-3.انواع فرهنگ سازمانی- 64
2-7-3-1.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات چارلز هندی- 64
2-7-3-2.انواع فرهنگ سازمانی براساس مطالعات ادگار شین- 65
2-7-4.الگوهای فرهنگ سازمانی- 65
2-7-4-1.الگوی ویلیام اوچی – تئوری Z- 66
2-7-4-2.الگوی پیترزواترمن- 66
2-7-4-3.الگوی فرهنگ سازمانی شین- 68
2-7-4-4.دیدگاه کامرون و کوئین (2006) 68
2-7-4-5.الگوی فرهنگ ملی هافستد- 69
2-7-5.عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی- 70
2-8. ساختار سازمانی- 71
2-8-1. ابعاد ساختار سازمانی- 74
2-8-2.عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی- 75
2-9.تعاریف رهبری- 76
2-9-1. تمایز مدیریت و رهبری- 78
2-9-2.تئوری های رهبری- 79
2-9-2-1.تئوری ابرمرد 79
2-9-2-2.نگرش خصوصیات فردی- 79
2-9-2-3.تئوری های رفتاری- 80
2-9-3.تئوری های جدید رهبری- 81
2-9-3-1.رهبری تحول آفرین- 81
2-9-3-2-1.نفوذ آرمانی- 83
2-9-3-2-2.انگیزش الهام بخش– 83
2-9-3-2-3.ترغیب ذهنی- 84
2-9-3-2-4.ملاحظات فردی- 85
2-9-3-3.رهبری تبادلی- 85
2-9-3-3-1.ابعاد رهبری تبادلی- 86
2-9-3-3-1-1.پاداش های مشروط- 86
2-9-3-3-1-2.مدیریت بر مبنای استثناء (فعال– منفعل) 86
2-10.پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان- 87
2-10-1.پژوهش های انجام شده در ایران- 87
2-10-2.پژوهش های انجام شده در جهان- 89
فصل سوم:  روش شناسی پژوهش………………………………………………………………….92
مقدمه—————————————————————————————————–93
3-1. روش پژوهش– 93
3-2. جامعه آماری- 93
3-3. نمونه و روش نمونه گیری- 93
3-3-1. حجم نمونه 94
3-4. روش های جمع آوری داده ها 94
3-4-1.پرسشنامه 94
3-4-2. تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه 97
3-5. تجزیه و تحلیل داده ها 97
3-5-1. آمار توصیفی- 98
3-5-2. آمار استنباطی- 98
3-6. قلمرو تحقیق- 99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل——————————————————————————–100
مقدمه—————————————————————————————————-101
4-1. توصیف متغیرها 101
4-1-1. تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی- 101
4-2-1. نرمال بودن توزیع داده ها 104
4-2-1-1. چولگی و کشیدگی- 104
4-3. تحلیل داده ها 106
4-3-1. آزمون مدل سازی معادلات ساختاری- 106
4-3-1-1. کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تأییدی- 106
4-3-1-2. بررسی فرضیه های پژوهش با روش PLS- 123
4-3-2.رتبه بندی یا الویت بندی متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کارآفرینانه 127
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری—————————————————————————-130
مقدمه—————————————————————————————————-131
5-1. بحث و تفسیر یافته های پژوهش– 131
5-2. محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر- 136
5-3. محدودیتهای در اختیار پژوهشگر- 137
5-4. پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش– 137
5-5. پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی- 139
فهرست منابع فارسی—————————————————————————————141
فهرست منابع انگلیسی————————————————————————————- 146
چکیده انگلیسی———————————————————————158
پیوست ————————————————————————————————-159

عنوان
فهرست جداول
صفحه
جدول 2-1. تعاریف فعالیت کارآفرینانه——————————————————– 19
جدول 2-2. ابعاد فعالیت کارآفرینانه———————————————————– 23
جدول 2-3. عوامل موثر بر فعالیت کارآفرینانه————————————————– 24
جدول 2-4. مدل پتی و گوتری (2000) ——————————————————– 33
جدول 2-5. خلاصه­ای از ابعاد سرمایه فکری در مدل­های ذکرشده—————————— 35
جدول .2-6. ابعاد مدیریت دانش————————————————————— 59
جدول شماره 3-1. اطلاعت مربوط به پرسشنامه تحقیق——————————————- 94
جدول شماره 3-2. مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی—————————————— 96
جدول 4-1. چولگی و کشیگی متغیرها———————————————————- 104
جدول 4-2. بررسی کفایت نمونه گیری ———————————————————- 105
جدول 4-3. میانگین رتبه­ای متغیرها در آزمون فریدمن——————————————– 126
جدول 4-4. . نتایج معناداری آزمون————————————————————- 126
جدول 4-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش——————————————-
 
127

 
فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت——————————————— 101  
نمودار 4-2. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————– 102
نمودار 4-3. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات—————————————— 102
نمودار 4-4. تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جایگاه شغلی——————————————— 103
   

 
 
 
فهرست شکل

عنوان صفحه

شکل 1-1.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   8
شکل 1-2.چارچوب نظری پژوهش ——————————————————————————-13
شکل2-1.مدل فعالیتهای کارآفرینانه لامپکین و دس—————————————————————— 21
شکل 2-2.مدل فعالیتهای کارآفرینانه ینر و آیکل———————————————————————22
شکل 4-1.تحلیل عاملی تاییدی در مورد متغیر مدیریت دانش با ضرایب استاندارد شده———————————107
شکل 4-2. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر مدیریت دانش همراه با ضرایب t ————————————- 108
شکل 4-3. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————–109
شکل 4-4. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه انسانی همراه با ضرایب t . ————————————110
شکل 4-5. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب استاندارد شده.. ————————-111
شکل 4-6. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه فکری همراه با ضرایب  t. ————————————-112
شکل 4-7. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب استاندارد شده. ————————113
شکل 4-8. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سرمایه اجتماعی همراه با ضرایب  t. ———————————-.114
شکل 4-9. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب استاندارد شده.. . ———————.115
شکل 4-10. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر ساختار سازمانی همراه با ضرایب t. ———————————.116
شکل 4-11. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرایب استاندارد شده–. ———————..117
شکل 4-12. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر سبک رهبری همراه با ضرای  t. . ———————————–.118
شکل 4-13. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر  فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده… . ——————-..119
شکل 4-14. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فرهنگ سازمانی همراه با ضرایب t.. . ——————————-..120
شکل 4-15. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده———————-.121
شکل 4-16. تحلیل عاملی تأییدی در مورد متغیر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t. . ——————————-.123
شکل 4-17. اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب استانداردشده. ————————–.124
شکل 4-18.اثر متغیرهای شناسایی شده بر فعالیت کارآفرینانه همراه با ضرایب t . ————————————..125
 
 
چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری(مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران) در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در بانک پارسیان شهر تهران که در 164 شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقریباً شامل 1968 نفر بود. که از این میان با بهره گرفتن از فرمول کوکران 321 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه­گیری پژوهش تصادفی­طبقه­ای نسبی می­باشد. روش جمع­آوری داده ­ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگی­های فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش­های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامۀ استانداردی که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می­دهد بیش از 0.7 بدست آمد. همینطور از روایی محتوا نیز به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه ­گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه ­گیری ویژگی­ فنی پرسشنامه یعنی پایایی و بار عاملی گویه ­ها بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که سبک رهبری، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اثر مثبت و فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اثر منفی و معناداری بر فعالیت­های کارآفرینانه دارند.
واژه­ های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ساختار سازمانی، مدیریت دانش، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، فعالیت کارآفرینانه
 
فصل اول : کلیات پژوهش
 
 
مقدمه
ضرورت وجود استراتژی گرایش به کارآفرینی از سه نیاز اساسی یعنی افزایش رقابت، حس بی اعتمادی به شیوه های مدیریت سنتی، و خروج بهترین نیروهای کاری و اقدام آن ها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این میان، گسترش فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته افزایش چشم­گیری داشته است. برای برطرف کردن مسائل و چالش های نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش اقدامات کارآفرینانه می­تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به اهداف نوآوری، ابتکار عمل و ارائه محصولات و فرایندهای کاری جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی محسوب شود .
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیه ­ها و هدف­های پژوهش بیان می­ شود و در نهایت متغیرها و مؤلفه­ های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­ شود.
 
1-1. بیان­مسأله
سازمان­ها در سبز فایل، با محیط­هایی روبرو هستند که دارای ویژگی­هایی همچون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید و تنوع نیازها و خواسته های مشتریان، می­باشند. در این میان، سازمان­هایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که علاوه‎ بر نوآوربودن و کارآفرین‎ بودن، نسبت به رقبایشان در شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، پیشگام­تر عمل کنند (کتسیکا و همکاران[1]، 2011). کارآفرینی پدیده­ای است که در محیط­های مختلف روی می‎دهد و سبب رشد اقتصادی از طریق نوآوری­هایی که افراد در پاسخ به موقعیت­های اقتصادی ایجاد کرده ­اند، می­ شود (شپرد و همکاران[2]، 2008). کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است. به عبارت دیگر، کارآفرینی فعالیتی است که شامل کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها به منظور معرفی محصولات و خدمات، روش های سازماندهی، بازارها، فرایندها و مواداولیه جدید ، ازطریق تلاشهای سازمان یافته­ای که قبلا صورت نگرفته است، می­باشد (شین و ونکاترمن[3]، 2000). بنابراین همانطور که بیان گردید نوآوری و کارآفرینی به عنوان نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوری که بسیاری از سازمان­ها شدیداً به دنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثربخش و کارآمدی و انعطاف­پذیری و حرکت در راستای تبدیل شدن به یک سازمان­ یادگیرنده هستند. بانک­ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان­های کشور با الگوی توسعه مبتنی بر توسعه منابع و سرمایه ­های انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تحقق اهداف کلان سازمان از منظر نگاه داخلی در گرو توسعه منابع انسانی و ایجاد فضای رقابت بیشتر جهت ایجاد قصد و جهت­گیری کارآفرینانه و وارد ساختن این جهت­گیری­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان است. از طرفی ضرورت دارد تا بخش­هایی که به پشتیبانی فعالیت­های کارآفرینانۀ درون سازمان معطوف­اند با درکی صحیح سازماندهی شوند تا به شکلی کارآمد بتوانند سطح کارآفرینی را افزایش دهند و در پی آن دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان یعنی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، نوآور و کارآفرین را تسهیل کنند. از اینرو جهت ایجاد فعالیت­های کارآفرینانه و به تبع آن ایجاد سازمان کارآفرین لازم است ابتدا به شناسایی عواملی که در ارتباط با فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری می­باشند، پرداخته شود تا در نهایت بتوان با پیگیری فرصت­ها با توجه به امکاناتی که در حال حاضر در اختیار سازمان است، ضمن خلق کسب و کارهای نوین، خلاقیت و نوآوری افراد سازمان را بهبود بخشیده و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم کرد.
در پژوهش­های مختلفی سعی شده است تا به بررسی عواملی که به توسعه کارآفرینی و فعالیت­های کارآفرینانه در سازمان­ها کمک می­نمایند، پرداخته شود. با این حال کوشش واحدی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمانی که در تمامی سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. این عوامل که در برخی از پژوهش­ها به صورت جزئی و موردی بررسی شده است عبارتند از: ساختار سازمانی (یائو و همکاران[4]، 2009)؛ فرهنگ سازمانی (مبینی­دهکردی و همکاران، 1391)؛ سبک رهبری (رنکو و همکاران[5]، 2014)؛ سرمایه ­های فکری سازمانی (طالبی و همکاران، 1392)؛ سرمایه­ اجتماعی افراد درون سازمان (لارسن و همکاران[6]، 2012)؛ سرمایه انسانی (طالبی و دهقان نجم­آبادی، 1392؛ الپکان و همکارانش[7]، 2010)؛ مدیریت دانش (مدهوشی و همکاران، 2011)؛ عوامل سیاسی و فناوری (انصاری و سلمانی­زاده، 1388)؛ و … .
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده، می­توان بیان کرد که قبل از شروع عمل فعالیت­های کارآفرینانه درون سازمان، نیاز است تا عوامل موثر بر این نوع فعالیت­ها شناسایی و اهمیت هر یک از آن­ها نیز تعیین گردد تا شانس دستیابی سازمان به اهدافش را مبتنی بر اینگونه فعالیت­ها افزایش دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این سوال پاسخ داده شود که عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کدامند؟
 
 1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن است که سازمانها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش­ها، سیستم­ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای خود را تضمین کنند. اینجاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و نوآور در سازمان­ها برجسته­تر می­ شود. بسیاری از سازمان­ها و بخش­های اقتصادی و اجتماعی به لزوم کارآفرینی (از نوع فردی یا سازمان) پی برده­اند. صنعت بانکداری از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد کارآفرینی را در آن الزامی می سازد. در حال­حاضر صنعت بانکداری بالاخص بانک­های دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانک­های خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریم­ها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین ­المللی برخوردار نیست. شرایط خاص این صنعت از قبیل تجاری بودن، خلاقیت­پذیری و تنوع خدمات بانکی، ماهیت اشتغال­­زایی بودن آن، و ارتباط گسترده این صنعت و خدمات آن در جامعه امروزی، خود گویای این امر است که داشتن دید کارآفرینانه و گسترش فعالیت­های نوآورانه و کارآفرینانه در تمامی سطوح این صنعت، ضروری به نظر می­رسد.
لذا تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت­های کارآفرینانه ­سازمانی و تعیین ارتباط میان آن می ­تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک­ها و ارائه راه­کارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً فعالیت­های کارآفرینانه منجر گردد. بنابراین کارآفرینی­سازمانی می ­تواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک­ها در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند.
همچنین از آنجایی که پژوهش حاضر باعث افزایش سطح دانش کارکنان و مدیران در زمینه  فعالیت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری کشور می شود و پهنه وسیعی از فرصت­های کارآفرینانه در صنعت بانکداری را پیش روی مسئولین مربوطه  قرار می دهد، ضرورت پژوهش آشکار می­گردد و با توجه به نبود چنین پژوهش­های مشابه، پژوهش حاضر نیز می ­تواند الگویی برای پژوهش­های بعدی باشد.
 
1-3.اهداف پژوهش
1-3-1. هدف­کلی
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر فعالیت­های کارآفرینانه بانک پارسیان در شهر تهران
[1] Katsikea
[2] Shephered et al
[3] Shane  & Venkataraman
[4] Yao et al
[5] Renko et al
[6] Laursen et al
[7] Alpkan et al

تعداد صفحه:185

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158919]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com