دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه عناصر آمیخته بازاریابی، دارایی های نامشهود

در این مقاله در خصوص نقش و جایگاه سرمایه فکری در برنامه استراتژیک سازمان بحث شده است. برای بسیاری از شرکتها چشم انداز بیانگر فرصتهای محیطی است. بر مبنای چشم انداز، ماموریتها تدوین می شود. برای دستیابی موفقیت آمیز در استراتژی شرکت بایستی جایگاه سرمایه فکری به عنوان اهرمی در استراتژی تعیین شود. شرکتهای مختلف، نقشهای گوناگون برای سرمایه فکری خود در استراتژی در نظر می گیرند. بایستی توجه داشت که شرکت ها بدلیل داشتن بستر و زمینه متفاوت, نقش یکسانی برای سرمایه فکری در نظر نمی گیرند.
در این مقاله درخصوص دلایل توجه شرکتها به سرمایه فکری بحث شده است. بر اساس بررسی سیستماتیک تحقیقات تجربی و تئوریک سرمایه فکری، کاربردهای این مبحث بوسیله نویسندگان مقاله در طبقات زیر دسته بندی شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
تدوین استراتژی
استراتژی شرکت الگویی برای تصمیم گیری در یک شرکت در جهت بهره گیری از فرصتهای محیطی است. این سوال مطرح است که آیا شرکتها دارای شایستگی ها و صلاحیتهای کافی برای بهره گیری از فرصتهای محیطی است یا خیر. در واقع وجود نیروی انسانی شایسته پایه و اساسی برای بهره گیری از این فرصتها است که استراتژی بدنبال دستیابی آنها است.
سیستم جبران خدمات
بسیاری از سازمانها به این نکته پی برده اند که معیارهای مالی به تنهایی منجربه تفکر کوتاه مدت می شود. معیارهای مالی در واقع پذیرش نوعی سیستم گذشته نگر یا رو به عقب (Backward Looking) است که به رفتارهای غیر کارکردی و مخرب و عدم توجه کافیبه توسعه دارایی های نامشهود (توانایی های کارکنان و رضایت مشتریان) منجر می شود. بنابراین می توان معیارهای غیر مالی (فعالیتهای کارکنان، رضایت مشتری و …) را به عنوان مکمل معیارهای مالی بکاربرد. برخی از شرکتهایی که معیارهای غیزر مالی را در کنار معیارهای مالی بکار برده اند, عبارتند از:
شرکت کرایسلر( معیار غیر مالی رضایت مشتری علاوه بر سودآوری)
شرکت فورد(معیار غیر مالی رضایت مشتری و معیارهای عملیاتی علاوه بر معیارهای مالی)
2-6-7-12- عنوان مقاله: نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان(مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی)
هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروسازی ایرانی است. در این تحقیق عناصر سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای است. روش این تحقیق توصیفی و همبستگی است. نتایج این تحقیق رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری را نشان می دهد.
2-7- جمع بندی
در این فصل در مورد ادبیات مربوط به موضوع تحقیق بطور مفصل اشاره شده است. در فصل حاضر به تعریف سرمایه فکری از نظرات مختلف و چارچوبهای موجود سرمایه فکری اشاره شده است و همچنین در مورد مدلهاس موجود برای ارزیابی سرمایه فکری و مطالعات موردی صورت گرفته درصنایع مختلف و توسط محقیق مختلف اشاره شده است و در نهایت به نحوه طراحی و تدوین مدل پرداخته شد.
2-8- توضیحات تکمیلی مدل مفهومی تحقیق
پس از انجام مجموعهای از مطالعات در خصوص موضوع تحقیق و پیداکردن شناختی نسبتاً مناسب از موضوع مورد بررسی، لازم است که حال به تشریح مدل نظری تحقیق بپردازیم.
در این فصل ابتدا در مورد سرمایه فکری، اهمیت و مدلهای آن، مزایا و مفاهیم بکار رفته در آن مطالب نسبتاً جامع و کاملی ارایه گردید.
حال برای دستیابی به مدل نظری تحقیق دو روش وجود دارد :
– روش اول این است که از مدلهای موجود یکی را که تناسب بیشتری با شرایط تحقیق دارد را انتخاب نموده و با بهرهگیری از متغیرهای موجود در آنها، مدل مورد نظر را در شرایط تحقیق خود قرار داده و پس از بومی کردن آن با توجه به شرایط تحقیق، آن را مورد آزمایش قرار دهیم.
– روش دوم این است که با ترکیب و جمع بندی تحقیقات مختلف انجام شده و اضافه و کم کردن مواردی به آنها با توجه به شرایط تحقیق، به یک مدل جدید دست یابیم که تا به حال وجود نداشته و برای اولین بار در این تحقیق بکار گرفته شده باشد.
در این پژوهش مدل مفهومی بر اساس مقاله مون و کیم انتخاب گردید که در برگیرنده سه بعد سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی است.
در شکل شماره 24-2 مدل مفهومی تحقیق به همراه عناصر آمیخته بازاریابی مورد بررسی نشان داده شده است.

24-2 : مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق

]]>