دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه فنیل آلانین، اندازه گیری

شکل 3-26: نحوه آماده سازی جهت سنجش کلروفیل و کاروتنوئید گلبرگی [do_widget id=kl-erq-2]
3-2-17 آنتوسیانین گلبرگی:
برای اندازه گیری میزان آنتوسیانین گلبرگ ها از 5/0 گرم گلبرگ که به کمک محلول استخراج متانول و اسید کلریدریک 1 نرمال خرد می گردد استفاده می شود. سپس نمونه های حاصل در لوله آزمایش به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از طی مدت زمان لازم، نمونه ها به مدت 5 دقیقه در سانتریفیوژ 5000 دور در دقیقه قرار می گیرند. در نهایت عصاره جدا شده با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 530 و 657 نانومتر قرائت گردیده و میزان آنتوسیانین موجود در گلبرگ ها توسط فرمول زیر محاسبه می شود.
= A 530 –1.4A 657میزان آنتوسیانین

شکل 3-27: اندازه گیری 1 گرم گلبرگ جهت انجام مراحل آزمایش

شکل 3-28: نحوه آماده سازی عصاره جهت اندازه گیری آنتوسیانین گلبرگی
3-2-18 طرز استخراج پروتئین
یک گرم بافت گیاه راهاون چینی که قبلاً در یخچال سرد شده است ،به خوبی ساییده، سپس یک میلی لیتر بافر فسفات سدیم 0.1 مول با PH=6 به آن اضافه گردید. عصاره حاصل به لوله های 1.5 میلی لیتری اپندرف منتقل و توسط میکروسانتریفوژ به مدت 20 دقیقه در 13000 دور در دقیقه 4 درجه سانتیگراد سانتریفیوژشد. محلول رویی به لوله های اپندورف جدید منتقل و تا زمان ارزیابی ترکیبات دفاعی در فریزر با دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
3-2-19 ارزیابی میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)
2 میلی لیتر مخلوط شامل 1800 میکرولیتر محلول بافر تریس اسیدی 0.5 مول PH=6.8 و فنیل آلانین 6 میکرومول که به آن 200 میکرولیتر عصاره گیاهی اضافه شده بود، تهیه گردید. این مخلوط به مدت 70 دقیقه در حمام آب گرم 37 درجه سانتیگراد تیمار شد. پس از پایان زمان قید شده با افزودن 50 میکرولیتر اسیدکلریدریک 5 نرمال به هر لوله، واکنش متوقف شد. مقدار جذب نور برای هر لوله توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 290 نانومتر اندازه گیری شد .برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد.
3-2-20- تهیه منحنی استاندارد ومعادله رگرسیون PAL
برای رسم منحنی استانداردPAL از ماده خالص ترانس سینامیک اسید استفاده شد. غلظتهای 0.1 و 0.2 و0.4 و0.7 و1 و2 و7و10 میلی گرم در میلی لیتر از این ماده در بافر تریس فاقد فنیل آلانین تهیه و میزان جذب نور آن با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. حجم محلول هر لوله با افزودن تریس اسیدی به دو میلی لیتر رسانده شد . میزان جذب نور در هر لوله در طول موج 290 نانومتر اندازه گیری شد. برای هر غلظت سه تکرار در نظر گرفته شد.
شکل 3-29: نحوه اندازه گیری مواد شکل 3-30: عصاره گیاهی
3-2-21 روش های جداسازی و تشخیص ترکیبهای موجود در اسانس
برای تهیه اسانس از روش استخراج حلال استفاده گردید. 14 گرم از گلچههای تازه باز شده گل نرگس از بالای تخمدان جدا شده، پس از توزین و جدا کردن گلها بلافاصله درون بالن یک لیتری قرار گرفتند. ابتدا ماده خام گیاهی در مجاورت حلال غیر قطبی هگزان نرمال در دمای 47 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت روی هیتر مگنت دار قرار داده شد پس از حل شد اسانس موجود در گلبرگها در حلال، محلول حاصل صاف گردید. پس از جدا شدن باقی مانده گلها، عصاره حاصل با استفاده از دستگاه تقطیر با دمای 45-47 درجه سانتیگراد درخلا تغلیظ و هگزان نرمال از عصاره جدا شد. در این مرحله محلول به دست آمده کانکریت(Concrete) نام دارد. کانکریت علاوه بر مواد معطر شامل مومها میباشد که به روش زیر خالصسازی شد. ابتدا کانکریت با متانول به میزان 10 برابر حجم خودش آمیخته شد. سپس محلول حاصل به مدت 3 ساعت روی شیکر قرار گرفت و به مدت 24 ساعت در دمای 25- درجه سانتیگراد قرار گرفت و مواد واکسی که رسوب کرده بودند، با قیف سینتر (در این آزمایش با استفاده از دکانتور) که قبلاً در فریزر سرد شده بود جدا گردید و این عمل برای چندین بار تکرار شد و سرانجام پس از قرار گرفتن در دمای گفته شده با فیلتر سرسرنگی (که قبلاً در فریزرسرد شده بود) صاف گردید. اسانس خالص پس از تقطیر متانول در شرایط خلا با دمای 47 درجه سانتیگراد به دست آمد. مهمترین مزیت این روش استخراج است که میتوان حرارت ملایم به طور معمول 47 درجه سانتیگراد در طی دوره استخراج ثابت نگه داشت و بوی اسانسی که به این روش استخراج میشود نسبت به اسانسی که به وسیله تقطیر (که به علت حرارت زیاد، ترکیبهای شیمایی آن دچار تغییرات زیادی میشوند) متفاوت است. این روش اهمیت زیادی در صنایع عطر سازی دارد و تنها عیب آن هزینه بیشتر استخراج آن است (خیری، 1385).

شکل 3-31: مخلوط کردن گل ها با هگزان نرمال

شکل 3-32: استفاده از روتاری جهت جداسازی هگزان نرمال شکل 3-33: فیلتراسیون
3-2-22 کروماتوگرافی گازی با طیف سنججرمی Gas Chromatography(GC/ MS) :

]]>