دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه مدل ادوینسون و مالون، سرمایه ساختاری

پیوست شماره 1) پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 153 [do_widget id=kl-erq-2]
پیوست شماره 2) نتایج آزمون های آماری ………………………………………………………………………………………………………………. 159
فهرست منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-4 : مشاهدات مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………. 117
نمودار 2-4 : مشاهدات مربوط به سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………. 118
نمودار 3-4 : مشاهدات مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………… 119
نمودار 4-4 : مشاهدات مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………. 120
نمودار 5-4 : مشاهدات مربوط به سمت سازمانی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. 121
نمودار 6-4 : اولویتبندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………. 137
نمودار 7-4 : اولویتبندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………. 139
نمودار 8-4 : اولویتبندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه سازمانی …………………………………………………………………………………. 141
نمودار 9-4 : اولویت بندی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ارتباطی ………………………………………………………………………………… 143
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 1-2 : چارچوب مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………. 17
شکل شماره 2-2 : مدل سرمایه فکری اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………… 19
شکل شماره 3-2 : مدل سرمایه فکری بانک ملی استریچیسک …………………………………………………………………………………. 25
شکل شماره 4-2 : دستیابی به اهداف دانشی به کمک سرمایه های دانشی …………………………………………………………………. 26
شکل شماره 5-2 : اجزا سرمایه فکری در مدل ادوینسون و مالون(بر مبنای مدل اسکاندیا) …………………………………………………. 31
شکل شماره 6-2 : نقاط تمرکز مو لفه های سرمایه فکری در مدل ادوینسون و مالون در دور های زمانی(بر مبنای مدل اسکاندیا) 32
شکل شماره 7-2 : اجزا سرمایه فکری در مدل تکنولوژی بروکر(بروکینگ) …………………………………………………………………….. 34
شکل 8-2 : مولفه های سرمایه ساختاری مدل امپریال بانک کانادا …………………………………………………………………………….. 36
]]>