دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه منابع انگلیسی، مقایسه نتایج

4-7-ژن های ویرولانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72 [do_widget id=kl-erq-2]
4-8-نتایج ویرولوتایپینگ سویه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-9-نتایج تایید محصولات PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2-مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های دیگر محققین…………………………………………………………………………………………………………………………..91
عنوان صفحه
5-3-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102زمون آ
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول 1-1: ژن های ویرولانس در اشرشیا کلی و عملکرد ژن ها………………………………………………………………………………………………………………….30
جدول3-1: مشخصات پرایمرهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول 3-2: اجزاء و ترکیبات مورد استفاده برای واکنش PCR ……………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 3-3: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن aer ………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
جدول 3-4: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن HlyA………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جدول 3-5: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن Pap ………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
جدول 3-6: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن Cnf ……………………………………………………………………………………………………………………………………..52 جدول 3-7: برنامه دمایی ترموسایکلر برای ژن Afa …………………………………………………………………………………………………………………………………………53
]]>