دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه مواد و روشها، تولیدکنندگان

[do_widget id=kl-erq-2]

گلها شد، به طور کلی بین جذب آب و ماندگاری گلها ارتباط نزدیکی وجود دارد و هر عاملی که میزان جذب آب را بهبود بخشد بر ماندگاری گلها موثر خواهد بود (نگارجا و گوودا، 1998) . گزارشها در مورد تاثیر بنزیلآدنین بر طول خوشه گلآذین در منابع و گیاهان مختلف متفاوت است در گیاهانی مانند گلایول دارای تاثیر مثبت و در برخی دیگر مانند شببو بیتاثیر گزارش شده است(دیویس، 1982). اما نتایج حاصل از این آزمایش با نتایج پژوهش پریتی و گوگی (1997) مطابقت داشت که گزارش کرد، بنزیلآدنین درغلظت 250 میلی گرم بر لیتر موجب افزایش طول خوشه گل آذین در رقم کمپر گل مریم میشود.
ناگارجا و همکاران (1999) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. ناگارجا و همکاران (1999) نیز با کاربرد بنزیلآدنین در گل مریم رقم پرپر به نتایج مشابهی در مورد افزایش تعداد گلچهها دست پیدا کردند.
بر اساس گزارش چانگ و همکاران (1999) غلظت داخلی بنزیل آدنین در دوره گلانگیزی و نمو گل نسبت به دوره رشد رویشی در گل مریم به مراتب بالاتر بوده و کاربرد بنزیل آدنین در این مرحله اندازه و نمو گل را تحت تاثیر قرار میدهد و همچنین بر اساس گزارش ایشان جیبرلین سبب القاء گلانگیزی شده و سایتوکنین نمو و درشتی گلها را سبب میشود.
یافتههای میرجلیلی و همکاران (1384) در مورد تغییرات کمی و کیفی میزان اسانس گیاه کاهمکی در شرایط رویشگاهی و زارعی نشان داد بازده اسانس این گونه در شرایط به زراعی در مقایسه با شرایط رویشگاه از 0.9 به 1.2 درصد حجمی به وزنی افزایش یافت اما در شرایط زراعی تعداد ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کمتر از شرایط رویشگاهی بود یعنی اسانس این گیاه در شرایط مختلف هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی متفاوت بود. این موارد نشان میدهد هر نوع تغییر در شرایط رشدی گیاهان به طور مستقیم در میزان تولید مواد معطر آنها دخالت داشتند و ممکن است به کاهش یا افزایش عطر گیاهان منجر شود.
کلروفیل در گیاهان از نظر جذب و به کارگیری انرژی نورانی در فتوسنتز نقش اساسی اولیه را دارد. لذا تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی روی بیوسنتز و تجزیه کلرفیل به طور مستقیم روی بیوسنتز و تجزیه کلروفیل به طور مستقیم روی فتوسنتز موثر واقع میشود (فهیمی، 1376).سیتوکنینها هم اگر چه به طور کامل از پیری جلوگیری نمیکند، ولی اثرات آنها مخصوصاً زمانی که سیتوکنینها مستقیماً روی برگ متصل به گیاه پاشیده شود میتواند کاملاً محرک باشد. اگر فقط یک برگ تیمار شده باشد، سبز باقی مانده و مابقی برگهای مسن آن زرد شده و میافتد. حتی اگر قسمت کوچکی در روی برگ با سیتوکنین تیمار شود سبز باقی میماند در حالی که بافتهای اطراف همان برگ شروع به پیر شدن میکنند. مواد غذایی ترجیحاً به بافتهای تیمار شده با سیتوکنین انتقال یافته و تجمع مییابند. فرض شده است که هورمون با ایجاد رابطه جدید بین منبع و مخزن سبب انتقال مواد غذایی میشود. متابولیسم سطح تیمار شده ممکن است توسط هورمون تحریک شود و باعث حرکت مواد غذایی به این محل گردد. اما ضرورتی ندارد که خود مواد غذایی به سمت سلولهای مخزن حرکت کنند چرا که حتی مواد مشابه غیرمتحرک نیز میتوانند از طریق سیتوکنین متحرک شوند (فهیمی، 1376).
فهیمی (1376) بیان نموده که سیتوکنینها ساخت پروتئینهای فتوسنتزی را تسریع میکنند. در معرض نور، رسیدگی کلروپلاست توسط سیتوکنین به طور کاملاً واضح تحریک میشود. آنها میتوانند باعث توسعه سلول در بعضی بافتها و اندامها شوند. در واقع تسریع رشد توسط سیتوکنینها شبیه به ازدیاد طول ساقه به وسیله اکسین است. اما به نظر میرسد که سیتوکنین مانند اکسین قابلیت شکلپذیری را توسط اسیدی نمودن دیواره سلول افزایش نمیدهد.
سیتوکنینها از تخریب کلروفیل جلوگیری میکنند. جذب اسیدهای آمینه ونگهداری پروتئینها را در گیاه تقویت مینمایند و با تحریک تقسیم سلولی از پیری در گیاهان جلوگیری میکنند (فهیمی، 1376).
سیتوکنینها بخصوص 6- بنزیل آدنین از فعالیت اتیلن که گازی مضر برای گلهای بریده میباشد جلوگیری میکند و این هورمون، مهمترین عامل برای به تاخیر انداختن پیری در گلبرگها وبرگها
میباشد(سرک و همکاران ،1995: یانگ و هافمن ،1984). بنزیل آدنین سبب بهبود کیفیت و تاخیر در پیری برگهای داوودی شده است (پتریدو و همکاران، 2001) . تاخیر در پیری و جلوگیری از تجزیه کلروفیل در گلهای بریده به وسیله مواد شیمیایی با درجات متفاوتی از موفقیت صورت گرفته است (ون دورون، 1989).
کاهش کیفیت گلهای شاخه بریدنی از زمان برداشت تا رسیدن به بازارهای گل و همچنین زمانی که گلها بستهبندی شده وبرای صادرات به مناطق دوردست آماده میشوند از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان با آن روبرو هستند (هلوی و همکاران، 2000) . رانولاو همکاران (2003) اظهار نمودند که بنزیل آدنین به تنهایی زردی برگ را کاهش میدهد و افزایش غلظت آن به بیش از 1000 میلیگرم در لیتر تاثیر بیشتری در جلوگیری از زردی برگ نداشت. سایتوکنینها موجب کاهش حساسیت بافت گیاهی به اتیلن شده و موجب افزایش عمر انباری گلهای شوند. سیتوکنینهای مصنوعی به طور عمده در به تاخیر انداختن پیری، موثرتر میباشند و احتمالاً علت آن، پایداری و ماندگاری بیشتر این ترکیبات میباشد (شو و همکاران، 1999) . هان(2000) اظهار داشت که مکانیسم به تاخیر انداختن پیری توسط هورمون بنزیل آدنین در برگهای جدا شده سوسن به خوبی مشخص نیست ولی سرعت تنفس برگهای تیمار شده با بنزیل آدنین پایین بوده و از این طریق موجب کاهش سریع از بین رفتن کربوهیدارتها میگردند. هان (2000) ب ا تیمارگل سوسن با بنزیل آدنین در غلظتهای 50، 250، 1000 میلیگرم در لیتر دریافت که همه تیمارهای بنزیل آدنین طول عمر برگها را افزایش دادند و این افزایش طول عمر برگ به غلظت بنزیل آدنین بستگی نداشت. انواع مختلفی از سایتوکنینها مانند بنزیل آدنین، 2-ip، کینتین وتیدیازورون به منظور باززایی شاخساره در گیاه داروئی ریحان، مورد استفاده قرار گرفته است. اما بهترین نتیجه به بنزیل آدنین مربوط
میگردد (سایدیکو و انیس، 2008) . برای مثال سیتوکنینها میتوانند اثرات تسریع کنندگی اسید آبسزیک را در پیری خنثی کنند و آنها همچنین ممکن است که سطوح درونزای اسید آبسزیک را نیز کاهش دهند (دیویس، 1998).هورمون سیتوکنینی به دلیل به تاخیر انداختن تجزیه پروتئینها و کلروفیل برگها، موجب به تاخیر انداختن پیری گلها میشوند (موتوئی و همکاران، 2001) . همچنین سایتوکنینهایی مانند بنزیل آدنین و کینتین، مانع تبدیلAcc به اتیلن و تولید آن در گلبرگها میشوند. ثابت شده که سایتوکنینها مستقیماً مانع بیوسنتز اتیلن نمیشوند ولی موجب کاهش فعالیت Accاکسیداز و تبدیل آن به فرم غیرفعال میشوند (ونستادن، 1995) .
عطر گلهای نرگس ارزش بالایی در صنایع عطرسازی دارد. تعدادی از گونههای نرگس از جمله tazetta از عطر قابلتوجهی برخوردارند (هنس و همکاران، 1993) . تنظیم کنندههای رشد گیاهی مانند اکسین، سایتوکنین و انواع مختلف بازدارندههای رشد تاثیرات زیادی روی گیاهان و بیوسنتز ترکیبات مهم آنها دارند (کولاناند و پندی، 1998) . تاثیر بر گلدهی یکی از مهمترین اثراتی است که تنظیم کنندههای رشد گیاهی دارند مثالهای زیادی از تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی در گیاهان معطر وجود دارد (شوکلا و فاروقی، 1999). اسید جیبرلیک (GA3) و بنزیل آدنین (BA) سبب افزایش طول ساقه گلدهنده، قطرگل، تعداد گلچهها و تسریع گلدهی در رقم پرپر مریم گردیدهاند (خیری، 2006).
گیاهان جنس نرگس ( خانواده آماریلیداسه) علاوه بر دارا بودن اهمیت زینتی بعنوان گلهای آزاد، گلدانی و یا گل بریده، به دلیل دارا بودن ترکیبات آلکالوئیدی مانند گالانتامین ارزش دارویی نیز دارند (مورس و همکاران، 1997) .
مقدار قند (مواد جامدمحلول) نیز یکی از عوامل مهم در تعیین طول عمر گلهای شاخه بریده
میباشند. بنابراین هر چه درصد کربوهیدراتی ذخیره شده بیشتر باشد، طول عمر گل افزایش مییابد(موتوئی و همکاران، 2001). بنزیل آدنین موجب انتقال مواد ساخته شده از برگها به جوانهها وگلهای در حال رشد شده درنتیجه موجب افزایش کربوهیدارتهای محلول در گلبرگها میگردد (فتحی و اسماعیلپور، 1379 و بویل، 1995) . وانگ (1996) بیان کرد محلولپاشی جوانههای گل سوسن با بنزیل آدنین موجب تجمع کربوهیدارتهای ساختاری در گلها تحت شرایط نوری بالا گردید.
زردی برگها بعد از برداشت در گلهای شاخه بریده سوسن نیزبا موقعیت کربوهیدارتها در برگها همراه است و بنزیل آدنین از طریق کاهش سرعت تنفس و هم سنتز پروتئینها و حفظ ساختمان کلروپلاست موجب افزایش میزان کلروفیل در برگها میگردد (هان، 2000 ؛ موتوئی و همکاران، 2001). BA و GA3 نیز باعث تسریع گلدهی و افزایش تعداد گل در لیلیوم شدهاند (کیوشی، 2003). BA قطر ساقه گلدهنده اکیمنس (جولیا، 2003) و مریم (خیری، 2006) را افزایش داده است. BA باعث افزایش طول ساقه، قطر گل، قطر ساقه گلدهنده و تسریع گلدهی مریم شده است (پرتی و گوگئی، 1997 ؛ نگارجا و همکاران، 1999). هنکس و ریز(1997) اثر ABA، GA،IAA، Kin بر تشکیل سوخک در نرگس رقم فورچون که از نرگسهای با تاج بزرگ(N.Pseudonarcissus *N.Poeticus) میباشد را بررسی کردند. این مواد با غلظتهای 1 و 10و 100 میلیگرم در لیتر به همراه ورمیکولایت به کار رفتند. نتایج پژوهش آنها، اثر بازدارندگی ABA، IAA، GA و اثر تحریککنندگی Kin بر تشکیل سوخک را نشان داد. GA در غلظت 10 و 100 میلیگرم در لیتر و ABA، IAA در غلظتهای 100 میلیگرم در لیتر سبب کاهش تعداد سوخک شدند. Kin بیشترین اثر بر تعداد سوخک به ویژه در غلظت 10 میلیگرم در لیتر داشت. سیتوکنینها وزن گیاه تازه و سطح برگ کل گیاه را در محدوده خاصی از غلظت افزایش میدهند و سپس با افزایش غلظت سیتوکنینها مقدار آنها کاهش مییابد (فهیمی، 1376).
فصل سوم
مواد و روشها
3-1 مواد و روشها
3-1-1 طرح آزمایشی:
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با 10 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل هورمون بنزیلآدنین در 4 سطح 500، 750، 1000 پی پی ام و صفر به عنوان شاهد و کود نانوپتاس در سه سطح 1.5 و 2.5 در هزار و صفر به عنوان شاهد بودند. نتایج بدست آمده با نرم افزار sas و مقایسه میانگین با آزمون LSD انجام پذیرفت.
]]>