دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه موقعیت جغرافیایی، مواد و روشها

به عقیده کمپ (1976) با افزایش وزن کشتار میزان ذخیره چربی لاشه نیز افزایش یافت ، همچنین درصد قطعات لاشه مثل ران کاهش داشت و افزایش چربی دنبه وقلوه گاه مشخص تر بود. [do_widget id=kl-erq-2]
در یک آزمایش بره های نر دنبه دار ایرانی شامل قره گل، مهربان، بلوچی بعد ازشیرگیری برای مدت 100 روز پروار شدند. نتایج آزمایشات نشان داد که بره های مهربان سنگین ترین وزن کشتار و وزن لاشه را داشتند، بره های بلوچی از این نظر سبکترین آنها بودند و بیشترین مقدار چربی کلیوی را داشتند درحالیکه قره گل بیشترین مقدار چربی چادرینه و روده ای را داشت و بره های نژاد مهربان دارای ضخیم ترین چربی پشت بودند (84).
دونی وهمکاران (1988) اثر جیره غذایی را در بره های سنگین وزن روی خصوصیات لاشه در گوسفند معنی دار نیافتند ولی در بره های سبک وزن سطح انرژی بالای جیره در افزایش چربی زیر جلدی و کل چربی بدن موثر بوده به عقیده محقق دیگری وزن مطلوب کشتار با ضخامت چربی پشت در گوسفند که بین 5/2 تا 5/6 میلی متر در ناحیه دنده 12 اندازه گیری شود، تعیین می گردد.
هاکان وهمکاران (1993) نشان دادند وزن کشتار روی ترکیبات و چربی لاشه بسیار معنی دار بود. در همین آزمایشات ضخامت چربی پشت روی دنده 12 برای وزن کشتار 57 کیلوگرم 7/6 میلی متر و برای وزن کشتار 43 کیلوگرم 3/3 میلی متر در بره های مرینوس گزارش شد هنگامی که وزن زنده حیوان زیاد می شود تمام معیارهای مهم لاشه و وزن آنها بصورت خطی افزایش می یابد در وزن 6/72 کیلوگرم وزن گوشت لخم چربی و استخوان با یک سرعت مشابهی مانند وزن 4/45 کیلوگرم افزایش پیدا کرد. ولی درصد گوشت لخم تا میزان 7/5 درصد در لاشه هایی که وزن بین 4/45 تا 6/72 کیلوگرم داشتند کاهش یافت.
هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر طول دوره شیرخوارگی بره نر نژاد فراهانی برعملکرد رشد و بدست آوردن مناسبترین سن از شیرگیری بره های نژاد فراهانی بود.

فصل 2- مواد و روشها
2- مواد و روش ها:
2-1- موقعیت جغرافیایی و اقلیم محل اجرای طرح
این آزمایش در گله های مردمی در شهرستان اراک و در ابتدای خرداد ماه سال 1385 آغاز گردید.
2-2- روش پروار بندی
2-2-1- مقدمات انجام آزمایش
قبل از شروع آزمایش در ابتدای خرداد ماه سال 1385 در قسمتی از مزرعه مردمی ابتدا تعداد 16 باکس انفرادی به ابعاد تقریبی 5/1 3/1 متر طوری طراحی گردید که در هر باکس بتوان 1 راس بره نگهداری نمود. جلوی تمام باکس ها به طول مساوی آخور طوری در نظر گرفته شد که هیچ ارتباطی با آخور باکس مجاور نداشت. آبشخور هر باکس یک عدد ظرف پلاستیکی بود بطوری که تمام بره ها بصورت مساوی به آب دسترسی داشته باشند. کلیه باکس ها شماره گذاری شده، کف بستر و دیواره ها ابتدا تمیز و شستشو و سپس با آب و آهک ضد عفونی لازم انجام شد. سپس به ازای هر باکس 1 راس بره نر از نژاد فراهانی بطور تصادفی انتخاب و گنجانیده شدند.
2-2-2- روش انجام آزمایش
چند روز قبل از شروع آزمایش بره هائی که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند. همگی بر علیه آنتروتوکسمی واکسینه شدند.یک روز قبل از انجام آزمایش با رعایت حدود 14 ساعت گرسنگی، قبل از غذادهی نوبت صبح ، بره ها ابتدا توزین و وزن هر کدام ثبت شد. جهت مبارزه با انگلهای داخلی در همان روز به همه آنها شربت کلوزانتل خورانیده شد. جهت تهیه نقشه آزمایش به هر کدام از بره ها بطور تصادفی یک شماره داده شد و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و هر تیمار با 4 تکرار محل قرار گرفتن هر حیوان مشخص و معین گردید.
شروع مرحله عادت پذیری در ابتدای خرداد ماه 1385 بود. بره ها در باکس های مربوطه قرار گرفتند. بدینوسیله در داخل هر باکس 1 بره از نژاد فراهانی در 4 تکرار و درنهایت برای هر تیمار 4 رأس بره مشخص شد.بدین ترتیب تعداد کل گوسفندان موجودر طرح 16 راس بود، تیمارها شامل چهار سن ازشیرگیری بودند.
به این ترتیب 4 راس بره در سنین 45، 60، 75 و 90 روزگی از شیر گرفته شدند که به ترتیب دارای میانگین وزنی 03/0 45/14 کیلوگرم، 11/0 3/17 کیلوگرم، 15/0 65/20 کیلوگرم و 15/0 6/24 بودند. لازم به توضیح است که انتخاب وزن بره ها بر اساس سن از شیرگیری حاصل میانگین وزنی یکصد رأس بره برای هر سن از شیرگیری در گله های مردمی شهرستان اراک بوده است. برای مثال میانگین وزنی یکصد رأس بره نر 90 روزه 65/20 کیلوگرم بوده است که اقدام به انتخاب 4 رأس بره 90 روزه با اشتباه استاندارد 15/0 با همان میانگین گردیده است.
دوره عادت پذیری به مدت 15 روز طول کشید در این دوره واکسیناسیون و خوراندن داروهای ضد انگل انجام شد و بره ها از نظر سلامتی مورد بررسی قرار گرفتند یک روز قبل از مرحله اصلی آزمایش ابتدا بره ها به مدت 14 ساعت پرهیز غذایی داده شدند و وزن هر کدام بصورت انفرادی تعیین شد و تا پایان دوره آزمایش هر 15 روز یکبار پس از14 ساعت پرهیزغذایی وزن هر کدام از بره ها بصورت انفرادی قبل از خوراکدهی نوبت صبح توزین و ثبت می شد.

2-2-3- تغذیه در طول دوره پروار بندی
2-2-3-1- جیره غذائی

]]>