دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه نرم افزار مورد استفاده، تجزیه واریانس

طیف نگار جرمی (MS) مورد استفاده مدل Agiient 5673 با ولتاژ یونیزاسیون 70 الکترون ولت با روش یونیزاسیون EI و دمای منبع یونیزاسیون 220 درجه سانتی گراد بود. محدودهی اسکن طیفها از 50 تا 550 نانومتر تنظیم شد. نرم افزار مورد استفاده Chemstation بود. شناسایی طیف ها به کمک شاخص بازداری آنها و مقایسهی آن با شاخص موجود در کتب مرجع و با استفاده از طیف های جرمی ترکیبات استاندارد استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانهی کامپیوتر صورت گرفت.

[do_widget id=kl-erq-2]

شکل 3-34: دستگاه GC-MS
فصل چهارم
نتایج
4-1 بررسی جدول تجزیه واریانس
نتایج تجزیه واریانس مطابق با جداول 4-1، 4-2 و 4-3 نشان داد در تعداد زیادی از صفات به غیر از صفات قطر پیاز مادری، کلروفیل کل و کاروتنوئید گلبرگ درونی و رنگیزههای گیاهی گلبرگ بیرونی بین دو رقم تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1درصد وجود دارد. اثر رقم بر تعداد پیاز دختری نیز در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شده است. سطوح مختلف هورمون بر میزان جذب آب، نشت یونی، کلروفیل (a، کل و کاروتنوئید) گلبرگ درونی و کلروفیل (a ، کاروتنوئید) گلبرگ بیرونی نیز اختلاف معنی داری را در سطح 1درصد داشته اند. اثر هورمون بر صفات وزن پیاز مادری، کلروفیل a و b برگ، کلروفیل b گلبرگ درونی و کلروفیل کل گلبرگ بیرونی در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بوده است. در بین سطوح مختلف کود نانوپتاس صفات قطر ساقه، طول ساقه، وزن تر، وزن خشک، میزان جذب آب، میزان جذب مواد، سطح برگ و نشت یون شاهد معنی دار شدن این صفات در سطح احتمال 1درصد بودیم،همچنین این تیمار بر روی دو صفت وزن پیاز مادری و گردن غازی توانسته است در سطح احتمال 5 درصد اثر معنیداری بگذارد.
نتایج تجزیه واریانس نشان دادند اثرات متقابل بین رقم و سطوح مختلف هورمون در بررسی بر روی کلروفیل a، b، کلروفیل کل برگ و کلروفیل b گلبرگ زرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردیده است، همچنین صفات قطر گل آذین، وزن خشک و نشت یونی، آنزیم فنیلآلانینآمونیالیاز بین اثرات متقابل (رقم* هورمون) توانسته اند تفاوت معنیداری در سطح احتمال 5 درصد داشته باشند.
در زمینه اثرات متقابل رقم و کود نانوپتاس بر روی اندازه گیری صفات وزن پیاز مادری، جذب مواد غذایی سطح برگ تفاوت معنی داری را در سطح احتمال 5 درصد از خود نشان داده است.
در بررسی اثرات متقابل هورمون و کود نانوپتاس بر روی صفات میزان جذب آب، میزان جذب مواد غذایی، کلروفیل a برگ و نشت یونی در سطح احتمال 1درصد معنی دار گردیده. و صفاتی چون وزن پیاز مادری، آنتوسیانین برگ، آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل b گلبرگ سفید بین اثرات متقابل (هورمون*رقم) در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردیده است.
اثرات سه جانبه رقم، هورمون و کود در بررسی صفات گردن غازی، وزن خشک، میزان جذب آب، میزان جذب مواد، آنتوسیانین برگ، فلاونوئید، نشت یون و آنتوسیانین گلبرگ اختلاف معنیداری در سطح احتمال 1 درصد مشاهده گردید. و در بررسی صفت طول ساقه نیز در سطح احتمال 5 درصد معنیدار گردیده است.
جهت مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 1% استفاده شد. مقایسه میانگینها در جداول 4-4 الی 4-11 ارائه شده است.
4-2- تاثیر تیمارهای مختلف بر روی صفات اندازه گیری شده
4-2-1 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر گلآذین در گل نرگس
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر رقم بر صفت قطر گلآذین گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شده، اثر متقابل (رقم*هورمون) در سطح احتمال 5 درصد نیز بر این صفت معنیدار بوده است(جدول1-4).
به طوری که در جدول 4-4 مقایسه میانگین دیده میشود بیشترین قطر مربوط به نرگس رقم تازتا با میانگین 9/76 میلی متر و کمترین قطر به نرگس رقم جانکوئیلا با میانگین 36/38 میلی متر می باشد.
بر طبق جدول 7-4 مقایسه در بررسی اثر متقابل رقم و هورمون بیشترین تاثیر بر قطر گل آذین مربوط به تیمار هورمون 500 با میانگین 63/80 میلیمتر بر روی نرگس رقم جانکوئیلا می باشد. همچنین تیمار هورمون500 با میانگین 05/37 میلیمتر بر روی رقم تازتا پایینترین قطر گلآذین را داشته است.
4-2-2 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت قطر ساقه در گل نرگس
طبق جدول 4-1 تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان داد که اثر رقم و کود در گل نرگس بر قطر ساقه این گیاه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شد. در بررسی جدول 4-4 مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین قطر ساقه این گیاه در رقم تازتا با میانگین 8/6 میلیمتر به دست آمد و در بین تیمارهای مختلف کود نانوپتاس بیشترین قطر ساقه مربوط به تیمار کودی 5/1 در هزار با میانگین 8/6 میلیمتر بوده و کمترین مقدار قطر ساقه با میانگین 9/5 میلی متر در رقم جانکوئیلا مشاهده گردید.
4-2-3 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر صفت طول ساقه در گل نرگس
نتایج تجزیه واریانس جدول 4-1 نشان داد که اثر رقم و کود در این گیاه بر صفت طول ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار گردیده است، همچنین اثر سه جانبه (رقم*هورمون*کود) در سطح احتمال 5 درصد در این گیاه اختلاف معنیداری را نشان می دهد(نمودار 1-4و 2-4). به طوری که درجدول 4-4 مقایسه میانگین مشاهده میشود بیشترین طول ساقه در گونه تازتا با میانگین 34 سانتیمتر و تیمار کودی 5/2 در هزار با میانگین 86/33 سانتیمتر مشاهده شد میباشد. همچنین رقم جانکوئیلا با میانگین 62/30 سانتیمتر در کمترین سطح قرار گرفت، در مقایسه میانگینها جدول 4-11 مشاهده میشود که در اثرات سه جانبه بیشترین میانگین طول ساقه به میزان 63/38 سانتیمتر مربوط به تیمار(جانکوئیلا*هورمون 0*کود 2.5) بوده است و کمترین مقدار با میانگین 9/21 سانتیمتر مربوط به تیمار (جانکوئیلا*هورمون 750*کود 0) می باشد.

]]>