دسته بندی علمی – پژوهشی : چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران۹۲سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن …

0 Comments

¹³C NMR (100MHz,CDCl3): δ =۳۴٫۴۷, ۳۷٫۹۱, ۱۲۶٫۷۳, ۱۲۸٫۶۱, ۱۲۸٫۶۵, ۱۳۹٫۵۹,
۲۲۳٫۷۴ ppm.
ردیف ۵ : دی )فنیل پروپیل ( تری تیو کربنات(۲e)
Oil yellow
¹H NMR(400MHz,CDCl3) : δ= ۲٫۰۸(quin, J= 7.4 Hz, 4 H), 2.78 (t, J=7.6 Hz,4 H), 3.42 (t, J=7.4 Hz, 4H), 7.26-7.38 (m, 10H) ppm.
¹³C NMR (100MHz,CDCl3):δ =۲۹٫۷۳, ۳۴٫۹۳, ۳۶٫۱۴, ۱۲۶٫ ۱۶ ,۱۲۸٫۵۱ ,۱۴۰٫۹۱ , ۲۲۴٫۰۸ ppm.
ردیف ۱۳ : دی )اتوکسی استو ( تری تیو کربنات (۲j)
Oil yellow
¹H NMR(400MHz,CDCl3) : δ= ۱٫۳۲(t, J= 7.2 Hz, 6 H), 4.2 (s, 4 H), 4.26(t, J=7.2 Hz,6 H) ppm.
¹³C NMR (100MHz,CDCl3):δ =۱۴٫۱۱, ۳۸٫۹۵, ۶۲٫۱۸, ۱۶۷٫۱۴,۲۲۰٫۳۳ ppm.

  1. s) اتیل s’ اتوکسی استو ( تری تیو کربنات

Oil yellow
¹H NMR(400MHz,CDCl3) : δ= ۱٫۳۳(t, J= 7.2 Hz, 3 H), 1.41 (q, J=7.4 Hz, 2H), 3.44 (q, J=2.66 Hz, 2H)4.20 (s, 4 H),4.26 ppm.
¹³C NMR (100MHz,CDCl3):δ =۱۲٫۹۵, ۱۴٫۱۲, ۳۱٫۷۸, ۳۸٫۳۹,۶۲٫۰۷,۱۶۷٫۵۳,۲۲۲٫۲۰ ppm.
ردیف ۱۶ : بوتیلن تری تیو کربنات(۲m)
Oil yellow
¹H NMR(400MHz,CDCl3) : δ= ۲٫۲۶(t, J= 2 Hz, 4 H), 3.29 (t, J=2 Hz, 4H), ppm.
¹³C NMR (100MHz,CDCl3):δ =۲۹٫۷۲, ۳۸٫۶۹, ۲۲۳٫۳۲ppm.
۴-۴- نتیجه گیری
امروزه برای انجام هر واکنش آلی با واکنشگرهای گوناگونی مواجه میشویم که هدف شیمیدانان یافتن واکنشگرهای جدید و استفاده از روشهای نوین و سازگار با محیط زیست می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون سنتز ترکیبات شیمیایی آلی با روشهای گوناگون انجام شده است، بنابراین بهکارگیری یک روش سودمند با واکنشگرهای ارزان، غیر سمی، گزینش پذیر، با پایداری بالا دارای اهمیت فراوانی می باشد.
در این پایان نامه سنتز دو دستهی مهم از ترکیبات آلی مورد بررسی قرار گرفتند. این واکنش ها به گونهای طراحی شدهاند که علاوه بر رفع معایب روش های پیشین، دارای مزایایی از جمله: سازگاری با محیط زیست، عدم تشکیل محصول جانبی سمی، مقرون به صرفه بودن، سهولت انجام کار و جداسازی آسان هستند. سیستم های طراحی شده برای این واکنشها ملایم، ساده و تابع شیمی سبز میباشند. همچنین مواد به کار رفته در این واکنش ها ارزان، در دسترس و نسبتا غیر سمی می باشند. در این روشها از حداقل مقدار حلال و واکنشگرها استفاده شده است. ا ین روش ها نسبت به سایر روشهای گزارش شده، دارای زمان واکنش کوتاهتر و بازده بیشتر می باشند. روش ارائه شده در سنتز دی سولفیدها با استفاده از تیواوره به عنوان یک واکنشگر ارزان و در دسترس وسازگار با محیط زیست، روشی کارآمد با بازده و زمان مناسب نسبت به روشهای ارائه شده پیشین میباشد. روش ارائه شده در سنتز تری تیوکربناتها یک روش آسان و موثر با زمان کوتاه و بازده بالا میباشدکه به صورت تک ظرفی و با جداسازی و خالصسازی آسان انجام می شود. از دیگر مزایای این روش، سنتز تری تیوکربناتهای حلقوی بدون نیاز به دما و فشار بالا میباشد.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

منابع