کاشان، شهری، اطلاعاتی، …، جاده، راوند

0 Comments

برقرار می کنند.
• راه های فرعی که شامل راه هایی می شود که مراکز شهرستان های ناحیه را به مرکز شهری و روستایی پیوند می دهد.
با بررسی وضعیت استقرار و جهت گیری راه های موجود و براساس عملکرد آنها در سطح ناحیه با توجه به نقشه شبکه ی معابر موجود، می توان یک ساختار دو سطحی را در آن تشخیص داد.
شبکه راه های ناحیه در سطح اول و با شدت بیشتر به مرکزیت شهر کاشان است. به گونه ای که تمام راه های اصلی ملی و حتی منطقه ای از شهر کاشان عبور کرده و این امر باعث می شود، که ارتباط سریع آن را با سایر نقاط در ناحیه و کشور یعنی تهران، قم و اصفهان را تامین کند.
در سطح دوم از این الگو می توان تمرکز شبکه ی راه ها را به سمت مراکز اصلی شهری همچون نطنز، اردستان، نایین و آران و بیدگل در نظر گرفت. یعنی شبکه راه ها در سطح ناحیه در ابتدا به مراکز اصلی شهری متصل شده و نهایتا جهت ارتباط با تهران و یا حتی اصفهان این راه ها به شهر کاشان ختم می شود.

4-3-9 شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان
شهرستان کاشان،دارای سلسله مراتبی از شبکه ی آزادراهی،بزرگراهی،راههای صلی،فرعی،روستایی و خاکی می باشد و کلیه ی شهرها و آبادی های واقع در حوزه ی نفوذ شهر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شهر کاشان پیوند می دهد. سلسله مراتب شبکه ی راههای ارتباطی پیوند دهنده ما بین شهرها و آبادی ها به ترتیب ذیل می باشد:
1) آزاد راه اصفهان-قم-کاشان- تهران: که به سبب سرعت حرکت و همچنین عرض آن،فاقد هر گونه دسترسی های مستقیم از راههای فرعی می باشدو نمی تواند باعث اتصال مستقیم آبادی ها به شهر کاشان گردد.همچنین در حوزه ی نفوذ عمومی و مستقیم شهر،شبکه ارتباطی دیگری وجود ندارد و در وضع فعلی تنها شبکه ی بزرگراهی موجود در محدوده ی شهری کاشان،ما بین کاشان مرکزی و راوند می باشد.
چهار محور اصلی به همراه جاده ی آران و بیدگل از شهر کاشان منشعب می شود که شهر ها و آبادی ها توسط این محورها به شهر کاشان دسترسی دارند.
محور کاشان-به طرف نیاسر،برزوک و دلیجان: این محور که در جهت غرب از راوند خارج می شود بعد از طی مسافت 12 کیلومتر به سه مسیر تقسیم می شود:
• به سمت شمال غرب محور به طرف دلیجان ادامه می یابد و در مسیر خود حسنارود و
باری کرسف را شامل می شود و در مسیرهای فرعی آبادی های کله، آرامک،وادقان و … به این مسیر می پیوندند.
• به سمت غرب مسیر با فاصله ی 6 کیلومتر به نیاسر می رسد.
• در مسیر جنوب غربی مسیر به سمت برزوک می رود و در مسیر خود آبادی های سادیان،طرق، ویدوج ، ویدجا و ازوار و … را به شهر کاشان متصل می نماید.
2) محور کاشان-قمصر-جوشقان قالی: این مسیر اصلی که به سمت جنوب از شهر منشعب می شود، دو شهر قمصر و جوشقان قالی را به کاشان متصل می نماید،همچنین در این مسیر اصلی، آبادی های مسلم آباد،نصر آباد،قزاآن،قهرود، قاسم آباد و… به این مسیر می پیوندند.
3) محور نطنز-کاشان-قم: این محور به عنوان جاده ی قدیم اصفهان-تهران پس از آزادراه،پراهمیت ترین محور کاشان می باشد که با عبور از محدوده ی شهری کاشان در سمت شمال به طرف قم و تهران ادامه می یابد.نوش آباد،نصرآباد،مشکات و سن سن در شمال و شادیان ،خرمدشت،چاله قرا و شجاع آباد در سمت جنوبی محور قرار دارند.
4) محور کاشان-اردستان: در سمت جنوب شرقی شهر که از محور کاشان-نطنزمنشعب می شود و در مسیر خود آبادی های سرآسیاب و مهاباد و … را در حوزه ی نفوذ شامل می شود.
نقشه ی شماره ی 4-5 ،نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در حوزه ی نفوذ مستقیم کاشان و نقشه ی شماره ی انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان را نشان می دهد.

این مطلب را هم بخوانید :
حقوق، کیفری، معاهدات، حقوقی، بینالمللی، کنوانسیون

نقشه ی شماره ی 4-4 : نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی4-5: انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان
در جداول شماره ی4-8 الی 4-9 طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها با کاشان،مراکز دهستان ها با یکدیگر و همچنین مناطق شهری مشخص گردیده است. در جدول شماره ی4-10 وضعیت نوع راه آبادی ها نیز به تفصیل بیان شده است.
جدول شماره4-8 : طول راههای ارتباطی کاشان با مراکز دهستان در شهرستان کاشان

جدول شماره ی4-9 : طول راههای ارتباطی مناطق شهری با مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان

جدول شماره ی4-10 : طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان

از تعداد 165 آبادی در شهرستان کاشان حدود 4/45 درصد آبادی ها دارای راه آسفالته(75 روستا)، 2/18 درصد دارای راه شوسه(30 روستا) و 4/36 درصد دارای راه خاکی(60 روستا ) می باشند.
دهستان کوهدشت دارای بیشترین روستای راه آسفالته(2/69 درصد)است و نیاسر 6/66 آبادی دارای راه خاکی را به خود اختصاص داده است و پس از آن دهستان قهرود با 1/46 درصد قرار دارد.اما چهار دهستان جوشقان قالی، کوهدشت، میاندشت و برزوک هر یک بیش از 50 درصد آبادی دارای راه آسفالته را شامل می شوند.

جدول شماره ی4-11 :تعداد آبادی های دارای راه ارتباطی روستایی به تفکیک نوع راه در شهرستان کاشان

4-4 تحلیل داده ها (انجام آزمونهای آماری یا تحلیلهای نقشه ای در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه) براساس مدل مفهومی ـ عملیاتی ارائه شد در فصل متدولوژی

4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی ،تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی
با توجه به نقشه ی شماره ی4-6 که تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان را نشان می دهد، این شهرستان به چهار بخش(مرکزی(کاشان)، نیاسر، برزک و قمصر) تقسیم شده است.
حال،همان طور که در فصل سوم اشاره شد، مکانهای گردشگری شهرستان کاشان، بر اساس نقشه ها ،عکس ها ،تصاویر ماهواره ای و…شناسایی و تعیین مکان شدند و براساس سه عارضه ی نقطه،خط(پلی لاین) یا پلیگون و بر اساس، نوع جاذبه مانند تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی لایه بندی شدند.لایه های اطلاعاتی مختلف، در بانک اطلاعاتی GISذخیره سازی شدند. در واقع بانک اطلاعاتی تکمیل شد. مکان این گردشگاهها در نقشه ی شماره 4-7 مشخص شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
، شهری، بهزیستی، عمقی، زندگی،، شهروندان


]]>