کمّی، پژوهشگر، زیست‌محیطی، داده‌های، داده‌ها، کفایت

کلان مبادرت به ایجاد پنج کمیته فرعی بر اساس راهبردهای پنجگانه کرد که پس از برگزاری جلسات متعدّد، سند فرابخش محیط زیست تهیه شد. محورهای کلی این سند به پنج بخش «اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطی»، «سازگاری توسعه با محیط زیست»، «حفاظت و احیای تنوع زیستی»، «حفاظت و احیاء توسعه منابع طبیعی» (جنگل، مرتع، آب و خاک) و «توانمندسازی ساختار محیط زیست» قابل تقسیم است.

برنامه پنجم توسعه کشور (1392-1388)
در خصوص برنامه پنجم توسعه این نکته قابل ذکر است که این برنامه نسبت به برنامه های گذشته، سنجش پذیری کمتری داشته و از اهداف کمّی و شاخص های قابل سنجش کمتری برخوردار است. ضمناً در این برنامه رویکرد مشخص و راهبرد خاصی به سمت اهداف سند چشم انداز مشاهده نمی شود. هماهنگی لازم میان محتوای برنامه پنجم در حوزه محیط زیست با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری126، مفاد بند چهارم سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود ندارد. به علاوه آنکه ادبیات به کار رفته در این برنامه، دست دولت را برای هر گونه اقدامی (با عباراتی مانند «مجاز است» و «اجازه داده می شود» به جای «مکلف است») باز گذاشته است و این امر سبب می شود تا قابلیت نظارت و سنجش در برنامه تضعیف گردد. (سلیمانی، 1389، ص 95-88)
با این حال به لحاظ ظاهری و تعداد بندها و مادّه های زیست محیطی تفاوت محسوسی میان محتوای برنامه چهارم و پنجم صورت نگرفته و چه بسا تعداد برنامه ها و بندها در برنامه پنجم بیشتر نیز شده است. فقط بند ج ماده 104 برنامه سوم، تنفیذی در 71 برنامه چهارم که مربوط به اخذ جرائم آلودگی از آلاینده ها بوده و در برنامه پنجم حذف شده است. به جای آن نسبت به برنامه چهارم، چهار موضوع جدید زیست محیطی در برنامه پنجم اضافه شده است. اول مهار ریزگردها، دوم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، سوم تدوین مدل شاخص های پایداری و چهارم ارزیابی راهبردی محیطی (127SEA).
جدول شماره 2-19: خلاصه ای از سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه های توسعه
نقاط ضعف
نقاط قوت
برنامه توسعه
• اجرای فقط 3 برنامه از 21 برنامه اجرایی شده
• کیفی بودن اهداف زیست محیطی برنامه توسعه (فاقد اهداف کمّی)
• فقدان اهداف زیست محیطی استانی
• گنجانده شدن فقط یک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخریب های زیست محیطی برای اولین بار
اول
• تخریب شدیدتر ابعاد زیست محیطی کشور در مقایسه با ابتدای دوره
• جذب پایین بودجه مصوّب پیش بینی شده برنامه های زیست محیطی
• گسترش مواد زیست محیطی برنامه تحت تأثیر کنفرانس ریو (1992)
• گنجانده شدن اهداف کمّی زیست محیطی
• توجه گسترده به تفاهمات بین المللی
• استانی شدن طرح های زیست محیطی
• تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار در برنامه
دوم
• فقدان ساز و کارها و ضمانت های اجرایی مناسب جهت تحقق برنامه ها
• تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامه های زیست محیطی
• توجه گسترده به نقش مشارکت های مردمی و امر آموزش عمومی در برنامه (افزایش 156 تشکل مردم نهاد به حدود 600 تشکل)
• اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به جای منفعلانه
• اختصاص یک فصل مجزّا به موضوع محیط زیست
سوم
• فقدان ضمانت اجرایی مناسب جهت تحقّق برنامه ها
• هم راستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتیبان چشم انداز 20 ساله (افق 1404)
• تدوین سند فرابخش محیط زیست
• اختصاص فصل مجزا به محیط زیست
چهارم
• افت محتوای زیست محیطی به لحاظ شاخص پذیری و ارتباط با اسناد بالادستی
• حفظ تقریبی نقاط قوّت برنامه چهارم توسعه

پنجم

2-3-3- جمع بندی مبحث سوم از فصل دوم
هدف نگارنده از ارائه مبحث سوم، ارائه بخشی از نظام ارزشی و مقتضیات خاص کشور که بر تدوین خط مشی های زیست محیطی حاکم می باشد، بوده است. بر همین مبنا دو مولفه اساسی تشکیل دهنده نظام ارزشی کشور در خط مشی گذاری عمومی به شکل زیر مورد تشریح و بررسی قرار گرفت:
1. تأثیر باورهای دینی و نظام ارزشی اسلام.
2. تأثیر شرایط اقلیمی خاص کشور (وسعت، جنگل ها و مراتع، آلودگی هوا، فرسایش خاک و …) و شرایط سیاستی خاص کشور در موضوع محیط زیست.
a. مفاد قانون اساسی (دو اصل پنجاهم و چهل و پنجم) و نیز سند چشم انداز بیست ساله کشور
b. سیر تطوّر موضوع محیط زیست در برنامه های توسعه ( از برنامه توسعه اول تا پنجم)
i. سیر تاریخی شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست
ii. بازیگران موثر در عرصه تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور
بنابراین مدل تدوین خط مشی های زیست محیطی در بافت و پس زمینه نظام ارزشی (متشکل از باورهای برآمده از نظام ارزشی اسلام و شرایط و مقتضیات اقلیمی و سیاستی کشور در موضوع محیط زیست) طراحی خواهد شد.

2-4- جمع بندی مباحث ارائه شده در فصل دوم
با توجه به روش تحقیق انتخابی در پژوهش حاضر (داده بنیاد)، اتّکای اصلی الگوی مورد نظر تحقیق بر داده های گردآوری شده توسط محقّق (عموماً داده های دست اول) می باشد. لذا در بخش ارائه «چارچوب نظری» مورد نظر پژوهشگر نبوده، بلکه شکل زیر صرفاً بیانگر جمع بندی کلّی سه مبحث ارائه شده در این فصل می باشد.

شکل شماره 2-5: جمع بندی کلّی سه مبحث ارائه شده در مرور مبانی نظری

فصل سوم: روش تحقیق

مقدّمه
استراتژی تحقیق در این پژوهش، با توجه به رویکرد پژوهش کیفی، «نظریه داده بنیاد» انتخاب شده است. رویکرد کیفی در تحقیق تفاوت های اساسی با رویکرد کمّی دارد. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: مرور مبانی نظری در پژوهش های کیفی نقش فرعی در ارائه خروجی نهایی دارد؛ در حالی که این مرحله در پژوهش های کمّی دارای نقش کلیدی به ویژه در ساخت مدل مورد نظر پیش از مرحله آزمون کمّی است. در پژوهش های کیفی ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر اظهارات و تجارب مشارکت کنندگان بوده و از این رو عمدتاً داده های متنی و تصویری مورد تحلیل قرار می گیرند؛ در حالی که در پژوهش های کمّی ابزارهای از پیش تعیین شده و داده های عددی مبنای تحلیل ها قرار دارند و نهایتاً در روش های کیفی تحلیل متن و استخراج مضامین و موضوعات نو مبنای روش «تجزیه و تحلیل» داده هاست؛ در حالی که در روش های کمّی استفاده از روش های تحلیل آماری یا پژوهش عملیاتی روابط بین متغیّرها را به صورت عددی تبیین و یا روندهای مورد نظر را به صورت کمّی پیش بینی می نماید. از این رو رویکرد کیفی با هدف پژوهش حاضر که «اکتشاف» مسئله مورد نظر پژوهش می باشد مناسب تر است تا رویکرد کمّی.

3-1- فلسفه استراتژی نظریه داده بنیاد
نظریهپردازی داده بنیاد عبارت است از آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده ای به دست آید و نمایانگر آن پدیده است. به لحاظ مبانی معرفت شناسی در فلسفه علم می توان گفت که روش نظریه داده بنیاد مبتنی بر مبانی پارادایم تفسیری (و ساختارگرایی) بوده و در مقابل رویکرد اثبات گرایانه به تولید علم قرار دارد. بنابراین دخالت و درگیری پژوهشگر در موضوع تحقیق به مراتب بیشتر از رویکردهای کمّی است. مبنای منطقی این روش در تولید علم، به کارگیری شیوه «استقرایی» و برآمده از داده های کیفی است. این راهبرد پژوهشی نوعی روش شناسی عمومی برای تدوین تئوری هایی است که ریشه در داده های گردآوری و تحلیل شده به صورت نظام مند دارد. یعنی روند شکل گیری تئوری در این استراتژی حرکت از جزء به کل است. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر: «مفاهیم»، «مقولات (طبقه ها)»، و «گزاره های تئوریک (قضیه ها)» استوار است.
محقّقان در انجام پژوهش خود معمولاً هنگامی سراغ روش نظریه پردازی داده بنیاد می روند که نیازمند یک نظریه یا تبیین کلی (اجمالی) از یک فرآیند باشند. از آنجا که این نظریه، در دادهها «بنیان» دارد، نسبت به نظریهای که از مجموعه نظریههای موجود اقتباس شده است، تبیین بهتری ارائه میدهد؛ زیرا با موقعیت تناسب دارد و در عمل واقعاً کارآمد است، افراد موجود در یک محیط را در نظر گرفته و احساسات آنها را درک میکند و ممکن است همه پیچیدگیهایی را که واقعاً در فرآیند یافت میشود، نشان دهد. (Strauss & Corbin, 1998, p.64)

3-2- تعاریف و مفاهیم اصلی روش داده بنیاد
«نظریهپردازیدادهبنیاد»128، روشی پژوهشی برای علوم اجتماعی است که توسط بارنی گِلِیسِر129 (متولد 1930) و آنسِلم استِراوس130 (1996- 1916) تدوین شده است.131 آنها در کتاب معرّفی روش خود، با درهم آمیختن مکاتب بنیادی جامعهشناسی، «روش تطبیق مستمر132» را معرفی کردند. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و باعث شد که بسیاری از افراد در مورد روشهای پژوهش این کتاب بیشتر بیاموزند. در پاسخ، گلیسر و استراوس در کتابی پیشرو با عنوان «کشف نظریه دادهبنیاد133» مفاهیم پایه و کلیات روش ها و روالهای خود را تشریح کردند. در این کتاب «روش تطبیق مستمر» به عنوان «نظریهپردازی دادهبنیاد» نامیده شد. برای این استراتژی پژوهشی تعاریف متعددی از سوی پایه گذاران و پیروان ایشان ارائه شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شود: (دانایی فرد و دیگران، 1383، ص130)
• استراوس و کوربین (1990): «نوعی استراتژی کیفی است که برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده به صورت استقرایی، مجموعه ای نظام مند از داده ها (نظیر مصاحبه ها) و رویه ها را به کار می گیرد.»
• مارتین و ترنر (1986) و فرناندز (2004): «یک روششناسی استقرائی کشف نظریه است که این امکان را برای پژوهشگر فراهم میآورد تا گزارشی نظری از ویژگیهای عمومی موضوع، پرورش دهد؛ در حالی که به طور همزمان پایه این گزارش را در مشاهدات تجربی دادهها محکم میسازد.»
• کرِسوِل (2005): «روالی نظاممند و کیفی است، جهت تولید نظریهای که یک فرآیند، کنش، یا برهمکنش را درباره یک موضوع خردِ واقعی، در سطح مفهومی کلی تشریح کند .»

3-2-1- حساسیت نظری
حساسیت نظری به کیفیت شخصی محقق بستگی دارد و نشان گر آگاهی از ظرافت ها و معنی داده هاست. حساسیت نظری به این خصوصیات اطلاق می شود: بصیرت داشتن، مهارت داشتن در معنی دار نمودن داده ها، استعداد درک، و قدرت تجزیه کردن عناصر مربوط از عناصر نا مربوط. همه اینها در معنا و در سطح مفهومی صورت می گیرد نه در سطح واقعیت های ملموس. این حساسیت نظری است که فرد را قادر می سازد تا نظریه ای داده بنیاد ارائه دهد، که از نظر مفهومی غنی، و از انسجام مناسبی برخوردار باشد. وجود چنین حساسیتی در شخص موجب می شود این کار را سریع تر انجام دهد تا کسی که از چنین حساسیتی بری باشد. حساسیت نظری از چند منبع نشأت می گیرد: مطالعه «متون عام»، «متون تخصّصی»، «تجارب شخصی»، «تجارب حرفه ای» و درگیر بودن با «روند تحلیل» داده های تحقیق. (Price, 2010, p.411)

3-2-2- یادداشت نظری
در حین جمع آوری و تحلیل داده ها (کدگذاری) و مقایسه مستمر آنها، ایده هایی در خصوص مفاهیم، مقوله ها و روابط میان آنها در ذهن پژوهشگر شکل می گیرد. این نوع افکار از آغاز فرآیند پژوهش تا پایان آن در هر مواجه با داده های جدید، مفهوم سازی و مقوله بندی آنها به ذهن پژوهشگر خطور نموده و در تنظیم و بازنگری تئوری نقش اساسی دارند. به منظور بهره برداری از این ایده ها، آنها باید مستند و طبقه بندی گردند و معمولاً برای نامگذاری خلاقانه مفاهیم و ایجاد پیوندی منعطف میان آنها ابزار مؤثری محسوب می شوند. از آنجا که دانش انباشته شده در یادداشتهای نظری بر غنای تئوری می افزاید. بدون آن، تئوری پدید آمده نه تنها بدیع و نوآور نخواهد بود بلکه عمق نظری چندانی هم نخواهد داشت. (رودی 1387، ص113-112)
نمونه ای از یادداشت های نظری محقّق در طول تحقیق ضمن پیوست «ج» آمده است.
3-2-3- کفایت نظری
معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن فرآیند جمع آوری داده ها، «کفایت نظری» مقولهها یا نظریه است. کفایت نظری مرحله است که جمع آوری هرگونه داده کمکی به افزایش ویژگی ها و غنای یک مقوله نکند. به عبارت دیگر هیچ دادهی بیشتری یافت نمیشود که پژوهشگر به وسیله آن بتواند مقوله را رشد دهد. به موازاتی که پژوهشگر دادههای مشابه را به دفعات مشاهده میکند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده است …» بنابراین در روش دادهبنیاد، نمونهگیری توسط ظهور مفاهیم نو – و نه طرح پژوهش- به پیش می رود و توسط کفایت نظری – و نه طرح پژوهش- محدود میشود. (Price, 2010, p.416)
فرآیند تحقّق کفایت نظری در فصل چهارم و ذیل جدول شماره 4-56 با ذکر کامل تعداد کدهای باز، مفاهیم و نیز مقولات ظهور یافته و اصلاح شده در جریان کدگذاری مصاحبه ها ارائه شده است.

3-3- فرآیند تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد
در روش داده بنیاد هر چیزی که پژوهشگر را در حوزه مطالعه انتخابی اش، در شکل گیری مفاهیم به سمت خلق یک تئوری یاری می رساند، داده است. در این میان داده ها از مصاحبه و مشاهده تا گفت و شنودها، خاطرات، ملاقات ها، مقالات روزنامه ها و مجلات و حتی تأملات شخصی پژوهشگر را شامل می شود.

شکل شماره 3-1: فرآیندهای به هم وابسته جمعآوری، تنظیم و تحلیل دادهها در تدوین نظریه داده بنیاد
رکن اساسی در فرآیند تجزیه و تحلیل در روش داده بنیاد «کدگذاری» است. کدگذاری در نظریه پردازی داده بنیاد شکلی از تحلیل محتواست که در پی یافتن و مفهوم سازی موضوعات قابل بحثی است که در میان انبوه داده ها وجود دارند. (دانایی فرد 1384،

]]>