علمی

کیفیت فراگیر

مدیریت به معنی جدیدوامروزی اون دارای سابقه ای بیش ازیک قرن نیس که ان هم به دلیل انقلاب صنعتی وکسترش کارخانه جات وادارات،حاصل شده
میشه گفت که تاقبل ازقرن بیستم،مدیریت معمئل درسازمان هاغالباتحت تاثیرتجارب ومشاهدات فردی وغیرعلمی بود تااینکه درسال ۱۹۱۱تیلور باانتشارکتاب(اصول مدیریت علمی)موجب نهضت مدیریت علمی درمدیریت گردید
مهمترین موضوع موردتوجه درمدیریت علمی ،تاکیدبرمدیریت درسطح عملیاتی،مطالعه علمی عملیات به منظورتشخیص عوامل موثربرآن وکشف موثرترین روش انجام کاراست
تیلورمعتقدبودکه به مدداصول علمی میشه فعالیتای تولیدراتحت نظم درآورد وکارایی راافزایش داد
ایشون انگیزه کاررادردرجه اول ناشی ازسوق به درامد اقتصادی می دونست ودرواقع آدم رایک حیوان اقتصادی تصورمی کرد

اقتصاد

همزمان باتیلور،کسان دیگری که ازتجربه مدیریت درسازمانای بزرگ برخورداربودند،دریافتندکه اداره کردن سازمانهابامدیریت سطح عملیاتی کالامتفاوت انهامدیریت رافراگردهماهنگ سازی تلاش گروهی درجهت هدفهای گروهی تعریف کردنوبران شدندکه مدیریت رابرحسب کارکردهای مدیران:برنامه ریزی،سازماندهی،فرماندهی،هماهنگی وکنترل درردهای جور واجور سازمان توضیح بدن

برنامه ریزی

این رویکردبیش ازهمه مرحون تحقیقات (هنری فایول)می باشدکه بعدهااووطرفدارانش رو(مدیران اداری)خوندن
مطالعت هاثورن درکارخانه ووسترن الکتریک    نشون دادکه شرایط فیزیکی باعملکردکارکنان رابطه مستقیمی نداردوبرخلاف نظرمدیریت علمی ،پاداشهای اقتصادی به تنهایی باعث افزایش کارایی نهضت تموم عیار یتبدیل شد

اقتصادی

رویکردروابط انسانی عموما مرهون فعالیتای اولیه (التون مایو)و(ماری پارکرفالت)هستش
نهضت روابط انسانی براین عقیده بودکه احترام وشان آدم بایددرمحیط کاراحیاشود،هدفهای سازمان هابایددرجهت رفاه کارکنان موردتجدیدنظرقرارگیرد،درمدیریت وتصمیم گیری ازمشارکت گروهی افراداستفاده شه،باتغییردرساختارسازمان،امکان آزادی عمل وابتکاربه افرادداده شودتاکارآنان تلاش برانگیزورضایت بخش شده وبالاخره اهمیت وجایگاه گروه های غیررسمی درمحیط کار،به درستی شناخته شه
هردونهضت روابط انسانی ومدیریت علمی باوجودکمبودهای مخصوص به خودمشترکاازتوجه به ساختاراجتماعی سازمان،رابطه ان بامتغیرهای محیطی وروابط دوطرفه اجزای سازمان بایکدیگر،نقش نیازای کارکنان درانجام وظایف محوله ،اراده کردن،قدرت واختیار،ارتباطات وغیره غفلت  ورزیدند

اراده کردن

ادامه تحقیقات مدیریت واسه پاسخگویی به مسائل فوق موجب پیدایش جریان بزرگتری گردیدکه مجموعاتحت تسلط (علوم رفتاری)است وبه مکتب مدیرییت علمی جدید  معروفه
این مکتب باکاردانشمندانی نظیرهربرت سایمونوچستربارناردشروع شدودارای رویکردهای زیادی ازجمله تئوری سیستما،مدیریت اقتضایی،مدیریت مشارکتی،مدیریت مبتنی برهدف وغیره س
این نهضت می کوشدتابه جای استخراج اصول ثابتی که دراکثرسازمان هاصادقه ،توجه رو به پیچیدگیای سازمان به عنوان پیچیده ترین سیستم هابه ویژگیا،موقعیت هاوشرایط جور واجور مدیریت ورهبری وبه عوامل محیطی سازمان هاجلب کنه(علاقه بند،۱۳۷۵سیدعباس زاده،۱۳۸۰وعلاقه بند،۱۳۷۶)
سزانجام دردودهه اخیرتحولات اساسی ازجمله مشتری گرایی به جای تولیدگرایی،تاکیدبرکیفیت به جای کمیت،تاکیدبه آدم به جای ماشین وماده تاکیدبرگروه گرایی به جای فردگرایی وتاکیدبرسازمان افقی به جای عمودی،تاکیدبرمشارکت به جای جدایی وقسمت گرایی وغیره به وقوع پیوسته که مجموعه این تغییرات نگرشی واصولی دربنیانای اساسی مدیریت وضرورت رعایت انهادرمدیریت امروز،پدیده مدیریت کیفیت فراگیررابوجودآورداست که تاکیدآن برکیفیت پدیده های سازمانی وشعارآن(حق بامشتری)،هستش(کاشانی،۱۳۷۴)

 

 

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز

مدیریت کیفیت فراگیرمتوجه بازسازی سیستمای سازمان،بهبودمستمرفرایندها،توانمندکردن سازمان واسه رقابت باسازمانا پویااست
دراین رابرنامه بهبودکیفیت کامل بادنبال کردن نظم ترتیب خاص ایدرساختارتکنولوژی فرایندهای تولیدوخدمات وزمینهای پشتیبانی تغییروتحول لازم رو به وجودمی آورد
درهمه این تلاشا،فرهنگ سازمانی به عنوان بستراصلی تغییر سازمان موردتوجه قرارمی گیرد
دردنیای پیشرفته صنعتی بعضی وقتا قضاوتهای منفی درموردشکسست مربوط به مدیریت کیفیت فراگیرابرازشده که درحقیقت این شکست مربوط به مدیریت کیفیت گسترده نبوده بلکه دلیل اصلی این شکست رابایستی درتعهدمدیران
نبود توانایی سازمان درهضم فلسفه TQM،نبود صلاحیت بعضی ازمتخصصان که درخارج ازسازمان به کارگرفته شدن
کارکنان آموزش ندیده وخیلی ازعوامل دیگراست ازاینروپیشرفت تکنولوژی،انتظارات مراجعه کنندگان رابرای دریافت خدمات مناسب وبه موقع زیاد کرده وآنهاحاضربه پذیرش هرنوع خدمات وکارایی نیستن
اینجوری سازمانایی که قادربه تامین انتظارات مراجعه کنندگان خودنباشنندخودبه خود ازگردونه چرخشی امورات حذف خواهدشد
لذامدیریت کیفیت فراگیرمی تواندوسیله ای عالی واسه کمک  به تحولات موردنیازسازمان واسه پیشرفت قرن ۲۱بوده وبایستی این روش به صورت فراگیردرکلیه لایه های سازمان وبه طورمرتب جهت اجرای فرایندبهینه سازی مستمردرارائه خدمات اعمال گردیده وبرای پیشرفت واتصال کشورها،خاص
کشورای جهان سوم به طورمطلوب اعمال شه(کاظمی،۱۳۷۶)

[۱] -Fredric TayIor

۲- Scientific  management

[۳] – HenrY  Fayol