پایان نامه ها

مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، قانون مجازات

بند دوم: سنت معصومین 37
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها) 39
گفتار دوم: مبانی حقوقی 39
بند اول: قانون اساسی 39
الف) قانون اساسی مشروطیت 39
ب) قانون اساسی 1358 41
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت 41
بند دوم: قوانین عادی 42
الف) قانون مدنی 42
ب) قوانین دادرسی 44
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 44
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 45
ج) قوانین خاص 45
1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383 45
2- قانون تشکیل شرکت پست 45
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383 46
4- قانون تجارت الکترونیکی 47
5- لایحه حریم خصوصی 48
بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی 50
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 51
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی 51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصی 51
الف) مفهوم مسکن 51
ب) مفهوم مکان خصوصی 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی 54
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی 54
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد 55
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه 55
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه 56
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی 57
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی 58
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران 59
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 60
گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 62
بند اول: صدور مجوز قضایی 62
بند دوم: ضرورت بازرسی 65
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی 66
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی 67
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی 67
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی 68
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی 69
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی 69
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم 71
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی 72
بند اول: نظریه عدم اعتبار 72
بند دوم: نظریه تفصیلی 74
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب 75
بند دوم: قرار مجرمیت 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت 76
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی 77
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم 80
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل) 86
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری 88
بند سوم: لایحه حریم خصوصی 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی 91
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی 91
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی 92
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی 95
بند اول: در اسناد بین المللی 95
الف) اسناد جهانی حقوق بشر 95
ب) کنوانسیون های بین المللی 96
ج) اسناد منطقه ای 97
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 97
2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر 97
بند دوم: حقوق ایران 99
الف) در فضای واقعی 99
ب) در فضای سایبری 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی 105
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی 105
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی 107
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی 109
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی 112
گفتار اول: صدور مجوز قانونی 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسی 113
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری 115
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری 116
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری 117
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری 118
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی 119
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا 127
بند اول: نظریه اعتبار قرار 128
بند دوم: نظریه بطلان قرار 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت 129
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات 131
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 131
بند دوم: مجازات جرم 133
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم 134
بند اول: فضای واقعی 134
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی 135
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک) 137
ب) قانون جرایم رایانه‌ای 137
گفتار سو م: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات 137
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری 138
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات 139
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات 140
نتیجه گیری 142
فهرست منابع 149
چکیده انگلیسی 155
چکیده:
حقوق وآزادیهای فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بینالمللی استکه اسناد بینالمللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالحاجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرمانگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از اینرو این پایاننامه با عنوان “حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی” به بررسی این مسائل می پردازد. کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم مقدمه
الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادیهای افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.
ب) سوالات
1-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
ج) فرضیات
در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:
1- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.
2- حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی‌، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.
3- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بیاعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.
4- اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ه) روش تحقیق
مطالب موردنیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *