پایان نامه های روانشناسی

خرید و دانلود پایان نامه مدل اندازه گیری

و
پسرم علی
که همدم تنهایی های زندگی من است فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده 1

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله 4
1-2 اهمیّت و ضرورت تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 8
1-4 سؤالات تحقیق 9
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی 9 فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ تحقیق
2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان 13
2-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع در خارج از ایران
(پیشینه موضوعی) 13
2-1-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان 16
2-2 قسمت دوم : پیشینۀ تحقیق در ایران 30
2-2-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران
(پیشینه موضوعی) 30
2-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران 33
2-3 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق 40
2-3-1 همکاری دانشگاه و صنعت 40
2-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب 41
2-3-3 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران 42
2-3-4 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان 42
2-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی 45
2-3-6 ارتباط دانشگاهها با صنایع کوچک و متوسط 46
2-3-7 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی 47
2-3-8 ظهور دانشگاههای جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به نیازهای علمی بازار 49
2-3-9 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاهها و صنایع 50
2-3-10 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع 50
2-3-11 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش 50
2-3-12 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در
دانشگاههای هلند 51
2-3- 13 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور 51
2-3-14 همکاریهای علمی بینالمللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش
و فناوری صنعتی 52
2-3-15 اهداف آموزش عالی و ارتباط آن با اقتصاد بازار 52
2-3-16 اهمیت کارآیی بیرونی آموزش عالی در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی 52
2-3-17 روشهای تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت 53
2-3-18 انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط 56
2-3-19 پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی 57
2-3-20 تفاوتهای فرهنگی میان دانشگاه و صنعت 58
2-3-21 قوانین و مجموعه مبانی اخلاقی همکاری با صنعت 59
2-3-22 مالکیت فکری چیست؟ 60
2-3-23 اهمیّت مالکیت فکری در اقتصاد بازار 60
2-3-24 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاههای انگلستان 61
2-3-25 وضعیت مالکیت فکری در ایران 61
2-3-26 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی 62
2-3-27 اهداف تنظیم آییننامه مالکیت فکری در دانشگاه ها 62
2-3-28 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت 63
2-3-29 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت 63
2-3-30 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها 64
2-3-31 نقش واسطهها در ارتباط دانشگاه و صنعت 65
2-3-32 الگوی توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت 66
2-3-32-1 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه داخلی 66
2-3-32-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه خارجی 67
2-3-33 نقش واسطههای خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت 67
2-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت 67
2-3-35 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل 68
2-3-36 رویکردهای تعیین هزینه و قیمت گذاری خدمات دانشگاه به صنعت 70
2-3-37 توزیع درآمد حاصل از فعالیتهای ارتباط با صنعت 70
2-3-38 توزیع درآمد بدست آمده از تجاری کردن حق اختراعها و حق امتیازها 71
2-3-39 توزیع درآمد بدست آمده از هزینههای بالاسری(سربار) یا مازاد درآمد ایجاد شده 71
2-3-40 مدیریت کارکنان در ارتباط دانشگاه و صنعت 72
2-3-41 استخدام کارکنان و مدیریت منابع انسانی 73
2-3-42 مدل ها و انواع پاداشها 74
2-3-42-1 پاداشهای مالی 75
2-3-42-2 ارتقاء 75
2-3-42-3 پاداشهای غیرمالی 76
2-3-43 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکتهای انشعابی دانشگاهی 76
2-3-44 مقیاسی برای ارزیابی جهتگیری کارآفرینی در دانشگاهها 77
2-3-45 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی 78
2-3-46 کارآفرینی 79
2-3-47 اجزای نظام ملی نوآوری 80
2-3-48 بنیانهای اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامههای تحقیقاتی دانشگاهی بر نوآوری 81
2-3-49 پارکهای علمی، حلقه ضروری زنجیرۀ نوآوری در صنعت و بازار 82
2-3-50 نقش پارکهای علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد آن در اقتصاد 83
2-3-51 پارکهای تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاهها و صنایع 85
2-3-52 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران 86
2-3-53 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و صنعت
در انگلستان 87
2-3-54 پیشنیازهای توسعه علمی در ایران 88
2-3-55 دانستنیهای ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و صنعت 88
2-3-56 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری 91
2-3-57 تجاری سازی تحقیقات و اهمیّت آن 92
2-3-58 روشهای تجاری سازی 92
2-3-59 مراحل تجاری سازی تحقیق 93
2-3-60 چالشها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات 94
2-3-61 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهشها 96
2-3-62 بررسیهای مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت 98
2-3-63 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژهها در تعامل میان دانشگاه و صنعت 100
2-3-64 انتخاب پروژه تحقیقاتی مناسب، تسریع در تجاری شدن یافتههای پژوهش 101
2-3-65 ارزیابی پتانسیل تجاری- چک لیست امتیازبندی پروژه ها در اولویت بندی تجاری شدن
تحقیقات دانشگاهی 101
2-3-66 اصول پیش نیاز تجاری سازی تحقیقات در آمریکای شمالی 101
2-3-67 عوامل عمده کلیدی قابل توجه در تجاری شدن یافته های پژوهشی در صنعت 103
2-3-68 روشهای پیشبینی فروش در تجاری شدن یافته های پژوهش 105
2-3-68-1 روش های کیفی پیش بینی فروش 105
2-3-68-2 روشهای کمّی پیشبینی فروش 105
2-3-69 نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی 110
2-3-70 دسته بندی دانشگاهها براساس انجام پروژههای مشترک با صنایع 111
2-3-71 چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاریسازی تحقیق ترغیب میکند؟ 113
2-3-72 آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج
می گردد؟ 114
2-3-73 مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین 117
2-4 ابعاد و مؤلفهای مستخرجه از مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق 118
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق 123
3-2 جامعه آماری 123
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه 123
3-4 ابزار گردآوری دادهها و روایی و اعتبار 128
3-4-1 مصاحبه 129
3-4-2 طراحی و ارزیابی پرسشنامه 129
3-5 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 131
3-6 مراحل اجرایی تحقیق 132 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان 134
4-1-1 سطح تحصیلات 135
4-1-2 سال های خدمت 136
4-1-3 وضعیت متغیرهای تحقیق 137
4-1-3-1 وضعیت متغیر عوامل ساختاری 138
4-1-3-2 وضعیت متغیر عوامل فرهنگی – اجتماعی 139
4-1-3-3 وضعیت متغیر عوامل آموزشی 140
4-1-3-4 وضعیت متغیر عوامل مدیریتی 141
4-1-3-5 وضعیت متغیر عوامل مالی 142
4-1-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق 143
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤالات تحقیق 144
4-2-1 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال اوّل تحقیق 144
4-2-1-1 تحلیل عاملی اکتشافی 144
4-2-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال دوّم تحقیق 155
4-2-2-1 تحلیل عاملی تأییدی 155
4-2-3 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال سوّم تحقیق 168
4-2-4 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال چهارم تحقیق 169
4-2-5 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال پنجم تحقیق 173 فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری
5-1 جمع بندی 177
5-2 یافته های تحقیق و ارائه مدل 178
5-2-1 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال اوّل 178
5-2-2 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال دوّم تحقیق 181
5-2-3 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال سوّم تحقیق 184
5-2-4 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال چهارم تحقیق 186
5-2-5 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال پنجم تحقیق 187
5-3 یافته های جانبی تحقیق 188
5-3-1 سطح تحصیلات 189
5-3-2 سال های خدمت 189
5-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق 190
5-3-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق 191
5-4 بحث و تفسیر یافته های تحقیق و ارائه مدل نهایی 192
5-4-1 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی اوّل 192
5-4-2 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی دوّم 198
5-4-3 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی سوّم 216
5-4-4 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی چهارم 218
5-4-5 بحث و تفسیر یافته های سؤال پژوهشی پنجم 224
5-5 تفسیر یافته های جانبی پژوهش 226
5-5-1 سطح تحصیلات 226
5-5-2 سال های خدمت 227
5-5-3 وضعیت متغیرهای تحقیق 227
5-5-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق 229
5-6 نتیجه گیری 231
5-7 محدودیت های تحقیق 236
5-8 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق 236
5-9 توصیه های کاربردی 238
5-10 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 241 منابع و مآخذ
منابع فارسی 244
منابع انگلیسی 250
ضمائم 254
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 : ارزشهای سنتی و ارزشهای تجاری دانشگاهی 16
جدول 2-2 : رابطۀ تحقیقاتی دانشگاه ها و صنایع 31
جدول 2-3 : مکانیسمهای ارتباطی دسته اول در دانشگاه های ایران 32
جدول 2-4 : مکانیسمهای اثربخش ارتباط دانشگاه و صنایع 32
جدول 2-5 : فرآیند یادگیری و منافع از ارتباط با دانشگاهها 43
جدول 2-6 : تناسب ارزیابی شرکتها در منافع (متوسط، خوب و مهم) 44
جدول 2-7 : مقایسه نگرش دانشگاه به تحقیق و نگرش صنعت به تحقیق 58
جدول 2-8 : سهامداران اصلی در انتقال دانش علمی 110
جدول 2-9 : روابط میان دانشگاهها و پروژههای مشترک با صنعت 111
جدول 2-10 : روند تئوریها برای تشریح فرآیند همکاری زایشی(انشعابی) دانشگاه با صنعت 112
جدول 2-11 : مولفههای استخراج شده از ادبیات تحقیق 119
جدول 3-1 : لیست نمونه دانشگاه های منتخب 125
جدول 3-2 : لیست نمونه صنایع انتخاب شده 126
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 135
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سال های خدمت 136
جدول 4-3 : آماره های یک نمونه ای عوامل ساختاری 138
جدول 4-4 : آزمون تک نمونه ای عوامل ساختاری 138
جدول 4-5 : آماره های تک نمونه ای عوامل فرهنگی – اجتماعی 138
جدول 4-6 : آزمون تک نمونه ای عوامل فرهنگی – اجتماعی 140
جدول 4-7 : آماره های یک نمونه ای عوامل آموزشی 140
جدول 4-8 : آزمون یک نمونه ای عوامل آموزشی 141
جدول 4-9 : آماره های یک نمونه ای عوامل مدیریتی 141
جدول 4-10 : آزمون یک نمونه ای عوامل مدیریتی 142
جدول 4-11 : آماره های یک نمونه ای عوامل مالی 142
جدول 4-12 : آزمون یک نمونه ای عوامل مالی 143
جدول 4-13 : آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت 146
جدول 4-14 : جدول اشتراکات 147
جدول 4-15 : جدول کل واریانس تبیین شده 149
جدول 4-16 : ماتریس چرخش یافته عاملی متغیرهای مستقل 150
جدول4-17 : آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت 151
جدول 4-18 : جدول اشتراکات جامعه صنعت 152
جدول 4-19 : جدول کل واریانس تبیین شده 153
جدول 4-20 : ماتریس چرخش یافته (واریماکس) عاملی متغیرهای مستقل 154
جدول 4-21 : شاخص های برازش مدل 175
جدول 5-1 : شاخص های برازش مدل 188
جدول 5-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 189
جدول 5-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سال های خدمت 189
جدول 5-4 : میزان اهمیّت و رتبه بندی شاخص های مؤثر در جامعه دانشگاهی بر حسب ضریب
استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوّم 204
جدول 5-5 : میزان اهمیّت و رتبه بندی شاخص های مؤثر در جامعه صنعت بر حسب ضریب
استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوّم 210
جدول 5-1 : شاخص های برازش مدل 225
جدول 5-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 226
جدول 5-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سال های خدمت 227
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 : مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه – صنعت – دولت 14
شکل 2-2 : چرخۀ تحقیقات از دانشگاه تا صنعت 85
شکل 2-3 : انگیزش علمی و اشتغال تجاری: یک چارچوب مفهومی 114
شکل 4-3 : نمودار راداری متغیرهای تحقیق 143
شکل 4-1 : مدل اندازه گیری مرتبه اوّل مولفه های دانشگاه در حالت تخمین استاندارد 157
شکل 4-2 : مدل اندازه گیری مرتبه اوّل مولفه های دانشگاه در حالت اعداد معناداری 158
شکل 4-3 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های دانشگاه در حالت تخمین استاندارد 160
شکل 4-4 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های دانشگاه در حالت اعداد معناداری 161
شکل 4-5 : مدل اندازه گیری مرتبه اوّل مؤلفه های صنعت در حالت تخمین استاندارد 163
شکل 4-6 : مدل اندازه گیری مرتبه اوّل مؤلفه های صنعت در حالت اعداد معناداری 164
شکل 4-7 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های صنعت در حالت تخمین استاندارد 166
شکل 4-8 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های صنعت در حالت اعداد معناداری 167
شکل 4-9 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های دانشگاه در حالت تخمین استاندارد 170
شکل 4-10 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های صنعت در حالت تخمین استاندارد 171
شکل 4-11 : شکل کلی مؤلفه های مدیریت آموزش عالی مؤثر برروابط میان صنعت ودانشگاه 172
شکل 4-12 : مدل اولیه استخراج شده از تحقیق 173
شکل 5-1 : شکل کلی مؤلفه های مدیریت آموزش عالی مؤثر بر روابط میان صنعت و دانشگاه 186
شکل 5-2 : مدل اولیه استخراج شده از تحقیق 187
شکل 5-3 : نمودار راداری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………….. 230 و 192
شکل 5-4 : مدل اندازه گیری مرتبه دوّم مؤلفه های دانشگاه در حالت]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *