دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره حوزه های آبریز، پیش بینی تقاضا

[do_widget id=kl-erq-2]

بازگشت سرمایه، دسترسی داشتن به وسائل حمل و نقل و هزینه آن، مالیات بر سود، ظرفیت مورد نیاز، و پیش بینی تقاضا
کنترل آلودگی، سازگاری با قوانین، زیبا شناختی، میزان در معرض خطر قرار گرفتن عموم، میزان پذیرش عموم مردم، و وضعیت تغییرات زیست محیطی.
شبکه جاده ای، هزینه های به کار گیری نیروی انسانی، و مناطق دور از دسترس.
هزینه های ثابت و کیفیت زندگی.
از نظر ایشان، از جمله فاکتورهایی که باید در مکان یابی مورد توجه قرار گیرند: نیروی انسانی در دسترس، دسترسی به مکان مورد نظر، نزدیکی به بازار، ملاحظات زیست محیطی، میزان کیفیت و عرضه ی نیروی انسانی و دسترسی به یوتیلیتی است، که نشان میدهد در دنیای امروز تنها مدل هایی که به مینیمم کردن هزینه می پردازند کافی بنظر نمی رسند. و به گفته Lynch، کیفیت نیروی انسانی و عرضه ی آن، و کیفیت زندگی (Quality of Life) مهم ترین فاکتورهای موثر در تصمیمات مکان یابی هستند. Schmenner در تحقیقات خود نشان داد که بیشتر عوامل ملموس در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرند (Lee و همکاران،1981). هم چنین رضایی طی پژوهش خود نزدیکی به شبکه راهها و خطوط راه آهن، نزدیکی به تاسیسات عمومی از قبیل خطوط انتقال نیرو، وجود آب، قرارگیری در انتهای حوزه های آبریز، جهت باد و منابع معدنی را به عنوان فاکتورهای عمومی مکان یابی مراکز صنعتی نام برد (رضایی،1384).
2-7 معرفی برنامه ریزی تسهیلات
می توان تسهیلات را به دو دسته عمومی مانند آمبولانس ها، کلینیک ها، مدارس و … و تسهیلات خصوصی مانند مراکز صنعتی، بانک ها، مراکز خرده فروشی و نظیر اینها تقسیم کرد (Revelle و Eiselt، 2005). برنامه ریزی تسهیلات دو بخش عمده طراحی و جایابی را شامل می شودکه مهم ترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی و بخش های دیگر آن، حمل و نقل و طراحی ساختمان و تاسیسات است. در مکان یابی تسهیلات، منظور از تسهیلات، هر مجموعه شامل کارخانه، دانشگاه، بیمارستان و … است. در جایابی ما به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی موثرند، از جمله نزدیکی به جاده های اصلی، بازار مصرف، منبع تامین مواد اولیه، در دسترس بودن نیرو انسانی مورد نیاز، شرایط محیطی، امکان توسعه، مقررات و قوانین دولتی و … (بشیری،1388).
2-7-1 دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات
مسائل برنامه ریزی تسهیلات به چهار دسته عمده مکان یابی، مسیریابی، تخصیص و طراحی تقسیم می شوند. با ترکیب این مولفه ها مسائل مکان یابی- مسیریابی، مسائل مکان یابی- تخصیص به دست می آید.
برنامه ریزی تسهیلات
برنامه ریزی تسهیلات
تخصیص
تخصیص
مکان یابی
مکان یابی
مسیر یابی
مسیر یابی
طراحی
طراحی
مکان یابی- تخصیص
مکان یابی- تخصیص
مکان یابی- مسیریابی
]]>