دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع، مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع

2-2)مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………..13 [do_widget id=kl-erq-2]
1-2-2)ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………13
2-2-2)سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………..17 3-2-2)نسبت های نقدینگی…………………………………………………………………………………23
4-2-2)گردش وجوه نقد عملیاتی……………………………………………………………………….25
3-2) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………26
1-3-2) مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………..26
2-3-2) مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………….34
4-2) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………….49
1-3) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..50
2-3) روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………….51
4-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………51
5-3) روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………….52
6-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق …………………………………………………………………..52
7-3) روش های آماری…………………………………………………………………………………..53
8-3) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: یافته های تحقیق…………………………………………………………………………56
1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..57
2-4) توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………..57
3-4) توصیف داده ها………………………………………………………………………………….60
4-4) تحلیل پیش فرض ها………………………………………………………………………….62
5-4) تحلیل روابط بین متغیرها………………………………………………………………….76
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………88
1-5) مقدمه……………………………………………………………………………………………….89
2-5) خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………..89
]]>