دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمانت اجرای مدنی

[do_widget id=kl-erq-2]

چکیده
شناخت حقوق راجع به نرمافزارهای رایانهای و سیستمی که قانونگذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راهگشای حمایت گسترده از این حقوق نوین میباشد. از این رو بر آن شدیم که سیستم حمایتی از این حقوق را در مقایسه با حقوق سایر آثار ادبی و هنری به دلیل شباهتهای زیاد و تفاوتهای بنیادین مورد بررسی قرار دهیم.
در حقوق ایران منابعی وجود دارد که هر دوی این سیستمها را مورد بررسی قرار داده است اما تحقیقی که بطور جامع به بررسی ویژگی حمایت از نرمافزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بپردازد نداشتیم بنابراین سعی شد که ضرورت وجود کامپیوتر و رابطهی بین قواعد حمایتی از این دو حقوق و شباهتها و تفاوتهای بین آنها بررسی شود و با این فرضیه که وجود کامپیوتر برای استفاده از نرمافزار نظامی جداگانه را میطلبد و شباهت بین آثار موجب میشود که قواعد شباهتی باهم داشته باشند، از فرضیههای این پایاننامه است.
در این پایاننامه ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته شده و سپس با روشن شدن این که نرمافزارها و سایر آثار ادبی و هنری چه ویژگیهایی دارند بررسی مقایسهای بین آنها صورت گرفت.
با این که نرمافزارهای رایانهای از خانواده آثار ادبی و هنری میباشند اما ویژگیهای خاص آنها حمایت ویژه و خاص منطبق با شرایط روز و جامعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات را طلب میکند.
نرمافزارهای رایانهای به دلیل ماهیت خاص و ویژهای که دارند و ویژگیهایی نظیر ضرورت استفاده از کامپیوتر و بهکارگیری نرمافزار، ماهیت عمدتا” کاربردی نرمافزار و امکان حمایت دوگانه از نرمافزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع، حمایت خاص را طلب میکنند. پیشنهاد میشود قانونگذار ایران با مراجعه به قوانین اروپایی که به صورت کامل در این زمینه وضع شدهاند مستثنیات بیشتری را در مورد استفاده از نرمافزارها برگزیند، حقوق معنوی در نرمافزارها را جدیترگرفته و سرعت را جایگزین بروکراسی اداری در ثبت نرمافزار کند و ضمانت اجرای مدنی برای ناقضان نرمافزار (اشخاص حقوقی) برگزیند.
فهرست اجمالی :
علائم اختصاری 3
مقدمه 4
بخش اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری و نرم افزار 8
فصل اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری 9
گفتار اول – تعریف آثار ادبی و هنری 10
گفتار دوم – مصادیق آثار ادبی و هنری 13
فصل دوم – مفهوم و انواع نرم افزارها 19
گفتار اول – تعریف نرم افزار و تفکیک از آثار مشابه 20
گفتار دوم – انواع نرم افزارها 30
بخش دوم – وجوه افتراق و اشتراک بین آثار ادبی ، هنری و نرم افزار 38
فصل اول – وجوه اشتراک 39 گفتار اول – ماهیت عمدتا نوشتاری نرم افزارها 40
گفتار دوم – کاربرد غیر صنعتی نرم افزار 46
گفتار سوم – ضرورت شرط اصالت در نرم افزارها 47
گفتار چهارم – عدم توجه به ویژگی های اثر 49
گفتار پنجم – خارج بودن فکر از شمول حمایت 50
فصل دوم – وجوه افتراق 52
گفتار اول – ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار 53
گفتار دوم – ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار 54
گفتار سوم – امکان حمایت دوگانه ازنرم افزار ( اثرادبی واختراع ) 55
]]>