دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موضوع :مقاله دربارهعنوان :

دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PJ26, PJ127
7
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PJ97, PJ98, PJ26
8
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PJ19, PJ20, PJ27, PJ78, PJ93, PJ94, PJ99, PJ100, PJ103, PJ54, PJ76, PJ75
9
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PJ64, PJ108, PJ122
10
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PJ125
11
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PJ71, PJ72, PJ77
12
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PJ83, PJ84, PJ86, PJ90, PJ91, PJ92
13
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PJ29, PJ30, PJ31, PJ32
14
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PJ45, PJ104
15
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PJ79, PJ82
16
تدوین مطلوب، اجرای ناموفق
PJ3, PJ4
17
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PJ112, PJ119, PJ120, PJ121, PJ129, PJ128
18
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی
PJ124, PJ119, PJ122, PJ129
19
به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی
PJ85
20
پرهیز از کنش‌های احساسی
PJ109, PJ114, PJ126
21
نظارت ضعیف سازمان ملل متحد
PJ60, PJ61, PJ75
22
سیاست بودجه‌ای یک در هزار
PJ103
23
اهمیت استقلال مالی محیط زیست
PJ54, PJ19, PJ20, PJ78, PJ94
24
ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی
PJ14
25
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PJ45, PJ5, PJ2, PJ13, PJ22, PJ23, PJ24, PJ25, PJ39, PJ40, PJ46, PJ105, PJ106, PJ128, PJ130
26
شمول محیط زیست ذیل توسعه پایدار
PJ6, PJ7, PJ10, PJ11, PJ80, PJ95
27
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PJ96, PJ110, PJ10, PJ11, PJ80, PJ95
28
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PJ63, PJ70, PJ101, PJ102
29
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PJ101, PJ102, PJ105
30
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PJ66, PJ9
31
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PJ12, PJ49, PJ50, PJ52, PJ55, PJ67, PJ68, PJ69
32
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PJ9, PJ52, PJ67, PJ51, PJ56
33
مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شورا
PJ41, PJ42, PJ43, PJ44, PJ130
34
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PJ57, PJ58, PJ59, PJ62, PJ73, PJ74, PJ75, PJ76, PJ55, PJ63
35
تعلیم و تربیت مدرسه‌ای
PJ117, PJ118, PJ116
36
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PJ2, PJ6, PJ7
37
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PJ34, PJ35, PJ38
38
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PJ83, PJ84, PJ86
39
تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی
PJ117, PJ118
40
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PJ104
41
اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز
PJ108, PJ128, PJ107, PJ111, PJ113, PJ123
42
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PJ17, PJ18, PJ28
43
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PJ36, PJ37, PJ127
44
رویکرد جزئی- تدریجی (قیاسی) تدوین
PJ33, PJ53
45
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PJ33
46
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PJ59, PJ62
47
ضرورت برنامه ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمان
PJ27, PJ28
48
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PJ68, PJ69
49
ضرورت تدبیر سازمان برای هماهنگی و نظارت فراقوه‌ای
PJ33, PJ5, PJ13
50
اولویت حلّ مسائل سازمانی بر مسائل زیست محیطی
PJ27, PJ28
51
پراکندگی شدید بازیگران مسئله آلودگی هوا
PJ15, PJ16, PJ21
52
ضرورت تقویت یگان حفاظتی زیستگاه‌‌های کشور
PJ87, PJ88, PJ89

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، «مفاهیم جدید» ظهور یافته در مصاحبه دهم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت2 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت. در نتیجه این مصاحبه مقوله جدیدی ظهور نیافت، ضمن آنکه عنوان دو مورد از مفاهیم نیز اصلاح شد. (مفهوم «نظارت ضعیف سازمان ملل متّحد» » عنوان جدید: «اهمیت شأن نظارتی سازمان ملل متّحد» و مفهوم «اهمیت مشارکت مردمی سبز» عنوان جدید: «اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز»)
جدول4-35: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه J
عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فناوری و امکانات زیست‌محیطی
آسیب فناوری سنتی در بهره‌برداری

ضرورت همگامی با فناوری روز

ضرورت تقویت یگان حفاظتی زیستگاه‌‌های کشور

عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی

حساسیت ملی زیست‌محیطی

بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی

اهمیت سیاست‌پژوهی زیست‌محیطی

تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی

پراکندگی شدید بازیگران مسئله آلودگی هوا

4-1-11- مطالعه مورد یازدهم (K)
مصاحبه شونده: (نایب رئیس کمیته ملّی توسعه پایدار و عضو هیئت علمی دانشگاه)
جدول 4-36: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد K
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PK1
در برنامه‌ریزی توسعه پایدار، مراحل برنامه‌ریزی را به سه مرحله «پیش از برنامه‌ریزی» (preplanning)،
اهمیت فراهم شدن مقدّمات برنامه‌ریزی
PK2
«برنامه‌ریزی» (planning)، «پس از برنامه‌ریزی» (post planning) تقسیم می‌کنیم.
اهمیت نظارت پس از برنامه‌ریزی
PK3
در مرحله نخست باید به این بپردازیم که چه کسی باید برنامه‌ بریزد و با چه ساختاری؟
تعیین نقش سیاستگذاران در مرحله اول
PK4
پاسخ به این سؤال هم از مطالعه وضع موجود کشور و هم نظامات برنامه‌ریزی سایر کشورها قابل استخراج است.
امکان بهره‌برداری از تجارب سایر کشورها
PK5
به عنوان مثال چه بازیگرانی وجود دارد و با چه نقشی؟
اهمیت تعیین بازیگران و نقش هر کدام از آنها
PK6
بین مجلس و دولت چه ارتباطی وجود دارد؟
اهمیت تعیین شیوه ارتباط دولت و مجلس
PK7
ما در قانون اساسی کشور ساختار برنامه‌ریزی کلان کشور را مشخص کرده‌ایم اما در زمینه توسعه پایدار در حال حاضر ابهاماتی در ساختارها و نقش‌ها وجود دارد
وجود ابهامات در ساختار و نقش بازیگران عرصه توسعه پایدار
PK8
که برطرف شدن آنها پیش از ورود به مرحله دوم یعنی «برنامه‌ریزی» باید اتفاق بیافتد.
ضرورت برطرف شدن ابهام، پیش از تدوین
PK9
به عنوان مثال ممکن است دولت بگوید برنامه‌ای را به دلایلی درست نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم همانطور که در برنامه چهارم توسعه این اتفاق روی داد.
عدم شفافیت نقش‌ها، کمرنگ شدن پاسخگویی
PK10
اینها باید پیش از برنامه‌‌ریزی زیست‌محیطی و توسعه پایدار مشخص شود که نقش دولت،‌ نقش مجلس، نقش سازمان حفاظت محیط زیست، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
اهمیت تعیین نقش هر کدام از بازیگران
PK11
در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول تدوین سند ملّی محیط زیست شده است.
نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند ملی
PK12
بنابراین می‌شود یک چک لیستی تدوین کرد و تمامی بازیگرانی که مکلّف به برنامه‌ریزی هستند به همراه نقششان شفاف و مشخص شود.
اهمیت تعیین بازیگران و نقش هر کدام از آنها
PK13
متأسفانه در این زمینه خلاء داریم و نیازمند بحث جدّی هست.
ابهام در بازیگران و نقش‌ها
PK14
الان هم موضوع احیای سازمان برنامه مطرح شده است باز این سؤال مطرح است که آیا این برنامه‌ریزی‌ها باید به صورت وضع قبلی (محلّی و استانی) صورت پذیرد و سپس بر اساس برنامه‌های محلّی بودجه اختصاص یابد و یا اینکه این سازمان تمرکز کند بر روی سیاست‌های کلان و مکانیسم‌های اجرای آن؟
ابهام در شیوه راهبردی برنامه‌ریزی (متمرکز یا غیر متمرکز)
PK15
ما تنها چیزی که در مرحله پیش از برنامه‌ریزی داشته‌ایم موضوع سند چشم‌انداز؛
سند چشم‌انداز، یک سند بالادستی حاکم
PK16
و برنامه‌های توسعه بوده است
برنامه‌های توسعه، سند بالادستی حاکم
PK17
که آنها هم در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
مشکلات موجود در مورد اسناد بالادستی حاکم
PK18
در این مرحله باید به اندازه کافی محکم‌کاری انجام دهیم تا در مراحل بعد مشکلات کمتری را شاهد باشیم.
ضرورت شفاف شدن ابهامات پیش از ورود به مرحله برنامه‌ریزی
PK19
اما در مورد مرحله دوم یعنی «برنامه‌ریزی» در کشور ما کارهای زیادی صورت گرفته است.
سابقه بالای برنامه‌ریزی
PK20
از سال 1327 که برنامه‌ریزی در ایران آغاز شده است، دو دوره آن هفت ساله بوده است، بعد از آن پنج ساله شد و چند دوره هم در آن وقفه ایجاد شد.
سیر تاریخی برنامه‌ریزی
PK21
در این مرحله هنر اجرا و مدیران،‌ مشارکت مردم، استان‌ها و تصمیم‌گیران حائز اهمیت است که شانس موفقیت برنامه‌ را افزایش می‌دهد
برنامه‌ریزی مشارکتی، افزایش ضریب موفقیت
PK22
که در دولت قبل تقریباً موضوع برنامه‌ریزی متمرکز را حذف کردند و به برنامه‌ریزی در محل روی آوردند که برای خود الگویی است
اتخاذ الگوی برنامه‌ریزی در محل دولت قبل
PK23
اما در اجرا زیاد موفق نشان نداد.
عدم موفقیت زیاد الگوی برنامه‌ریزی در محل
PK24
بنابراین در این مرحله نیز چگونگی انجام برنامه‌ریزی حائز اهمیت است.
اهمیت تعیین شیوه راهبردی برنامه‌ریزی
PK25
به عنوان مثال اینکه چرا ما فقط محدود به برنامه‌ریزی سرزمینی (فقط در داخل کشور خودمان) شده‌ایم.
عدم مطلوبیت تأکید محض بر برنامه‌ریزی سرزمینی
PK26
می‌توان شیوه‌های فراسرزمینی را نیز مورد مطالعه قرار داد.
امکان اتخاذ شیوه‌های فراسرزمینی برنامه‌ریزی
PK27
ممکن است ما با کشورهای همسایه دارای الگوهای مشترکی باشیم که در برنامه‌ریزی ما مفید واقع شود.
امکان استفاده از تجارب کشورهای همسایه
PK28
در قسمت سوم یعنی اجرا نیز می‌توان گفت، منابع مالی،
اهمیت منابع مالی در اجرا
PK29
منابع انسانی،
منابع انسانی در اجرا
PK30
ساختار و شیوه اجرا اهمیت فراوانی دارد.
اهمیت ساختار در اجرا
PK31
در برخی موارد، تدوین قانون به موقع صورت نگرفته است و در اجرا به مشکلات برخورد کرده بودیم
ضرورت تدوین بهنگام
PK32
یا اینکه منابع مالی مناسب را در تدوین برنامه لحاظ نکرده بودیم و در اجرا با افزایش قیمت‌ها و مشکل بوجود آمده بود.
ضرورت برآورد دقیق منابع مالی
PK33
نکته اساسی در مورد قوانین و برنامه‌ریزی آن است که ما باید مؤلفه انعطاف پذیری را لحاظ کنیم.
توجه به اصل انعطاف‌پذیری
PK34
بخصوص این مؤلفه در کشورهایی نظیر کشور ما که با تغییرات زیادی همراه هستند، مهم است.
انعطاف‌پذیری، اصل مهم با توجه به شرایط کشور
PK35
قانون توسط مجلس تدوین و تصویب می‌شود و دولت در حوزه آیین‌نامه‌ها که در راستای همان قوانین مصوّب است وارد می‌شود.
حوزه اختیار دولت در تدوین ذیل قوانین
PK36
حال در مورد آیین‌نامه‌هایی که هیئت وزیران تدوین می‌کند نکته‌ای که مهم است، تفاهم و توافق وزارتخانه‌های مختلف است.
اصل تفاهم و توافق در تدوین
PK37
ممکن است آن آیین‌نامه در هیئت وزیران تصویب شود ولی به عنوان مثال وزارتخانه جهاد کشاورزی یا وزارتخانه دیگری موافق نباشد ولی کوتاه بیاید.
امکان تصویب به صورت غیر اجماعی
PK38
این آیین‌نامه در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود چرا که تفاهم همه را نداشته است
عدم اجماع، موجب بروز مشکل در مرحله اجرا
PK39
و در واقع باید به سراغ راهکارهای بُرد-بُرد میان وزارتخانه‌های مختلف رفت.
سیاست برد- برد در مرحله تدوین
PK40
بنابراین تفاهم همه بازیگران دولت و در واقع تفاهم ملّی است که مشکلات اجرا را می‌کاهد.
اهمیت تفاهم ملّی
PK41
ما یک محیط زیست سنّتی در کشور داریم که خاستگاه آن موضوعات منابع طبیعی است
سنتی بودن محیط زیست در کشور
PK42
که بیشتر مباحث تنوع زیستی و حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی را مورد توجه قرار می‌داده است
تمرکز محیط زیست بر منابع طبیعی
PK43
که حدود 15 تا 20 سال است در دنیا مفهوم آن تغییر پیدا کرده و مفهوم «توسعه پایدار» طرح شده است.
تغییر مفهومی و ارتقاء به مفهوم توسعه پایدار
PK44
توسعه پایدار فراتر از یک وزارتخانه است.
فرابخشی بودن مفهوم توسعه پایدار
PK45
در این نوع نگرش محیط زیست در انتهای فرآیند نیست که وقتی مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی بوجود آمد، برای آنها چاره‌اندیشی کند.
غیرمنفعل بودن محیط زیست در بستر مفهوم توسعه پایدار
PK46
محیط زیست باید بیاید ابتدای فرآیند و در قالب مفهوم توسعه پایدار موضوعات را بررسی کند
فعال بودن محیط زیست در مفهوم توسعه پایدار
PK47
بنابراین حل مسائل توسعه پایدار ممکن است خارج از حیطه سازمان محیط زیست باشد
توسعه پایدار،‌ فراتر از سازمان محیط زیست
PK48
و تنها چیزی که در اختیار آن باقی می‌ماند حفظ منابع طبیعی و زیست‌گاه‌ها است.
منابع طبیعی، محور فعالیت محیط زیست
PK49
در برخی کشورها محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شده است و در برخی کشورهای دیگر تشکیلات توسعه پایدار دارند به عنوان مثال در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
الگوهای ساختاری متنوع برای محیط زیست
PK50
در سازمان ملل نیز توسعه پایدار به یک مجمع عمومی با عضویت تمامی اعضاء سازمان ملل ارتقاء پیدا کرده است.
ارتقاء جایگاه توسعه پایدار در ساختار سازمان ملل
PK51
پیش‌تر به صورت یک کمیته محدود بود که سازمان ملل به دلیل درک

]]>