دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

368ـ بینش، تقی. “رنگ”. فرهنگ خراسان. س2. ش8 . اردیبهشت 1338، ص 17ـ18.
انواع کلمه برای بیان رنگ؛ همانندی مستقر در کلمات مختوم به (ی)؛ قهوه ای (رنگ، طعم، بو)؛ گون و فام برای بیان رنگ در گذشته.
369ـ ــــــ . “لهجه مشهدی”، در: نامه مینوی، مجموعه سی وهشت گفتار در ادب و فرهنگ ایران. زیرنظر حبیب یغمایی و ایرج افشار، با همکاری محمد روشن. تهران: سنایی، [بی تا]، ص 60ـ76.
چند نکته دستوری در لهجه مشهدی؛ …
370ـ بیهقی، حسین علی. “سبک و سیاق غزلیات عطار”، در: از شمار دو چشم… یادنامه استاد احمد احمدی بیرجندی. به کوشش مرکز خراسان شناسی، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی، 1377، ص 123ـ144.
ویژگی های زبانی؛ ویژگی های ادبی.
371ـ پارسادانیان، ورژ. “نگاهی به روند تحول و تکامل واژگان زبان دری معاصر”. سخن عشق. س5. ش 2. پیاپی 17. بهار 1382، ص؟.*
372ـ پارسی، افشین. “پژوهشی در یک گونه غیررسمی زبان فارسی”. [نقد کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی، اثر مهدی سمایی]. جهان کتاب. س8 . ش10. پیاپی 178. بهمن 1382، ص ؟.*
373ـ پاشایی، ع. “آوانویسی واژگان و نام های سنسکریت و پالی”. هفت آسمان. س2. ش7. پاییز 1379، ص 183ـ188.
(این مقاله بحث کامل تری است از همین نام در ش6، تابستان 1379 در مجله هفت آسمان.)*
واکه های ساده؛ واکه های مرکب؛ پیشنهاد، برای یک دست شدن فارسی نوشت های نام ها و واژگان فارسی و ادبی سنسکریت و پالی.
374ـ پاک روان، حسین. “نگرشی ویژه به نمود مجهول در زبان فارسی”. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه زبان انگلیسی و زبان شناسی). دوره 18. ش1. پیاپی 35. تابستان 1381، ص 35ـ52.
1ـ مقدمه 2ـ مرور آرای موجود 3ـ تحلیل نقش گرایانه مجهول در فارسی 4ـ جمع بندی مطالب
375ـ پانوسی، استفان. “تبدیل دو همخوان “دد”dd به “ند”nd درزبان های دیگر و در زبان فارسی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران (جشن نامه استاد محمد مقدم). س23. ش4. زمستان 1355، ص 42ـ47.
گردآوری برخی واژه ها در زبان های گوناگون در مورد موضوع موردنظر، ریشه یابی آن واژه هایی که گنگ و مبهم به نظر می رسیدند.
376ـ ــــــ . “چند مورد دیگر از تبدیل “رد” و “رت” در فارسی”. فرهنگ (نشریه مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی). بهار 1369. کتاب ششم، ص 137ـ146.
تبدیل “ر”به “ل”؛ تبدیل “د”به “ل”؛ مواردی از تبدیل “رد”و “رت”به “ل”از فارسی باستان و پهلوی به فارسی دری.
377ـ پدرام، علی اکبر. “زبان فارسی و برخی نکته ها “اطلاعات. ش20174. 31 فروردین 1373، ص 6.
گرته برداری و خطر دستور زبان فارسی؛ اشکالات موجود در ترجمه ترکیب های خارجی؛ چند نمونه از گرته برداری نادرست؛ نقد مقاله “آیا زبان آسیب پذیر است؟”.
378ـ پرتو اعظم، غلام حسین. “کدام دستور زبان فارسی؟”. بنیاد. س1. ش2. اردیبهشت 2536=1356، ص 6ـ8، 72.
عنوان های تازی در کتاب های دستور زبان فارسی؛ بررسی “رابطه”یا “فعل”در دستور زبان فارسی؛ برخی از نوشته های استادان دربارهبخش های مختلف دستور.
379ـ پرتوی، زیبا؛ جهانگیری، نادر. “گسترش زبان برپایه طبقه اجتماعی، در کودکان دبستانی”، در: یاد بهار: یادنامه دکتر مهرداد بهار. تهران: آگاه، 1376، ص 663ـ675.
رابطه اجتماعی و گونه زبانی کودک؛ گونه زبانی “مرتبه ای”یا موضعی؛ گونه زبانی “شخص محور”؛ استفاده از اسم و ضمیر در طبقات اجتماعی کودکان.
380ـ پروشانی، ایرج. “پسوند صفت سازِ “ـ ناک”در فارسی و پیشینه آن در فارسی میانه (پهلوی)”. نامه فرهنگستان. س2. ش2. پیاپی 6. تابستان 1375، ص 32ـ40.
ترکیب و معانی پسوند “ـ ناک”در نوشته دستورنویسان و فرهنگ های فارسی؛ دسته بندی واژه هایی که در پسوند “ـ ناک”می چسبند؛ برداشت های لفظی معنایی این واژه ها.
381ـ پرویزی، فرنگیس. “دستور زبان فارسی”[نقد اثر طلعت بصاری]. راهنمای کتاب. س10. ش5. دی 1346، ص 499ـ504.
382ـ ــــــ . “یک منظومه ناشناخته سام نامه”. رشد آموزش ادب فارسی. س7. پیاپی 27. زمستان 1370، ص 64ـ67.
خلاصه داستان؛ کاربرد دستوری.
383ـ پروین گنابادی، محمد. گزینه مقاله ها: “برخی از خصوصیت های صرف و نحوی و لغوی و جز این ها در منشآت خاقانی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 345ـ350.
خصوصیات صرفی و نحوی؛ برخی ترکیبات مختص نثر خاقانی؛ گونه های مختلف فعل پیشوندی؛ ابدال ها.
384ـ ــــــ . “برخی از خصوصیت های مثنوی مولوی”، در: محیط ادب (مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سیدمحیط طباطبایی). به کوشش حبیب یغمایی و دیگران. تهران: یغما، 1357، ص 200ـ217.
یازده ویژگی دستوری در مثنوی مولوی.
385ـ ــــــ . “تاریخ زبان فارسی”[نقد جلد دوم پرویز ناتل خانلری]. یغما. س26. ش8. پیاپی 302. آبان 1352، ص 503ـ505.
386ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “تذهیب زبان فارسی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 29ـ61.
شعر معاصر در راه تهذیب؛ راه نیاکان در نگهبانی و تهذیب زبان فارسی؛ تهذیب نثر فارسی؛ راه های پیشگیری از هرج و مرج و لجام گسیختگی در نثر معاصر؛ دشمنی نوار با زبان فارسی.
387ـ ــــــ . همان: “تصرف فارسی زبانان در کلمه های عربی”، ص 83ـ96.
تصرف های صرفی و نحوی در کلمه های عربی در مثنوی جلال الدین رومی؛ چگونگی رنگ فارسی بخشیدن به کلمه های تازی در مثنوی معنوی.
388ـ ــــــ . “جوانان امروز و ادب فارسی، بحثی درباره دستور زبان فارسی”. زیبایی و زندگی. دوره 8. ش3. بهمن 1349، ص 1ـ2.*
389ـ ــــــ . “چند نکته درباره اسلوب نثر کلیله و دمنه بهرامشاهی”. پیام نو. س4. ش5. مردادـ شهریور 1327، ص 79ـ86 .
بیان نه نکته دستوری.
390ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “چند ویژگی نحوی از تفسیر سورآبادی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 126ـ129.
چند نکته دستوری از تفسیر سورآبادی.
391ـ ــــــ . همان: “حدودالعالم من المشرق الی المغرب” [نقد سبکی و دستوریِ اثر مؤلفی ناشناخته، به کوشش منوچهر ستوده]، ص 307ـ317.
392ـ ــــــ . “حذف فعل”. آموزش و پرورش. س31. ش3. آذر 1338، ص 53.
دوگونه غلط در نثر معاصر.
393ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “”خدا را”در شعر حافظ و رودکی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 121ـ125.
“خدارا”و معانی و نقش های آن؛ مقایسه “خدا را”و “خدایا”.
394ـ ــــــ . همان: “داراب نامه “[بررسی دستوریِ تألیف مولانا محمد بی غمی، به تصحیح دکتر صفا]” ،ص 284ـ292.
خصوصیات لغوی، صرف و نحوی و اسلوب نثر کتاب.
395ـ ــــــ . “دستور جامع زبان فارسی”[نقد اثر عبدالرحیم همایون فرخ]. راهنمای کتاب. س1. ش3. پاییز 1337، ص 241ـ251؛ نیز در: محمد پروین گنابادی. گزینه مقاله ها. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 355ـ365.
396ـ ــــــ . “دستور زبان فارسی”[نقد اثر پرویز ناتل خانلری]. یغما. س26. ش1. پیاپی 295. فروردین 1352، ص 53ـ57.
397ـ ــــــ . “دستور زبان فارسی”[نقد اثر عبدالرسول خیام پور]. راهنمای کتاب. س3. ش3. شهریور 1339، ص 355ـ367؛ نیز در: محمدپروین گنابادی. گزینه مقاله ها. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی. 1356، ص 391ـ405.
398ـ ــــــ . “دستورنامه”[نقد اثر محمدجواد مشکور]. راهنمای کتاب. س3. ش1. اردیبهشت 1339، ص 52ـ62؛ نیز در: محمدپروین گنابادی. گزینه مقاله ها. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 380ـ391.
399ـ ــــــ . “”دن” یا “ون””. سخن. دوره 22. ش2. شهریور 1351، ص 127ـ128.
“ون”در دو بیت از منوچهری؛ ذکر دلایلی از شعر اعشی.
400ـ ــــــ . “روش تدریس دستور زبان فارسی”. آموزش و پرورش. س31. ش4. دی 1338، ص 12ـ16.
یادآوری چند نکته به آموزگاران کلاس های پنج و شش دبستان ها
401ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “زبان ادب و عامیانه”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 131ـ134.
تغییرات کلمه ها در هر دو زبان؛ بازشناخت مرز میان این دو زبان.
402ـ ــــــ . همان: “زبان عربی در آموزشگاه های ایران و راه تهذیب زبان فارسی”، ص 65ـ83 .
کدام قاعده و چگونگی شیوه تدریس؛ تصرف فارسی زبانان بر لغات بیگانه؛ جلوگیری از لغت سازی های دستگاه های غیرمجاز؛ قاعده های زیان بخش عربی در فارسی.
403ـ ــــــ . همان: “زبان و عامل های اجتماعی”، ص 135ـ138.
ضمیرهای شخصی و عامل های اجتماعی مؤثر در ادای آن؛ من بنده؛ افزودن علامت جمع به برخی ضمیرهای جمع.
404ـ ــــــ . “سرـ وارـ واره”. دانش. س2. ش2. مهر 1339، ص 68ـ77.
پسوند و پیشوند “سر”؛ معانی “وار”و “واره” در نوشته های لغت نویسان و ادبا.
405ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “شیوه ترجمه در زندگانی شگفت آور تیمور، تألیف ابن عرب شاه، ترجمه محمدعلی نجاتی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 298ـ299.
نکته های دستوری شیوه ترجمه مترجم با توجه به نثر متکلف ابن عربشاه.

406ـ ــــــ . “[صفات فاعلی مرخم و مصدر]”[پرسش و پاسخ]. یغما. س14. ش4. پیاپی 156. تیر 1340، ص 186ـ189.
نظر پژوهش گران معاصر و متقدمان درباره مصدر و مشتقات آن؛ مصدر و صفت فاعلی؛ مرخم نبودن برخی کلمات.
407ـ ــــــ . “فارسی را درست بنویسیم”. نشر دانش. س7. ش3. فروردین ـ اردیبهشت 1366، ص 35.
تصحیح پاره ای از غلط های دستوری کتاب مقامات ژنده پیل، تألیف خواجه سدید الدین محمد غزنوی.
408ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “کتاب شناسی در ایران و الذریعه الی تصانیف الشیعه، تألیف آقا بزرگ تهرانی”[معرفی کتاب]. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 353ـ354.
(در جلد هشتم این کتاب فصلی ممتنع راجع به دستور زبان فارسی و تاریخ آن و… دیده می شود).
409ـ ــــــ . “کسره اضافه”. آموزش و پرورش. س31. ش6. اسفند 1338، ص 31ـ32.
کسره اضافه در آخر مضاف؛ “یاء”و کسره اضافه؛ “ه”و کسره اضافه؛ کلمات مختوم به “و”، “اَو”و “اُو”.
410ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “مفتاح النجات، تصنیف شیخ الاسلام احمد جام “ژنده پیل”در 522 هجری قمری”[معرفی کتاب]. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 321ـ329.
معرفی کتاب؛ ذکر خصوصیات صرفی و نحوی و لغوی.
411ـ ــــــ . همان: “مقامات ژنده پیل (احمد جام)” [معرفی ویژگی های دستوری اثر خواجه سدیدالدین محمد غزنوی، به کوشش حشمت الله مؤید سنندجی]، ص 302ـ307.
معرفی کتاب؛ سبک نگارش و چند نکته دستوری آن؛ اهمیت متن از نظر دستوری و مطالب آن.
412ـ ــــــ . “منتها یا منتهی”[پرسش و پاسخ]. راهنمای کتاب. س4. ش8 . آبان 1340، ص 796ـ798.
استناد به رساله فارسی مرحوم بهمنیار؛ پذیرش قاعده های صرف و نحوی و رسم الخط بیگانه.
413ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “منشآت خاقانی [تصحیح و تحشیه محمد روشن]” [نقد و معرفی کتاب]. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 345ـ350.
برخی از خصوصیت های صرف و نحوی و لغوی و جز این ها.
414ـ ــــــ . همان: “نقد کتاب “قلب در زبان عربی”، اثر صادق کیا”، ص 405ـ413.
415ـ ــــــ . “نکته دستوری (عجایب)”. وحید. س2. ش4. 1344، ص 68ـ70.
جمع بستن جمع عربی در گذشته؛ برخی نظرات در مورد معنی و علت این گونه جمع بستن.
416ـ ــــــ . “نکته دستوری [مصدر]” [پرسش و پاسخ]. راهنمای کتاب. س4. ش5ـ6. مردادـ شهریور 1340، ص 573ـ574.
مصدر؛ تأثیر مصدر بر مکمل فعل یا مفعول.
417ـ ــــــ . گزینه مقاله ها: “نکته هایی درباب تاریخ بیهقی”. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1356، ص 330ـ339.
شیوه نگارش و خصوصیت های لغوی و نحوی.
418ـ ــــــ . همان: “یادداشت هایی بر دیوان عبدالواسع”، ص 258ـ265.
برخی از خصوصیت های لفظی؛ خصوصیت های وابسته به استقلال زبان فارسی؛ برخی از ویژگی های دستوری.
419ـ پرهام، باقر. “ترجمه و نقش آن در گسترش زبان”. بخارا. ش5. فروردین ـ اردیبهشت 1378، ص 19ـ38.
(فشرده این گفتار در یک سخنرانی در تاریخ 7 ماه مه 1994 در دانشگاه آزاد بروکسل در برابر عده ای از محققان ایرانی و خارجی که به دعوت “مرکز ایرانی پژوهش و مبادله فرهنگی”در نشست دو روزه ای گرد آمده بودند، عرضه شده است.)
گرایش های افراطی در ترجمه: ذکر چند نمونه از ترجمه و نقد واژگانی و دستوری آن.
420ـ پری، ج. ر. “ریشه های نظام آوایی فارسی نو و فارسی میانه”[نقد رساله دکترای اندرژی پیسوویچ]. ایران شناسی (ویژه نامه پروین اعتصامی). بتسدا، آمریکا، س1. ش2. تابستان 1368، ص 413ـ415.
421ـ پژمان بختیاری، حسین [پژمان]. “پاسخ بر پاسخ [قید و فاعل یا مسندالیه]”[پاسخ به پاسخ محمد معین]. یغما. س17. ش2. پیاپی 12. اسفند 1343، ص 575.
نقش “ان”در کلمه تازیان؛ قید به جای فاعل یا مسندالیه.
422ـ پژوم شریعتی، پرویز. “جنس اسامی در گویش سمنانی”، در: نامه فرهنگ ایران. گردآوری از فریدون جنیدی. نیشابور: بنیاد نیشابور، 1364، دفتر اول، ص 116ـ132.
اسامی مؤنث و مذکر حقیقی و مجازی؛ چگونگی تحول در قواعد مربوط به جنس اسامی؛ قواعد مربوط به صرف اسامی سمنانی؛ طرز تشخیص اسامی مذکر و مؤنث سمنانی.
423ـ پناهی، ثریا. “دستور زبان همگانی و شکل گیری دانش زبانی”[معرفی مقاله ای از مهدی مشکوه الدینی]. نامه فرهنگستان. دوره 5. ش4. پیاپی 20. آذر 1380، ص

]]>