ارزیابی چرخه عمر:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

ارزیابی چرخه عمر هنگام بررسی اثرات زیست محیطی محصولات بررسی مراحل طراحی و تولید محصول به تنهایی کافی نمی باشد و می بایست از مر حله ماده خام تا پایان عمر مصرف محصول را بررسی کرد این رویکرد در واقع ارزاریابی دوره عمر محصول می باشد. ارزیابی چرخه عمر، فرایند ارزیابی تاثیراتی می باشد که […]

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:یکپارچگی زنجیره تامین

یکپارچگی زنجیره تامین یکپارچگی عبارت است از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطلاعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان بخش های مختلف و متوازن که شامل جهت گیری های راهبردی، تمرکز بر بازار، منابع، مهارت ها و فرهنگ بود و باعث ایجاد رابطه ای متقابل میان اعضای زنجیره تامین می گردد. […]