t-استیودنت، استانداردشده، نیکویی، رگرسیون، امنیت، شده)

0 Comments

اینترنتی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.38 با میزان خطای استانداردشده 0.85 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 3 ارتباط بیشتری با متغیر محیط بازاریابی اینترنتی دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-6، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.


شکل شماره 4-6: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی


اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-12 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی


شاخص 1
شاخص 2
شاخص 3
شاخص 4
شاخص 5
شاخص 6
ضریب تعیین چندگانه
0.15
0.13
0.28
0.24
0.14
0.27


این ضرایب نشان می دهند که شاخص 3 به تنهایی 0.28 و یا به عبارت ساده تر 28% از تغییرات متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر محیط بازاریابی اینترنتی است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-13 ارائه شده است.


جدول شماره 4-13: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

2.24
χ^2


بزرگ تر از 0.05
0.50
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.001
RMSEA


بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی را بیان نماید.
4-2-2 بررسی متغیر ویژگی های محصول
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر ویژگی های محصول و 4 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.


شکل 4-7: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر ویژگی های محصول


همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص هفت با متغیر ویژگی های محصول (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.54 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 7 ارتباط بیشتری با متغیر ویژگی های محصول دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-8، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص 7) بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.

این مطلب را هم بخوانید :
افزایش فروش سازمانی با ۱۶ راهی که کمک می‌کند با کسب‌وکارهای بزرگ معامله کنید "- قسمت 2

شکل شماره 4-8: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر ویژگی های محصول


اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:
جدول شماره 4-14 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر ویژگی های محصول


شاخص 7
شاخص 8
شاخص 9
شاخص 10
ضریب تعیین چندگانه
0.60
0.38
0.24
0.21


این ضرایب نشان می دهند که شاخص 7 به تنهایی 0.60 و یا به عبارت ساده تر 60% از تغییرات متغیر وابسته ویژگی های محصول را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر ویژگی های محصول است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-15 ارائه شده است.
جدول شماره 4-15: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته ویژگی های محصول
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

8.19
χ^2


بزرگ تر از 0.05
0.31
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA


بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته ویژگی های محصول را بیان نماید.


4-2-3 بررسی متغیر امنیت و اعتماد
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر امنیت و اعتماد و 7 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.


شکل 4-9: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد


همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص 11 با متغیر امنیت و اعتماد (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.15 با میزان خطای استانداردشده 0.98 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 17 ارتباط بیشتری با متغیر امنیت و اعتماد دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-10، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها (جز شاخص 17) بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.


شکل 4-10: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر امنیت و اعتماد


اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:


جدول شماره 4-16 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر امنیت و اعتماد


شاخص 11
شاخص 12
شاخص 13
شاخص 14
شاخص 15
شاخص 16
شاخص 17
ضریب تعیین چندگانه
0.21
0.26
0.33
0.35
0.23
0.44
0.76

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت ...

این ضرایب نشان می دهند که شاخص 17 به تنهایی 0.76 و یا به عبارت ساده تر 76% از تغییرات متغیر وابسته امنیت و اعتماد را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر امنیت و اعتماد است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-17 ارائه شده است.
جدول شماره 4-17: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته امنیت و اعتماد
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

19.45
χ^2


بزرگ تر از 0.05
0.16
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.031
RMSEA


بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته امنیت و اعتماد را بیان نماید.


4-2-4 بررسی متغیر پیشنهادات ارتقایی
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر پیشنهادات ارتقایی و 4 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.


شکل 4-11: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر پیشنهادات ارتقایی


همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص 15 با متغیر پیشنهادات ارتقایی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.18 با میزان خطای استانداردشده 0.98 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 21 ارتباط بیشتری با متغیر پیشنهادات ارتقایی دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-12، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.


شکل 4-12: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر پیشنهادات ارتقایی


اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:


جدول شماره 4-18 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی


شاخص 18
شاخص 19
شاخص 20
شاخص 21
ضریب تعیین چندگانه
0.22
0.31
0.39
0.45


این ضرایب نشان می دهند که شاخص 21 به تنهایی 0.45 و یا به عبارت ساده تر 45% از تغییرات متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر پیشنهادات ارتقایی است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-19 ارائه شده است.
جدول شماره 4-19: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

12.13
χ^2

این مطلب را هم بخوانید :
حمد، مدح، شفاعت، قیام، قوم، اللَّهِ

بزرگ تر از 0.05
0.25
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA


بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی را بیان نماید.


4-2-5 بررسی متغیر قیمت
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر قیمت و 4 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.


شکل 4-13: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر قیمت


همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص 22 با متغیر قیمت (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.17 با میزان خطای استانداردشده 0.97 است.
با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 24 ارتباط بیشتری با متغیر قیمت دارد و در واقع آن را به طور مناسب تری تبیین می نماید.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق، با استفاده از نمودار آماره t-استیودنت می پردازیم. با توجه به مقدار آماره t-استیودنت نشان داده شده در شکل 4-14، برای هر یک از شاخص ها، مقدار آماره بیش از 1.96 است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار هستند.
اما با توجه به مقادیر آماره t-استیودنت مربوط به خطاها، ملاحظه می گردد که مقادیر این آماره برای تمام شاخص ها بیش از 1.96 است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم.


شکل 4-14: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر قیمت


اکنون به بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل می پردازیم. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها در جدول ذیل نشان داده شده است:


جدول شماره 4-20 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر قیمت


شاخص 22
شاخص 23
شاخص 24
شاخص 25
ضریب تعیین چندگانه
0.23
0.26
0.46
0.32


این ضرایب نشان می دهند که شاخص 24 به تنهایی 0.46 و یا به عبارت ساده تر 46% از تغییرات متغیر وابسته قیمت را تبیین می کند که این نشان دهنده اهمیت زیاد این شاخص نسبت به شاخص های دیگر جهت تبیین متغیر قیمت است.
جهت بررسی معناداری کل مدل، شاخص‌های نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با ملاک تفسیر هر شاخص در جدول 4-21 ارائه شده است.


جدول شماره 4-21: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته قیمت
نتیجه
ملاک
مقدار شاخص
شاخص های نیکویی برازش
برازش مناسب

10.11
χ^2


بزرگ تر از 0.05
0.39
p.value
برازش مناسب
کوچک تر از 0.05
0.000
RMSEA


بررسی معیارهای برازش مدل نشان می‌دهد‍ که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه مناسبی روابط بین متغیرهای توصیف کننده متغیر وابسته قیمت را بیان نماید.


4-2-6 بررسی متغیر سهولت خرید
تخمین بارهای عاملی استانداردشده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده) متغیر سهولت خرید و 5 شاخص آن، در نمودار ذیل قابل مشاهده است.


شکل 4-15: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر سهولت خرید


همان طور که در نمودار گرافیکی فوق قابل مشاهده است، میزان ارتباط شاخص 26 با متغیر سهولت خرید (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.40 با


]]>