مقاله عوامل مؤثر بر توانمند سازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسایی رابطه ی بین شکاف سواد اطلاعاتی و توانمندی زنان شهر شیراز. شناسایی رابطه ی بین شکاف دسترسی و توانمندی زنان شهر شیراز.شناسایی رابطه ی بین عوامل اجتماعی و توانمندی زنان شهر... متن کامل