مدیریت

معیارهای سیاستی

  (S31هدف اصلی اکثر دولتها از حمایت مالی فعالیت هایR&D ، توسعه فن آوری های جدید برای اهداف عمومی و جستجوی دانش پایه ای از طریق پژوهش های بنیادی است(Supapol, A. B,1998). در حالیکه مطالعات اخیر تنها بر نقش حمایتی دولت به عنوان یک کارآفرین و اهمیت موفقیت و سرعت تجاری سازی بواسطه تأمین مالیR&D […]

مدیریت

توانمندی های  علمی، فنی و مدیریتی

  توانایی علمی، فنی و مدیریتی به معنای زیرساخت لازم و زمینه سازِ ارتقای توان رقابتی و توسعه فعالیتهای بهره‌برداری خارجی از دانش می باشد. احتمال تجاری سازی موفق یک شرکت با شناسایی دقیق قابلیت های عملیاتی و تحقیق و توسعه مناسب و مکمل، سطح بالایی از تجربه قبلی و یادگیری در فرآیند تجاری سازی […]

مدیریت

شرکت های زایشی تحقیقاتی محور

  (S27 جهت توضیح نوع تجاری‌سازی انتخاب شده توسط شرکت های زایشی تحقیقاتی محور نیاز به فهم شرایطی است که شرکت ها را قادر به تطابق با آن ملزومات می‌سازد. این نوع شرکت ها جهت تجاری سازی موفق در بازار فناوری یعنی بازاری که در آن فناوری در قالب مالکیت فکری یا سایر اشکال غیر […]

فایل های رشته مدیریت

راهنمای پایان نامه درباره : اهداف مدیریت دانش

۲-۱۴- اهداف مدیریت دانش هدف مدیریت دانش، آن است که به افراد در نوآوری، همکاری و تصمیم گیری کارآمد، یاری رساند؛ فرصت های سازمان را ارتقاء داده، و به عنوان یک فرآیند ارتقاء دهنده به سازمان جهت انجام فرآیندهای اصلی خود عمل کند. به طور کلی اهداف عمده ای که  برای سیستم های مدیریت دانش […]